Zpátky na Hérakleita
Zpátky na fysis.cz 

Z L O M K Y  H É R A K L E I T O V Y  Ř E Č I


(Česky a řecky s kritickým aparátem)

  Obsahuje všechny zlomky, které vydání Diels-Kranz uvádí jako „přímé“ (B) a některé jejich další verze.

  Používané značky:

-  Za číslem zlomku v pořadí edice Diels-Kranz je v závorce číslo zlomku v edici Ch. Kahna, pokud jej obsahuje. Řádkování se snaží respektovat myšlenkovou strukturu.

-  V hranatých závorkách [ ] je řecký text, který patrně pochází od antického autora, jenž o Hérakleitovi referuje. Stejně je označen i český překlad takové pasáže. Z toho ještě nutně neplyne, že zbylý neoznačený text je vždy přímo Hérakleitův. Český překlad vynechává bez označení některé řecké částice (zvláště δέ, γάρ) v těch případech, kdy jde patrně o vsuvku hellénistického autora do citátu. V těchto případech je dotyčná částice označena jako pouze referující jen v řeckém textu [ ].

-  Mezi lomenými závorkami ‹ › jsou v řeckém textu doplňky a vsuvky novodobých editorů, v českém textu jejich překlad a v některých případech také ještě nutné překladatelské vsuvky.

-  Tři tečky ... v českém překladu označují nepřeložený úsek řeckého kontextu zlomku.

-  Mezi křížky  † †  je nečitelný, hrubě porušený nebo zcela nesrozumitelný řecký text.

-  Údaje kritického aparátu začínají číslem, které odkazuje na patřičný řádek uvedeného řeckého textu. Aparát zahrnuje i některé údaje o tom, jak text čtou známé edice. Jeho cílem není úplnost, nýbrž možnost orientace ve významových variantách a základní informace o kvalitě uchování textu. Zdrojem jsou edice: Diels, Diels-Kranz, Bollack-Wismann, Kahn, Marcovich a v části případů i aparát kritických edic textů, ve kterých jsou Hérakleitovy zlomky zachovány. Odchylky našeho čtení od čtení edice Diels-Kranz uvádíme vždy.

-  Čísla v kulatých závorkách na konci řádku aparátu uvádějí rozsah řádků uchování zlomku v dotyčném pramenu.

  Překlad a sestavení kritického aparátu:  Zdeněk Kratochvíl v letech 1979 až 2003 s velkou pomocí řady přátel, mezi nimiž přispěli (v časovém pořadí) zvláště:

  Štěpán Kosík, Matyáš Havrda, Radek Chlup, Tomáš Vítek a Hynek Bartoš.

  Praha 2003B 1                  (Kahn I)

 

1          Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé,

            jak předtím než ji slyšeli,

3          tak poté, co uslyší prvně.

 

            Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,

5          podobají se nezkušeným,

            když zakoušejí taková slova i díla,

7          jak je já vykládám,

            když každé rozlišuji podle přirozenosti

9          a ukazuji, jak se to s nimi má.

 

            Ostatním lidem však zůstává skryto, co dělají, když bdí,

11        tak jako zapomínají, <co dělají,>  když spí.

 

1          τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾿ ἐόντος αἰεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι

            καὶ πρόσθεν ἢ ἄκουσαι

3          καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·

 

            γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε,

5          ἀπείροισιν ἐοίκασι

            πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων

7          τοιουτέων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι

            κατὰ ϕύσιν διαιρέων ἕκαστον

9          καὶ ϕράζων ὅκως ἔχει·

 

            τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν

11        ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.

 

Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 132 = A 16 /1, 132  (1-11)

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 1 (1-9)

Aristotelés, Rhetorica III, 1407 b16-17 = A 4 /1  (1-2)

Kléméns Alex., Stromata V, 111, 7  (1-3)

Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 39  (1-2)

Viz A 4/2.

 

1          τοῦ δὲ Hippolytos;  τοῦ Kléméns, Aristotelés; Sextos vynechává.

1          τοῦδ᾿ ἐόντος Sextos (většina rkpp);  τοῦ δέοντος Hippolytos, Kléméns, Eusebios, Aristotelés (část rkpp);  τοῦδε ὄντος Sextos (l rkp).

1          αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO;  ἀεὶ Hippolytos, Eusebios ND, Aristotelés;  vynechává Sextos.

4          πάντων Hippolytos;  Sextos vynechává.

6          καὶ Hippolytos;  Sextos vynechává.

7          ὁκοίων Sextos;  ὁποῖα Hippolytos.

8          διαιρέων ἕκαστον Sextos;  διερέων κατὰ ϕύσιν Hippolytos.

9          ὅκως Sextos;  ὅπως Hippolytos.

 

Verze překladu s jiným doplněním v závěru (Conche):

 

            Ostatním lidem však uniká, co dělají, když bdí,

11        tak jako jim uniká, co zapomínají, když spí.

 

 

B 2                  (Kahn III)

 

1          [Pročež Hérakleitos výslovně poukazuje na to,

            že všechno konáme a myslíme díky účasti na božské řeči,

3          když krátce poté ještě připojuje:]

 

            Proto je třeba následovat to společné,

 

5          [‹protože xynos znamená iónsky společné›, xynos je tak ‹totéž, co› koinos].

 

            Ačkoliv je řeč společná,

7          žijí běžní lidé tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.

 

1          [διὰ τούτων γὰρ ῥητῶς παραστήσας,

            ὅτι κατὰ μετοχὴν τοῦ θείου λόγου πάντα πράττομέν τε καὶ νοοῦμεν,

3          ὀλίγα προδιελθὼν ἐπιϕέρει·]

 

            διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ <ξυνῷ,

 

5          [τουτέστι τῷ> κοινῷ, ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός.]

 

            τοῦ λόγου δ᾿ εὄντος ξυνοῦ

7          ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν eχοντες ϕρόνησιν.

 

Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 133, 3-5 Mutschmann-J.Mau = A 16 /1

 

4-5       ξυνῷ, τουτέστι τῷ  vkládá Bekker, Diels a většina editorů;  nevkládá Kahn.

 

Verze překladu:

7          mnozí žijí majíce své vědomí za vlastní (podobně i Bollack)

 

 

B 3                  (Kahn XLVII)

 

1          [O velikosti Slunce: ... Hérakleitos říká, že]

 

            zšíři lidského chodidla.

 

1          [περὶ μεγέθους ἡλίου· ... ῾Ηράκλειτος]

 

            εὖρος ποδὸς ἀνθρωπείου.

 

Aetios, Placita philosophorum II, 21, 4 = De placitis reliquiae (Stobaei excerpta), p. 890 c10 (= D. 351, 20)

 

 

            [Podle Hérakleita] <je Slunce> jako chodidlo.

 

            ῾Ηράκλειτος δὲ ποδιαῖον.

 

Aetios, De placitis reliquiae (Theodoreti et Nemesii excerpta), p. 351, 12 (Theodórétos IV, 23)

 

 

            Slunce je tak velké, jak se jeví.

 

            ὁ ἡλιός ἐστι τὸ μέγεθος οἷος ϕαίνεται.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7

 

 

B 3a                Papyrus Derveni

 

1          [... svého (?)  < ...  >  <daim>ón,

            který zůstává> s b<ohy> - <o něm říká> (Orfeus ?), že dává <Krona Zénovi> -,

3          se tím spíš<e vzt>ahuje <ke Slunci> - nemůže to přece být pochopeno jako od náhody -

            od něho je podle <Orfe> a u<tvořeno> uspořádání (svět) toho<to veškerenstva>.

5          Hérakleitos, který sle<duje> (vše) společné,

            uspo<řádává> svoje (slova) jako rov<ná Posvátné> řeči, když říká:]

 

7          Slun<ce> přirozeně <vládne svě>tu, je zšíři lids<kého> chodidla a

            nepřekračuje <hranice>; pokud by totiž pře<kroči>lo roč<ní> <ob>dobí,

9          vyhleda<ly> by je Erínye, <pomocnice Diké>.

 

            [Takto pak pravil, aby řeč učinil podivnou a nezřetelnou.]

 

 

1          [<τ>οῦ ἑα<υτοῦ> < ...                                                                   > <δαίμ>ων

            ὁ κείμ<ενος> μετὰ θ<εῶν> <ὅν ϕησι Κρόνον Ζην>ὶ δοῦναι

3          μᾶλλ<ον τ>είνεται <πρὸς τὸν ἥλιον>- <παρ>ὰ τῆς τύχης γ<ὰρ>

            οὐκ <ἂν> εἴ<η> <λα>μμάνεν - <π>αρ᾿ οὕ τ<έτυκται> <ὅλων τῶ>νδε κόσμος

5          κατὰ <᾿Ορϕέ>α. ῾Ηράκλ<ε>ιτος με<ταθέμενος> τὰ κοινὰ

            κατ<αστέλλ>ει τὰ ἴδ<ι>α ὥσπερ ἴκε<λα ἱερέι> λόγωι λεγών·]

<ἄρχει>

 

7          ἥλι<ος> <κόσ>μου κατὰ ϕύσιν, ἀνθρω<πηἰου> εὖρος ποδός <ἐὼν καὶ>

            τοὺ<ς ὅρους> οὐχ ὑπερβαλλων· εἰ γὰ<ρ> <και>ροὺς ἐ<νιαυτοῦ>

9          <ὑ>π<ερβαλε>ῖ, ᾿Ερινύε<ς> νιν ἐξευρήσου<σι, Δίκης ἐπίκουροι>.

 

            [<οὕτω δὲ ἔϕη ἴνα> <ὑπερ>βατὸμ ποῆι κ<αὶ ἀσαϕῆ τὸν λόγον>]

 

Čtení papyru podle restaurace K. Tsantsanoglou - G. M. Parssiglou (viz A. Lebeděv: Heraclitus in P. Derveni; in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 79, 1989 - jiné čtení téhož papyru ovšem pod 22 B 3a podává Bibliotheca Augustana).

 

7          ἀνθρω<πηἰου> εὖρος ποδός PDerv = B 3 (Aetios).

8-9       Paralela k B 94 aj.:

8          τοὺ<ς ὅρους> PDerv; μέτρα B 94.1 (Plútarchos); ὁρίζειν B 100.4 (Plútarchos); μέτρα B 30.5 (Chrýsippos u Klémenta a Alexandros u Simplikia).

8          οὐχ ὑπερβαλλων PDerv; οὐχ ὑπερβήσεται B 94.1 (Plútarchos).

8-9       εἰ γὰ<ρ> <και>ροὺς ἐ<νιαυτοῦ> <ὑ>π<ερβαλε>ῖ PDerv; εἰ δὲ μή B 94.2 (Plútarchos).

8          <και>ροὺς ἐ<νιαυτοῦ> PDerv; ὥρας B 100.5 (Plútarchos); χειμὼν θέρος B 67.3 (Hippolytos).

9          νιν ἐξευρήσου<σι, Δίκης ἐπίκουροι> PDerv.; μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν ... B 94.3 (Plútarchos).

 

1-2      tady asi daimón = Kronos = νοῦς (mysl), údajně jako Orfeovo pojetí (a snad i jako Hérakleitovo)

6-7a     uvození

7b        = B 3 = zšíři lidské nohy

8-9      = B 94, ale se vsuvkou (8b) o ročních obdobích („časech“), viz B 100 (tam ale „doby“), B 120 (Medvědice jako Erínye nebo přímo jako Diké?)

 

Struktura výroku v papyru Derveni jakožto hypotetického výroku Hérakleitova:

 

5          [Hérakleitos, který sleduje (vše) společné,

6          uspořádává svoje (slova) jako rovná Posvátné řeči, když říká:]

 

7          Slunce vládne světu přirozeně:

7-8      je zšíři lidského chodidla a nepřekračuje hranice;

8-9      pokud by totiž překročilo roční období, vyhledaly by je Erínye, pomocnice Diké.

 

 

B 4                  (Kahn App. I)

 

1          [Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla,

            pokládali bychom voly za šťastné,

3          když najdou k žrádlu vikev.]

 

1          [si felicitas esset in delectationibus corporis,

            boves felices diceremus,

3          cum inveniant orobum ad comedendum.]

 

Albertus Magnus, De Vegetalibus VI, 401

 

1          in delectationibus 1 rkp;  irrationalis 1 rkp; indeabilis 2 rkpp; in delectabilibus 1 rkp.

 

Bollackova rekonstrukce řeckého textu:

 

            Voli si libují ve vikvi [spíše než ve vodě].

 

            βόες ὀρόβοις ἥδονται [μᾶλλον ἢ ὕδατι].

 

 

B 5                  (Kahn CXVII)

 

1          Očišťují se marně krví jsouce poskvrněni,

            jakoby se někdo, kdo vstoupil do bláta, omýval blátem.

3          Zdálo by se, že šílí, kdyby si nějaký člověk všimnul, že si počíná takto.

            A oni se modlí k těmto sochám,

5          jako kdyby si někdo povídal s domy

            a nepoznával, co jsou bohové a héroové zač.

 

1          καθαίρονται δ᾿ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι,

            οἷον εἰ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῷ ἀπονίζοιτο·

3          μαίνεσθαι δ᾿ ἂν δοκοίη, εἰ τις αὐτὸν ἀνθρώπων ἐπιϕράσαιτο οὕτω ποιοῦντα.

            καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ τουτέοισιν εὔχονται

5          οἷον εἰ τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο,

            οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ᾿ ἥρωας οἵτινές εἰσι.

 

Aristokritos, Theosophia 68 H. Erbse, Hamburg 1941, p. 184  (1-6)

Kléméns Alex., Protrepticus 50, 4  (4-5)

Kelsos u Órigena, Contra Celsum VII, 62  (4-6)

Éliás Krétský, Orationes in Gregor. Naz. 25, 15  (parafráze 1-2)

Apollónios z Tyany, Epistulae 27  (parafráze 2)

 

1          ἄλλως rkp, Kahn;  ἄλλωι Diels (cfr. Hippolytos),  vynechává Elias.

2          οἷον Aristokritos;  ὁκοῖον Kelsos, Diels, Kahn.

4          τουτέοισιν Kléméns, Kelsos, Diels, Kahn;   τοῦ τέοισιν rkp.

4          εὔχονται Kléméns, Kelsos, Diels, Kahn;   ἔχονται Aristokritos rkp.

5          οἷον Aristokritos;  ὁκοῖον Kelsos, Diels, Kahn.

5          λεσχηνεύοιτο Kléméns, Kelsos, Kahn;   λεσχηνοίοιτο Aristokritos.

6          οὔ τι ... εἰσι   Kléméns, Kelsos, Kahn, z Kelsa doplňuje Bywater, Diels;  Aristokritos vynechává.

 

 

B 6                  (Kahn XLVIII A)

 

1          [Je zřejmé, že podle Hérakleita]

            i Slunce je nejen každý den nové,

3          ale [že je ustavičně] vždy nové.

 

1          [δῆλον ὅτι] καὶ ὁ ἥλιος οὐ μόνον [καθάπερ ῾Ηράκλειτός ϕησιν,]

            νέος ἐϕ᾿ ἡμέρῃ ἐστίν,

3          ἀλλ᾿ ἀεὶ νέος [συνεχῶς.]

 

Aristotelés, Meteorologica II, 2, p. 355 a14

 

 

1          [S tím přece souhlasí i Hérakleitos, který praví, že]

            i Slunce vždy vzniká.

 

1          [Συγχωρῶν καὶ ἐπὶτούτων δηλονότι τῷ ῾Ηρακλείτῳ, ὃς ἔϕη]

            ἀεὶ καὶ τὸν ἥλιον γίνεσθαι.

 

Plótinos, Enneades II, 1, 2, 11

 

 

            Kahn XLVIII B:

 

            [Ti, kdo se ‹filosofie› vůbec dotýkají, jsou chlapci ... ke stáru pak

            kromě několika málo pohasínají mnohem více než Hérakleitovo Slunce,

            jenže se už znovu nevzněcují.]

 

            [οἱ καὶ ἁπτόμενοι ‹sc. τῆς ϕιλοσοϕίας   μειράκια ὄντα ... πρὸς δὲ τὸ γῆρας

            ἐκτὸς δή τινων ὀλίγων ἀποσβέννυνται πολὺ μᾶλλον τοῦ ῾Ηρακλειτείου ἡλίου,

            ὅσον αὖθις οὐκ ἐξάπτονται.]

 

Platón, Respublica VI, 498 ab

 

 

B 7                  (Kahn CXII)

 

1          Pokud by se všechny věci staly dýmem,

            nozdry by je rozpoznaly.

 

1          εἰ πάντα καπνὸς γένοιτο,

            ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν.

 

Aristotelés, De sensu 5, p. 443 a23

 

1          πάντα editoři;  πάντα τὰ ὄντα Aristotelés, Robinson.

1          γένοιτο 2 rkpp, Diels, Kahn;   γέγνοιτο 1 rkp.

2          ῥῖνες 1 rkp, Diels, Kahn;   ὅτι ῥῖνες 2 rkpp.

 

 

B 8                  (Kahn LXXV)

 

1          Protikladné se shoduje -

            z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,

3          a všechno vzniká sporem.

 

1          τὸ ἀντίξουν συμϕέρον

            καὶ ἐκ τῶν διαϕερόντων καλλίστην ἁρμονίαν

3          καὶ πὰντα κατ᾿ ἔριν γίνεσθαι.

 

Aristotelés, Ethica Nicomachea VII, 1, p. 1155 b4

Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia.

 

 

B 9                  (Kahn LXXI)

 

1          Oslové by si vybrali spíše podestýlku nežli zlato.

 

1          ὄνους σύρματ᾿ ἂν ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ χρυσόν.

 

Aristotelés, Ethica Nicomachea X, 5, 1176 a7

 

1          ὄνους 2 rkp, Diels, Kahn;   ὄνον 2 rkp;  οἷον 2 rkp;  ὄνοι Bollack a Wismann.

1          σύρματ᾿ většina rkpp; ἅρματ᾿ 1 rkp;  σάρματ᾿ Lloyd-Jones.

1          ἂν ἑλέσθαι rkpp, Bekker, Diels, Kahn;  ἂν ἕλοιντο Bollack a Wismann.

 

Aristotelův kontext:

Protože slasti koně, psa a člověka jsou různé, právě tak, jak říká Hérakleitos, že oslové...

 

 

B 10                (Kahn CXXIV)

 

1          Spojitosti:

            celé a necelé, shodné a neshodné,

3          souzvučné a nesouzvučné,

            a ze všeho jedno, a z jednoho vše.

 

1          συνάψιες

            ὅλα καὶ οὑχ ὅλα, συμϕερόμενον διαϕερόμενον,

3          συνᾷδον διᾷδον,

            καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα.

 

Pseudo-Aristotelés, De mundo 5, 396 b20  (1-4)

Apuleius, De mundo 20 = A 5 /6  (1-4)

Stobaios, Anthologium I, 40, 360  (1-4)

Platón, Sophista 242 E 2-3  (2)

 

1          συνάψιες 6 rkpp, Diels;   συνάψειας 5 rkpp;  συλλάψιες 2 rkpp, Kahn.

2          ὅλα καὶ οὐχ ὅλα 4 rkpp Diels, Kahn;   οὖλα καὶ οὐκ οὖλα (a podobné verze) 10 rkpp.

2          συμϕερόμενον Stobaios (1 rkp), Apuleius;  συμϕερόμενον καὶ Pseudo-Aristotelés, Stobaios (1 rkp), Apuleius.

3          συνᾷδον 6 rkpp, Stobaios, Apuleius;  συνᾷδον καὶ 8 rkpp.

 

 

            Vždy se [totiž] rozchází i schází.

 

            διαϕερόμενον γὰρ ἀεὶ συμϕέρεται,

 

Platón, Sophista 242 e2-3 = A 10 /1 (viz B 91)

 

 

B 11                (Kahn LXXVI)

 

1          Vše, co leze, se pase pod bičem.

 

1          πᾶν ἑρπετὸν πληγῇ νέμεται.

 

Stobaios, Anthologium I, 1, 36

Pseudo-Aristotelés, De mundo 6, 401 a10

Apuleius, De mundo 36  (jen 1. část)

 

1          πληγῇ Stobaios, Diels (oprava De mundo podle Stobaia, cfr. A 14a), Kahn;  τὴν γῆν Pseudo-Aristotelés, Bekker, Bollack.

Viz Kleanthův hymnus na Dia, C 3. 4.

 

Verze překladu:

            Každé plazivé zvíře se pase jen následkem rány.

            Každý plaz je živ uštknutím.

            Každý plazivec...

 

Možné významy kodexového čtení v Pseudo-Aristotelově De mundo:

            Vše, co leze, si rozděluje zemi.

            Vše, co leze, je živo zemí.

 

Bollackovo chápání Pseudo-Aristotela:

            Vše, co leze, má svůj podíl na zemi.

 

 

B 12                (Kahn L, CXIII B)

 

1          [Zénón ‹z Kitia› o duši říká, že je vnímatelným výparem,          (Kahn CXIII B)

            stejně jako Hérakleitos.

3          Ten totiž chtěl dát najevo, že když se duše vypařují,

            vždy se stávají duchovními,

5          a proto je přirovnal k řekám, když pravil:]

 

            Na ty, kdo vstupují do týchž řek,                                            (Kahn L, CXIII B)

7          se valí jiné a jiné vody;

 

            duše se však z té vlhkosti vypařují.                                          (Kahn CXIII B)

 

1          [Ζήνων τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυμίασιν,

            καθάπερ ῾Ηράκλειτος.

3          βουλόμενος γὰρ ἐμϕανίσαι ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀναθυμιώμεναι

            νοεραὶ ἀεὶ γίνονται,

5          εἴκασεν αὐτὰς τοῖς ποταμοῖς, λέγων οὕτος·]

 

            ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν

7          ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ·

 

            ψυχαὶ δὲ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναθυμιῶνται.

 

Kleanthés u Areia Didyma fr. 39.2 (ed. Diels, Doxographi graeci, p. 471.4) u Eusebia, Praeparatio evangelica XV, 20, 2

(Viz též A 15 /1 u  Aristotela, A 15 /3 u Aetia.)

 

1          αἰσθητικὴν Wellmann, Diels, Kahn;  αἴσθησιν ἢ rkp.

4          νοεραὶ rkpp;  νεαραὶ Meerwaldt, Marcovich; ἕτεραι Diels.

8          ψυχαὶ rkp; <καὶ> ψυχαὶ Capelle, Diels, Kahn.

 

 

B 13                (Kahn LXXII)

 

1          [A na způsob prasete se s oblibou povaluje v bahně.]

 

1          [καὶ συὸς τρόπον ἐν βορβόρῳ διαιτωμένη χαίρει.]

 

Filón Alex., De specialibus legibus I, 148

 

 

1          [Prasata si libují v bahně spíše než v čisté vodě.]

 

1          [ὕες βορβόρῳ ἥδονται μᾶλλον ἢ καθαρῷ ὕδατι.]

 

Kléméns Alex., Stromata I, 2, 2

 

 

            [Vždyť je třeba,

            aby miláček nebyl ani ušmudlaný, ani špinavý, ani si neliboval v bahně,

            podle Hérakleita].

 

            [δεῖ γὰρ

            τὸν χαρίεντα μήτε ῥυπᾶν μήτε αὐχμεῖν μήτε βορβόρῳ χαίρειν

            καθ᾿ ῾Ηράκλειτον.]

 

Athénaios, Deipnosophistae V, 6. 10 Kaibel = V, p. 178 f

(Athénaios, Deipnosophistae - epitome II, 1, p. 60, 7)

 

 

1          [Prasata si libují v bahně.]

 

1          [ὕες βορβόρῳ χαίρουσιν.]

 

Rekonstrukce Bollacka a Wismanna.

 

 

B 14                (Kahn CXV = jen závěr)

 

1          [Komu věští Hérakleitos z Efesu?]

 

            Tulákům noci:

3          mágům, bakchům,

            lénám, mystům;

 

5          [jedněm hrozí tím, co bude po smrti, druhým věští oheň.]

 

            Jsou [totiž] bezbožně zasvěcováni do mystérií obvyklých u lidí.

 

1          [τίσι δὴ μαντεύεται ῾Ηράκλειτος ὁ ᾿Εϕέσιος;]

 

            νυκτιπόλοις,

3          μάγοις, βάκχοις,

            λήναις, μύσταις·

 

5          [τούτοις ἀπειλεῖ τὰ μετὰ θάνατον, τούτοις μαντεύεται τὸ πῦρ·]

 

            τὰ [γὰρ] νομιζόμενα κατ᾿ ἀνθρώπους μυστήρια ἀνιερωστὶ μυοῦνται.

 

Kléméns Alex., Protrepticus 22, 2  (1-6)

Eusebios, Praeparatio evangelica II, 3, 37  (1-6)

 

6          μυοῦνται Kléméns, Kahn;   μυεῦνται Eusebios 1 rkp, Diels;  μύονται Eusebios 1 rkp;  μυεῦται Eusebios 1 rkp.

 

Verze překladu:

6          Jsou totiž zasvěcováni do mystérií, která jsou lidmi tradována bezbožným způsobem.

6          Mystéria, která jsou u lidí obvyklá, jsou slavena bezbožně.

 

 

B 15                (Kahn CXVI)

 

1          [Mystickou připomínkou tohoto zážitku jsou fally,

            které se po obcích pozvedávají Dionýsovi na počest.]

 

3          Kdyby to nebylo Dionýsovi,

            pro kterého konají průvod a zpívají píseň pro pohlaví,

5          zaměstnávali by se nanejvýš nestydatými věcmi [říká Hérakleitos];

            Hádés a Dionýsos je však tentýž,

7          kterému šílí a běsní.

 

            [Ne tolik kvůli opilosti těla, řekl bych,

9          jako kvůli zavrženíhodné hierofanii bezuzdnosti.]

 

1          [ὑπόμνημα τοῦ πάθους τούτου μυστικὸν ϕαλλοι

            κατὰ πόλεις ἀνίστανται Διονύσῳ·]

 

3          εἰ μὴ [γὰρ] Διονύσῳ

            πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον ᾆσμα αἰδοίοισιν,

5          ἀναιδέστατα εἴργαστ᾿ ἄν [ϕησὶν ῾Ηράκλειτος]·

            ωὑτὸς δὲ ῞Αιδης καὶ Δίονυσος,

7          ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν.

 

            [οὐ διὰ τὴν μέθην τοῦ σώματος, ὡς ἐγὼ οἶμαι,

9          τοσοῦτον, ὅσον διὰ τὴν ἐπονείδιστον τῆς ἀσελγείας ἱεροϕαντίαν.]

 

Kléméns Alex., Protrepticus 34, 5  (1-9)

Plútarchos, De Iside et Osiride 362 a  (6-7)

 

5          εἴργαστ᾿ ἄν Heinse, Schleiermacher, Diels;  εἴργασται rkp., Kahn, Marcovich, Bollack.

 

 

B 16                (Kahn CXXII)

 

1          Jak by se mohl někdo skrýt tomu, co nikdy nezapadá?

 

1          τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι;

 

Kléméns Alex., Paedagogus II, 99, 5

 

 

B 17                (Kahn IV)

 

1          Běžní lidé si neuvědomují věci takové, jaké jsou, když se s nimi potkávají;

            ani když se o nich poučí, nerozpoznávají je;

3          ale sami pro sebe se domnívají.

 

1          οὐ [γὰρ] ϕρονέουσι τοιαῦτα πολλοί, ὁκοίοις ἐγκυρέυσιν,

            οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν,

3          ἑωυτοῖσι δὲ δοκέουσι.

 

Kléméns Alex., Stromata II, 8, 1

 

1          πολλοί rkp, většina editorů;  οἱ  πολλοί Bergk.

1          ὁκοίοις Bergk, Stählin (cfr. A 16 /2), Kahn;  ὁκόσοι rkp, Diels, Bollack-Wismann;  ὁκόσοις Gataker, Wilamowitz (cfr. Archilochos, fr. 68 Diehl, viz Hérakleitos A 16 /1.128; Diels = fr. 132. 3 West), Bywater.

1          ἐγκυρεύσιν Schuster, Diels (cfr. B 72), Stählin, Kahn;  ἐγκυρσεύουσιν  rkp.

 

Verze překladu:

3          vždyť se zdají i sobě samým.

 

Překlad podle Wilamowitzova čtení:

1          Běžní lidé si neuvědomují ‹všechny›  ty ‹věci›, se kterými se potkávají;

 

Překlad podle rkp:

1          Takové věci si běžní lidé neuvědomují:

            tolikeří se potkávají a nepoznávají, ani když se poučí,

3          nýbrž se sobě zdají.

 

 

B 18                (Kahn VII)

 

1          Nemá-li naději v beznadějné, nenalezne to,

            neboť je to nevypátratelné a nepřístupné.

 

1          ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον, οὐκ ἐξευρήσει,

            ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον.

 

Kléméns Alex., Stromata II, 17, 4

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio I, 88, 4

 

1          Gomperz dává ἔλπηται za ἀνέλπιστον;   ἔλπηται Kléméns;  ἔλπίζητε Theodórétos.

1          ἐξευρήσει Kléméns;   εὑρήσετε Theodórétos.

 

 

B 19                (Kahn XVII)

 

1          [Hérakleitos, káraje jakési lidi, že jsou nevěřící, říká:]

 

            Nejsou schopni naslouchat ani mluvit.

 

1          [ἀπίστους εἶναί τινας ἐπιστύϕων ῾Ηράκλειτός ϕησιν·]

 

            ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενοι, οὐδ᾿ εἰπεῖν.

 

Kléméns Alex., Stromata II, 24, 5

 

 

B 20                (Kahn XCVIII)

 

1          Ti, kdo se zrodili,

            chtějí žít a mít úděly smrti, či spíše odpočívat,

3          a zanechávají děti, aby vznikly úděly smrti.

 

1          γενόμενοι ζώειν ἐθέλουσι μόρους τ᾿ ἔχειν,

            μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι,

3          καὶ παῖδας καταλείπουσι μόρους γενέσθαι.

 

Kléméns Alex., Stromata III, 14, 1

 

Verze překladu:

1          Narodili se, chtějí žít a zadržet úděly smrti,

            ale ještě více je zastavit;

3          a zanechávají děti, takže se úděly smrti rodí.

 

 

B 21                (Kahn LXXXIX)

 

1          Smrt je, cokoliv vidíme, když bdíme;

            cokoliv vidíme, když spíme, je spánek.

 

1          θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέομεν,

            ὁκόσα δὲ εὓδοντες ὕπνος.

 

Kléméns Alex., Stromata III, 21, 1

 

2          ὕπνος rkp; ὕπαρ Marcovich; ζωή Nestle.

 

Diels předpokládá pokračování (viz B 26):

3          ‹když umíráme, život.›

3          <ὁκόσα δὲ τεθνηκότες ζωή.>

 

Klémentovo uvedení:

„Nenazývá také Hérakleitos zrod smrtí, podobně jako Pýthagorás a Sókratés v Gorgiovi (Platón, Gorigiás 492 e), s nimiž říká: B 21 ?“

(Hérakleitos se tak prý vyjadřuje jenom zdánlivě a na tom je prý založen omyl Markionův stran řeckých filosofů, totiž že zrod je pro ně zlý.)

 

 

B 22                (Kahn VIII)

 

1          Ti, kdo hledají zlato,

            prokopávají mnoho země

3          a nacházejí málo.

 

1          χρυσὸν οἱ διζήμενοι

            γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι

3          καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 4, 2

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio I, 88

 

 

B 23                (Kahn LXIX)

 

1          Neznali by jméno Diké,

            kdyby nebylo těchto věcí.

 

1          Δίκης ὄνομα οὐκ ἄν Éδησαν,

            εἰ ταῦτα μὴ ἦν.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 9, 7

 

1          Éδησαν Sylburg, Diels, Stählin, Kahn;  ἔδησαν rkp, Bollack-Wismann;  ἔδεισαν Hoeschel.

 

Verze překladu:

1          Neznali by jméno (pojem ?) práva, ...

 

Překlad podle Hoeschelovy konjektury:

1          Nebáli by se jména Diké, ...

 

 

B 24                (Kahn C)

 

1          Bozi i lidé ctí zabité Areem.

 

1          ἀρηϊϕάτους θεοὶ τιμῶσι καὶ ἄνθρωποι.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 16, 1

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 39

 

1          θεοὶ ... ἄνθρωποι Kléméns, οἱ θεοὶ ... οἱ ἄνθρωποι Theodórétos.

 

Verze překladu:

            Padlé v boji ctí bohové i lidé.

 

 

B 25                (Kahn XCVI)

 

1          Vznešenější smrti dostávají vznešenější úděly.

 

1          μόροι [γὰρ] μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 49, 3

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium V, 8, 42

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 39

 

1          μόροι Kléméns, Hippolytos, většina editorů;  μόνοι Theodórétos.

 

Verze překladu:
            Větší úděly smrti dostávají větší podíly <života ?>.

 

 

B 26                (Kahn XC)

 

1          Člověk si v noci zapaluje světlo -

            jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak;

3          živý se dotýká mrtvého,

            když spí, má vyhaslý zrak;

5          probuzený se dotýká spícího.

 

1          ἄνθρωπος ἐν εὐϕρόνῃ ϕάος ἅπτεται,

            ἑαυτῷ ἀποθανών, ἀποσβεσθεὶς ὄψεις·

3          ζῶν δέ ἅπτεται τεθνεῶτος

            εὕδων, ἀποσβεσθεὶς ὄψεις·

5          ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 141, 2

 

1          εὐϕρόνῃ Sylburg, Diels, Kahn;  εὐϕροσύνῃ rkp.

2          ἀποθανών rkp;  vynechávají Diels i Kahn;  ἑαυτῷ ἀποθανών vynechává Bywater.

4          ἀποσβεσθεὶς ὄψεις rkp;  vynechávají Diels i Kahn (údajně jako duplicitu).

 

Verze překladu s jiným vázáním zájmena:

1          Člověk v noci zapaluje světlo pro sebe,

            jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

 

Verze překladu uchovávající identitu slovesa:

 

1          Člověk se v noci dotýká světla,

            jsa sobě mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

resp.:

1          Člověk se v noci dotýká světla pro sebe,

            jsa mrtvý, má vyhaslý zrak; ...

 

Překlad podle Dielsova a Kahnova užšího čtení:

 

1          Člověk v noci zapaluje světlo,

            protože má v sobě vyhaslý zrak;

3          živý pak se dotýká mrtvého, když spí,

            probuzený se dotýká spícího.

 

 

B 27                (Kahn LXXXIV)

 

1          Zemřelým lidem nastávají věci,

            které nečekají, a které se ani nedomnívají.

 

1          ἀνθρώπους μένει ἀποθανόντας

            ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 144, 3

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio VIII, 41

 

1          ἀποθανόντας Kléméns ve Strómateis, Diels, Kahn;  τελευτήσαντας Kléméns v parafrázi v Protreptiku 22, 1;  ἀποθνÇσκοντας Theodórétos.

 

 

B 28                (Kahn LXXXV, LXXXVII)

 

1          Vždyť nejslavnější člověk rozpoznává zdánlivé věci, které střeží.

 

2          Diké uchopí strůjce i svědky klamů.

 

1          δοκέοντα γὰρ ὁ δοκιμώτατος γινώσκει, ϕυλάσσει· [καὶ μέντοι καὶ]

 

2          Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας.

 

Kléméns Alex., Stromata V, 9, 3

 

1          δοκέοντα Schleiermacher, Diels, Kahn;  δοκεόντων rkp, Bergk, Bywater, Gomperz aj.

1          γινώσκει, ϕυλάσσει Diels, Kahn;  γινώσκει ϕυλάσσειν rkp, Stählin, Schuster, Heidel, Gomperz;  γινώσκειν ϕυλάσσει Schleiermacher, Bollack a Wismann.

 

Verze překladu (Marcovich):

1          Nejslavnější mezi Řeky poznává a střeží zdánlivosti.

Verze překladu podle rkp (infinitivem):

1          Nejslavnější poznává zdánlivosti, aby je uchoval.

1          Nejslavnější poznává, aby uchoval zdánlivosti.

Verze překladu 2. výroku:

2          Spravedlnost polapí (zmocní se, dostihne) strůjce lží i ty, kteří pro ně svědčí.

 

 

B 29                (Kahn XCVII)

 

1          Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno,

            nehynoucí slávu místo pomíjivostí;

3          běžní lidé jsou však nasyceni jako dobytek.

 

1          αἱρεῦνται [γὰρ, ϕησίν,] ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι,

            κλέος ἀέναον θνητῶν·

3          οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὅκωσπερ κτήνεα.

 

Kléméns Alex., Stromata V, 59, 4-5

 

1          ἓν ἀντὶ ἁπάντων Cobet podle Klémentových Strom. IV, 50, 2, Diels, Kahn;  ἓν ἀντὶ πάντων Stählin (i Strom. IV, 50, 2);  ἐναντία πάντων rkp.

3          ὅκωσπερ Bernays, Diels, Kahn;  ὅπως rkp.

 

Verze překladu:

1          Ti nejlepší místo všech věcí volí jedno,

            nepomíjivou slávu smrtelných,

3          zatímco mnozí jsou přesyceni jako dobytek.

(Výklad: nejlepší, tedy šlechtici, chtějí hloupost, ostatní jsou hloupostí přežráni?)

 

Překlad podle rukopisu L:

1          Ti nejlepší si ze všeho vybírají protiklady, ...

 

Klémentova parafráze:

            [Indičtí filosofové Alexandrovi Makedonskému:

            „S těly můžeš hýbat z místa na místo,

            naše duše však nedonutíš činit, co nechceme.

            Oheň je pro lidi největším trestem, my jím pohrdáme.“

            A proto si Hérakleitos]

1          zvolil slávu, jedno místo všeho

            [a tvrdí, že] běžní lidé scházejí z cesty

3          a sytí se jako dobytek.

 

            [᾿Ινδῶν οἱ ϕιλόσοϕοι ᾿Αλεξάνδρῳ λέγουσι τῷ Μακεδόνι·

            σώματα μὲν μετάξεις ἐκ τόπου εἰς τόπον,

            ψυχὰς δ᾿ ἡμετέρας οὐκ ἀναγκάσεις ποιεῖν ἃ μὴ βουλόμεθα.

            πῦρ ἀνθρώποις μέγιστον κολαστήριον· τούτου ἡμεῖς καταϕρονοῦμεν.

            κἀντεῦθεν ῾Ηράκλειτος]

1          ἓν ἀντὶ πάντων κλέος ᾑρεῖτο,

τοῖς δὲ πολλοῖς παραχωρεῖν [ὁμολογεῖ]

3          κεκορῆσθαι ὅκωσπερ κτήνεσι.

 

Kléméns Alex., Stromata IV, 50, 1-2

(Citát o Indech uvádí též Kalanos u Filóna Alex., Quod omnis probus liber sit 96 = VI, p. 27)

 

Jiný překlad Strom. IV, 50, 2:

            [Tvrdí, že] běžní lidé podléhají

3          a sytí se jako dobytek.

 

 

B 30                (Kahn XXXVII)

 

1          Svět, stejný pro všechny,

            neutvořil žádný z bohů ani z lidí

3          - ale byl vždy a je a bude -

            vždyživý oheň,

5          vzněcující se s ohledem na <svoje> míry a pohasínající s ohledem na <svoje> míry.

 

1          κόσμον, τὸν αὐτὸν ἁπάντων,

            οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν,

3          ἀλλ᾿ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται

            πῦρ ἀείζωον

5          ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.

 

Chrýsippos (Physika, fragment 590.5 von Arnim) u Klémenta Alex., Stromata V, 104, 2  (1-5)

Alexandros u Simplikia, In Aristotelis De caelo commentaria, Vol. VII, p. 294, 4-5 = A 10 /4  (1-3 a 5)

Plútarchos, De animae procreationis in Timaeo 5, p. 1014A  (1-2)

Iústínos, Apologia I, 60, 8 Krüger  (4)

Olympiodóros, in Phaedonem 237,7 Norvin  (5)

Viz 10 /6 u Aetia.

 

Doslovný překlad závěru:

5          vzněcující míry a zhasínající míry.

 

 

Verze u Plútarcha:

 

1          Tento svět

            neutvořil žádný z bohů ani z lidí.

 

            κόσμον τόνδε

            οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν,

 

 

Alexandrova verze u Simplikia:

 

1          Takovýto svět

            nikdy nepočal,

3          nýbrž byl vždy.

 

1          ὁ τοιοῦτος κόσμος

            οὐκ ἤρξατό ποτε,

3          ἀλλ᾿ ἦν ἀεί.

 

 

B 31                (Kahn XXXVIII)

 

1          [Že jej však ‹svět› považoval také za vzniklý a za podléhající zkáze,

            to připomínají následující slova:]

 

3          Obraty ohně - nejprve moře;                                                   (Kahn XXXVIII)

            ‹obraty› moře - zpola země, zpola blýskavice.

 

5          [To říká v tom smyslu, že vlivem logu a boha, který všechno uspořádává,

            se oheň skrze vzduch obrací ve vlhkost,

7          a to jako v semeno uspořádání světa, které nazývá mořem.

            Z něho ‹z ohně ?› pak znovu vzniká země a nebe a věci, které k nim přináležejí.

9          Jak se znovu navrací a vzněcuje,

            to zřetelně vyjadřuje těmito slovy:]

 

11        Moře se rozlévá a poměřuje se vůči témuž určení,                    (Kahn XXXIX)

            jaké bylo dříve, než vznikla země.

 

1          [ὅτι δὲ καὶ γενητὸν καὶ ϕθαρτὸν αὐτὸν εἶναι ἐδογμάτιζεν,

            μηνύει τὰ ἐπιϕερόμενα·]

 

3          πυρὸς τροπαὶ· πρῶτον θάλασσα,

            θαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ πρηστήρ,

 

5          [δυνάμει γὰρ λέγει, ὅτι πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ

            τὰ σύμπαντα δι᾿ ἀέρος τρέπεται εἰς ὑγρὸν,

7          τὸ ὡς σπέρμα τῆς διακοσμήσεως, ὃ καλεῖ θάλασσαν·

            ἐκ δὲ τούτου αὖθις γίνεται γῆ καὶ οὐρανὸς καὶ τὰ ἐμπεριεχόμενα.

9          ὅπως δὲ πάλιν ἀναλαμβάνεται καὶ ἐκπυροῦται,

            σαϕῶς διὰ τούτων δηλοῖ·]

 

11        θάλασσα διαχέεται καὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον

            ὁκοῖος πρῶτον ἦν ἢ γενέσθαι γὴν.

 

Chrýsippos (590.7-11) u Klémenta Alexandrijského, Stromata V, 104, 3-5

Eusebios, Praeparatio evangelica  XIII, 13, 31

Viz též A 1, 7 u Díogena Laertia.

 

3          τροπαὶ Kléméns, Diels, Kahn;  τροπὰς Eusebios.

5          ὅτι πῦρ Kléméns;  ὅτι τὸ πῦρ Eusebios, Diels.

12        πρῶτον Kléméns;  πρόσθεν Eusebios.

12        ἢ γενέσθαι γὴν Schuster;  ἢ γενέσθαι γῆ Kléméns, Diels, Kahn;  ἢ γενέσθαι Eusebios; vynechavají Bollack a Wismann.

 

 

B 32                (Kahn CXVIII)

 

1          To jedno

            moudré

3          samotné

            nechce i chce být zváno jménem Zéna.

 

1          ἓν

            τὸ σοϕὸν

3          μοῦνον

            λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.

 

Kléméns Alex., Stromata V, 115, 1

Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42

 

 

B 33                (Kahn LXVI)

 

1          Zákon -

            také důvěřovat úradku jednoho.

 

1          νόμος

            καὶ βουλῇ πείθεσθαι ἑνός.

 

Kléméns Alex., Stromata V, 115, 2

Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42

 

2          βουλῇ tradiční ed. oprava, Diels, Kahn;   βουλὴ Kléméms, Eusebios (1 rkp);  βουλῆ Eusebios (1 rkp).

 

 

B 34                (Kahn II)

 

1          Když nechápaví uslyší,

            podobají se hluchým;

3          výrok jim dosvědčuje:

            jsouce zde, jsou nepřítomni.

 

1          ἀξύνετοι ἀκούσαντες

            κωϕοῖσιν ἐοίκασι·

3          ϕάτις αὐτοῖσι μαρτυρεῖ

            παρεόντας ἀπεῖναι.

 

Eusebios, Praeparatio evangelica XIII, 13, 42

Kléméns Alex., Stromata V, 115, 3

Theodórétos, Graecarum affectionum curatio I, 71

 

2          κωϕοῖσιν Eusebios, Diels, Kahn;   κωϕοῖς Kléméns, Theodórétos.

3          αὐτοῖσι Eusebios (některé rkpp), Theodórétos;  αὐτοῖσιν Kléméns;   αὐτοῖς Eusebios (jiné rkpp).

4          ἀπεῖναι rkpp Eusebia, Theodórétos, Kranz, Kahn;   ἀπιέναι rkp Klémenta, Stählin u Klémenta.

 

Překlad podle Klémenta:

 

4          jsouce zde, odcházejí.

 

 

B 35                (Kahn IX)

 

1          Je totiž velmi potřeba,

            aby mužové milující moudré byli znalci mnohých věcí.

 

1          χρὴ γὰρ εὖ μάλα

            πολλῶν ἵστορας ϕιλοσόϕους ἄνδρας εἶναι·

 

Kléméns Alex., Stromata V, 140, 6

 

 

            [Skutečný filosof je znalcem mnoha věcí.]

 

            [ἵστωρ γὰρ πολλῶν ὁ ὄντως ϕιλόσοϕος]

 

Porfyrios, De abstinentia II, 49 (Nejmenuje však Hérakleita.)

 

 

B 36                (Kahn CII)

 

1          Pro duše je smrt stát se vodou,

            pro vodu je smrt stát se zemí;

3          ze země pak vzniká voda

            a z vody duše.

 

1          ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι,

            ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι·

3          ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται,

            ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή.

 

Kléméns Alex., Stromata VI, 17, 2  (1-4)

Filón Alex., De aeternitate mundi 111  (1-2)

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium V, 16, 4  (1)

Aristeidés Quintilianus, De musica II, 17  (1)

Iúlianos, Orationes V, 165 c-d  (1)

 

1          ὕδωρ Kléméns, Hippolytos, Filón;  ὕγρῇσι Quintilianus, Iúlianos, Núménios a jiní.

 

Verze překladu:

1          Smrt duší je voda,

            smrt vody je země,

3          ze země však vzniká voda,

            z vody pak duše.

 

 

B 37                (Kahn LXXII B)

 

1          [Prasata se myjí blátem,

            drůbež prachem nebo popelem.]

 

1          [sues caeno,

            cohortales aves pulvere vel cinere lavari.]

 

Columella, De re rustica VIII, 4, 4

 

1          cohortales 2 rkpp;  chortales 1 rkp.

2          vel cinere 1 rkp;  vynechávají 2 rkpp.

 

 

B 38                (Kahn XXIV)

 

1          [Zdá se, že podle některých se jako první zabýval astronomií <Thalés>...

            dosvědčují mu to Hérakleitos i Démokritos.]

 

1          [δοκεῖ δὲ ‹sc. Θαλῆς   κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι ...

            μαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ ῾Ηράκλειτος καὶ Δημόκριτος.]

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 23 = Thalés A 1, 23

 

 

B 39                (Kahn LXII)

 

1          [V Priéně se zrodil Biás, syn Teutameův,

            jehož řeč je mocnější než těch ostatních.

3          A priénští mu zasvětili okrsek zvaný Teutameion.

            <Biás> prohlašoval:]

5          „Většina je špatná.“

 

1          ἐν Πριήνῃ Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάμεω,

            οὗ πλείων λόγος ἢ τῶν ἄλλων.

3          [καὶ οἱ Πριηνεῖς δὲ αὐτῷ τέμενος καθιέρωσαν τὸ Τευτάμειον λεγόμενον.

            ἀπεϕθέγξατο·]

5          ᾿οἱ πλεῖστοι κακοί.᾿

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 88

 

2          πλείων 1 rkp, Diels;   πλέων 2 rkp, Kahn.

 

 

Viz Biás v tradici doxografů:

 

            Většina lidí je špatná.

 

            οἱ πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί.

 

Démétrios z Faléru u Stobaia, Anthologium III, 1, 172

 

 

B 40                (Kahn XVIII)

 

1          Mnohoučenost rozumu nenaučí:

            jinak by byla naučila Hésioda i Pýthagoru

3          a dále Xenofana a Hekataia.

 

1          πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει

            ῾Ησίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην,

3          αὖτίς τε Ξενοϕάνεά τε καὶ ῾Εκαταῖον.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1  (1-3)

Athénaios, Deipnosophistae XIII, 610 b  (1)

Gellius, Noctes Atticae, praef. 12  (1)

Kléméns Alex., Stromata I, 93, 2  (1)

Scholia in Theaetetum 179 e, VI, 245 Hermann  (1-2)

 

1          πολυμαθίη Díogenés (2 rkpp), Diels, Kahn;  πολυμαθῆ Díogenés (1 rkp);  πολυμαθεία Díogenés (1 rkp).

 

 

B 41                (Kahn LIV)

 

1          To jedno moudré:

            vědět, že důmysl †...† řídí všechno skrze vše.

 

1          ἓν τὸ σοϕόν·

            ἐπίστασθαι γνώμην   ὁτέη   κυβέρνῆσαι πάντα διὰ πάντων.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1

Viz též 10 /6 u Aetia.

 

2          ὁτέη   κυβέρνῆσαι Conche;  ὁτέη κυβέρνῆσαι 2 rkp;  ὁτε ἧ κυβέρνῆσαι 1 rkp oprava;  ὅτ᾿ ἐγκυβέρνῆσαι 1rkp;   ὁτέη ἐκυβέρνησε Diels, Long;  ὁίκη   κυβέρνῆσαι  Kahn.

 

Překlad Dielsovy konjektury:

2          poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše.

 

Překlad Bollackova pochopení:

2          vědět, že důmysl, ať jakýkoliv ...

 

Překladová verze: ... záměr ...

 

 

B 42                (Kahn XXI)

 

1          I Homér si zaslouží být vyhozen ze závodů

            a ztlučen holí

3          a stejně tak i Archilochos.

 

1          τόν τε ῞Ομηρον [ἔϕασκεν] ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκβάλλεσθαι

            καὶ ῥαπίζεσθαι,

3          καὶ ᾿Αρχίλοχον ὁμοίως.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1 = A 1, 1

 

1          τε část rkpp, Diels, Kahn;   γε část rkpp.

 

 

B 43                (Kahn CIV)

 

1          Zpupnost je třeba hasit spíše než požár.

 

1          ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2 = A 1, 2

 

1          σβεννύναι část rkpp, Diels, Kahn;   σβεννύειν část rkpp.

1          πυρκαϊήν 2 rkpp, Diels, Kahn;  πυρκαϊάν 1 rkp.

 

 

B 44                (Kahn LXV)

 

1          Je třeba, aby lid bojoval o zákon, který se rodí,

            jako o hradbu.

 

1          μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου, ὑπὲρ τοῦ γινομένου,

            ὅκως ὑπὲρ τείχεος.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2 = A 1, 2

 

1          ὑπὲρ τοῦ γινομένου část rkpp, Bollack, Conche;  vynechává část rkpp, Diels, Kahn.

 

Verze překladu:

            Je třeba, aby lid bojoval o zákon, o to co vzniká, ...

 

            Je třeba, aby lid bojoval za zákonem, za tím, který se rodí,

            jako za hradbou.

 

 

B 45                (Kahn XXXV)

 

1          Ani ten, kdo prochází všechny cesty,

            nemůže svým krokem najít hranice duše:

3          tak hluboké má určení.

 

1          ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροι

            ὁ πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν·

3          οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7

 

1          πείρατα ἰὼν Diels, Kahn;  πειραταιον část rkpp;  πειρατᾶι ὅν část rkpp;  πειρατέον část rkpp.

2          ἐξεύροι ὁ   2 rkpp;   εὕροι ὁ 1 rkp;  ἐξεύροιο Cobet, Diels, Kahn.

3          βαθὺν 1 rkp, Diels;  βαθὺς většina rkpp;  βαθὺ část rkpp.

 

Jiný překlad závěru:

3          tak hluboký má logos (smysl, osud, řeč).

 

 

1-2      Hranice duše nikdy nenajdeš, i když projdeš všechny cesty.

 

            Terminus animae nequaquam invenies, omnem viam ingrediens.

 

Tertullianus, De anima II, 6

 

 

B 46                (Kahn Appendix I)

 

1          [Říkal, že] mínění je posvátná choroba, a zrak [že] klame.

 

1          [τὴν τ᾿] οἴησιν ἱερὰν νόσον [ἔλεγε] καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσθαι.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 7 = A 1, 7

 

Verze překladu:

            Domnívavost [nazýval] posvátnou chorobou a klamáním zraku.

 

 

B 47                (Kahn XI)

 

1          Nedohadujme se zbrkle o nejdůležitějších věcech.

 

1          μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμβαλλώμεθα.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 73

 

 

B 48                (Kahn LXXIX)

 

1          Jméno luku je život,

            avšak jeho dílo je smrt.

 

1          τῷ οὖν τόξῷ ὄνομα βίος,

            ἔργον δὲ θάνατος.

 

Etymologicum magnum, s.v. βιός (luk)

Tzetzés, Exegesis in Iliadem, p. 101 Hermann

Eustathios, In Iliadem I, 49

 

 

B 49                (Kahn LXIII)

 

1          Jeden je pro mně za tisíce, když je nejlepší.

 

            εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος Î.

 

Galénos, De dignitate pulsibus VIII, 773 Kühn (jen po „tisíce“)

Theodóros Prodromos, Epistulae I, 20 (p. 1240A Migne)

Olympiodóros, In Gorgiam 20, 7

 

1          εἷς ἐμοὶ Galénos, Cicero, Olympiodóros;  εἷς Theod. Prodromos.

 

 

            Jeden, pokud je nejlepší.

 

            Uni, si esset optimus.

 

Symmachus, Epistulae IX, 115

 

 

B 49a              (Kahn Appendix I)

 

1          Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,

            jsme i nejsme.

 

1          ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν,

            εἶμέν τε καί οὐκ εἶμεν.

 

Hérakleitos Homérikos, Allegoriae (= Quaestiones) Homericae 24, 5

 

1          αὐτοῖς většina rkpp, editoři;  αὐτοῦ 1 rkp.

1          τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν většnina rkpp, editoři;  vynechává 1 rkp.

2          εἶμέν většina rkpp, editoři;  ἦμέν 1 rkp.

 

 

            Do téže řeky dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.

 

            In idem flumen bis descendimus et non descendimus.

 

Seneca, Epistulae VI, 6, 23, p. 58, 23 Reynolds; viz A 6/9, B 91

 

 

B 50                (Kahn XXXVI)

 

1          [Hérakleitos tedy praví, že všechno je

 

            rozdělené nerozdělené,

3          zrozené nezrozené,

            smrtelné nesmrtelné,

 

5          řeč život,

            otec syn,

7          bůh spravedlivý.]

 

            Jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč, je moudré, aby souhlasili,

9          že všechno jest jedno;

 

            [říká Hérakleitos.]

 

1          [῾Ηράκλειτος μὲν οὖν ϕησιν εἶναι τὸ πᾶν

            διαιρετὸν ἀδιαίρετον,

3          γενητὸν ἀγένητον,

            θνητὸν ἀθάνατον,

5          λόγον αἰῶνα,

            πατέρα υἱόν,

7          θεὸν δίκαιον·]

 

            οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοϕόν ἐστιν

9          ἓν πάντα εἶναι,

[ὁ ῾Ηράκλειτός ϕησι.]

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 1

Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia.

 

1          οὖν ϕησιν rkpp, Kranz;   οὖν ἕν  ϕησιν Diels.

7          δίκαιον rkpp, Kranz;  δίκαιονἄδικον  Diels.

8          λόγου Bernays, Diels, Kranz, Kahn;  δόγματος Hippolytos, Bergk.

9          ἕν Wendland, Diels, Kranz, Kahn;  ἐν rkp.

9          εἶναι Miller, Diels, Kranz, Kahn;   εἰδέναι rkp Paris.

 

 

B 51                (Kahn LXXVIII)

 

1          Nechápou,

            jak neshodné se sebou souhlasí:

3          spojení, které se obrací zpátky,

            tak jako u luku a lyry.

 

1          οὐ ξυνιᾶσιν

            ὅκως διαϕερόμενον ἑωυτó ὁμολογέει·

3          παλίντροπος ἁρμονίη,

            ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 2  (1-4)

Platón, Symposion 187 a-b  (2-4)

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5  (3-4)

Plútarchos, De tranquillitate animi 473 f  (3-4)

Plútarchos, De Iside et Osiride 369 b  (3-4)

Plútarchos, De animae procreationis in Timaeo 1026 a  (3-4)

Porfyrios, De anthro nympharum 29  (3-4)

Viz též A 1, 7 u Díogena Laertia.

 

2          ὁμολογέει Miller, Diels-Kranz, Kahn, Marcovich v ed. Hippolyta;  ὁμολογέειν rkp;  Diels připouští i ὁμολογεῖ ἓν (viz Platón, Symp. 187a);  συμϕέρεται (podle Platóna, Symp. 187 a, Soph. 242 d-e) Zeller, Gigon, Marcovich, Walzer, Snell, Marcovich navrhuje v edici Hérakleita, aj.

3          παλίντροπος Hippolytos, Plútarchos 437 f, 1026 b;  παλίντονος Plútarchos 369 b, Porfyrios.

 

Verze překladu:

3          zpět se navracející spojení světa, ...

3          harmonie, která se obrací zpátky, ...

 

 

            [Říká totiž, že]

            jedno,

2          jsouc neshodné samo se sebou se shoduje,

4          jako spojení u luku a lyry.

 

            τὸ ἓν [γάρ ϕησι]

            διαϕερόμενον αὐτὸ αὑτῷ συμϕέρεσθαι,

            ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας.

 

Platón, Symposion 187 a

 

 

            [Jsoucno jest množství i jedno

            a je udržováno pohromadě nepřátelstvím i přátelstvím,]

2          vždy se [totiž] rozchází i schází.

 

            [τὸ ×ν πολλά τε καὶ ἕν ἐστιν,

            ἔχθρv δὲ καὶ ϕιλίv συνέχεται,]

            διαϕερόμενον [γὰρ] ἀεὶ συμϕέρεται,

 

Platón, Sophista 242 d-e

 

 

3          Spojení světa se [totiž] obrací zpátky,

4          tak jako u lyry a luku.

 

            παλίντροπος [γὰρ] ἁρμονίη κόσμου,

            ὅκωσπερ λύρης καὶ τόξου

 

Plútarchos, De tranquillitate animi 473 f - 474 a

 

 

3          Opačně (opětovně?) napínané spojení světa,

4          tak jako u lyry a luku,

            [podle Hérakleita. A podle Eurípida (fr. 21):

            „Šlechetnost a špatnost bez sebe nemohou být,

            nýbrž jsou v jakési směsi, aby to bylo krásné.“]

 

Verze překladu:

3          Protikladným napětím působená harmonie světa, ...

 

            παλίντονος [γάρ] ἁρμονίη κόσμου,

            ὅκωσπερ λύρης καὶ τόξου

            [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον. καὶ κατ᾿ Εὐριπίδην  

            ᾿οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακά,

            ἀλλ᾿ ἔστι τις σύγκρασις ὥστ᾿ ἔχειν καλῶς.᾿]

 

Plútarchos, De Iside et Osiride 369 b

 

 

            Harmonie je i u luku, byť skrze protiklady.

 

            ἡ ἁρμονία καὶ τόξου, εἰ διὰ τῶν ἐναντἰων

 

Porfyrios, De antro nympharum 29

 

 

B 52                (Kahn XCIV)

 

1          Život je dítě, které si hraje, hraje s kostkami:

            království náleží dítěti.

 

1          αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων·

            παιδὸς ἡ βασιληίη.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 3-4  (1-2)

Lúkianos, Vitarum auctio 14 = C 5  (1)

 

1          πεσσεύων Lúkianos, Diels, Kahn;  πεττεύων rkp Hippolyta.

 

 

Klémentova reference:

 

            Hérakleitos říká, že tuto jakousi hru hraje sám Zeus.

 

            Τοιαύτην τινὰ παίζειν παιδιὰν τὸν ἑαυτοῦ Δία ῾Ηράκλειτος λέγει.

 

Kléméns Alex., Paedagogus  I, 22, 1

 

 

B 53                (Kahn LXXXIII)

 

1          Zápas je všech otec, všech král:

            jedny předvádí jako bohy, jiné jako lidi;

3          jedny činí otroky, jiné svobodnými.

 

1          πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς,

            καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε, τοὺς δὲ ἀνθρώπους,

3          τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε, τοὺς δὲ ἐλευθέρους.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 4  (1-3)

Plútarchos, De Iside et Osiride 370 d  (1)

 

 

B 54                (Kahn LXXX)

 

1          Nezjevné spojení je mocnější než zjevné.

 

1          ἁρμονίη γὰρ ἀϕανὴς ϕανερῆς κρείττων.

 

Plútarchos, De animae procreatione in Timaeo 1026 c

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 1

 

Verze překladu:

1          Nezjevná harmonie je silnější než zjevná.

1          Nezjevnost je mocnější pouto zjevného.

 

 

Plútarchův kontext:

 

            [Žádná část duše není ponechána čistá, nesmíšená ani oddělená od ostatních,

            neboť - jak říká Hérakleitos -]

            mocnější než zjevné spojení je spojení nezjevné,

            [do něhož mísící bůh ukryl a ponořil rozdílnosti a různosti.

            Nerozumné složce duše se nicméně z tohoto spojení zjevuje to zmatečné,

            zatímco rozumové složce to uspořádané;

            smyslům to z nutnosti, mysli to samovládné.]

 

            [τῆς δὲ ψυχῆς οὐδὲν μὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾿ ἄκρατον οὐδὲ χωρὶς ἀπολείπεται τῶν ἄλλων·]

            ᾿ἁρμονίη γὰρ ἀϕανὴς ϕανερῆς κρείττων᾿

            [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον, ἐν Î τὰς διαϕορὰς καὶ τὰς ἑτερότητας ὁ μιγνύων θεὸς ἔκρυψε καὶ κατέδυσεν·

            ἐμϕαίνεται δ᾿ ὅμως αὐτῆς τῷ μὲν ἀλόγῳ τὸ ταραχῶδες τῷ δὲ λογικῷ τὸ εὔτακτον,

            ταῖς δ᾿ αἰσθήσεσι τὸ κατηναγκασμένον τῷ δὲ νῷ τὸ αὐτοκρατές.]

 

 

B 55                (Kahn XIV)

 

1          Čeho se týká vidění, slyšení, učení, [to jest smysly,]

            to, [říká,] já nadevše ctím,

3          [a nikoliv to, co je nezjevné.]

 

1          ὅσων ὄψις ἀκοὴ μάθησις [τουτέστι τὰ ὄργανα,]

            ταῦτα, [ϕησιν,] ἐγὼ προτιμέω,

3          [οὐ τὰ ἀϕανῆ προτιμήσας.]

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 1

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5

 

1          ὅσων  Refutationes IX,10,1, Diels (podle Refut. IX,10,1 - i když čte IX, 9, 5), Kahn;  ὅσον rkp Refut. IX, 9, 5.

1-3       vsuvky označené [ ] má Refut. IX, 10, 1;  nemá je Refut. IX, 9, 5, Diels, Kahn.

 

Verze překladu:

            Z čeho vzniká vidění, slyšení a vnímání,

            to já ctím především ...

 

 

B 56                (Kahn XXII)

 

1          Lidé se při poznávání zjevných věcí mýlí

            podobně jako Homér,

3          který byl moudřejší než všichni Řekové.

            Zmýlily ho totiž děti hubící vši,

5          když mu řekly:

            Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,

7          avšak to, co jsme ani neuviděli, ani neuchopili, to neseme.

 

1          ἐξηπάτηνται οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ϕανερῶν

            παραπλησίως ῾Ομήρῳ

3          ὃς ἐγένετο τῶν ᾿Ελλήνων σοϕώτερος πάντων.

            ἐκεῖνόν τε γὰρ παῖδες ϕθεῖρας κατακτείνοντες ἐξηπάτησαν

5          εἰπόντες·

            ὅσα εἴδομεν καὶ κατελάβομεν, ταῦτα ἀπολείπομεν,

7          ὅσα δὲ οὔτε εἴδομεν οὔτ᾿ ἐλάβομεν, ταῦτα ϕέρομεν.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 9, 5

 

6          κατελάβομεν rkp, Kahn;  ἐλάβομεν Bernays, Diels.

 

 

B 57                (Kahn XIX)

 

1          Hésiodos, učitel velmi mnohých:

            vědí o něm, že velmi mnoho ví,

3          on, který nepoznal, jak je to se dnem a nocí:

            jsou totiž jedno.

 

1          διδάσκαλος πλείστων ᾿Ησίοδος·

            τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι,

3          ὅστις ἡμέρην καὶ εὐϕρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν·

            ἔστι γὰρ ἕν.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 2

 

3          εὐϕρόνην Miller, Diels, Kahn;  εὐϕροσύνην rkp.

 

Verze překladu:

1          Hésiodos, učitel většiny...

 

 

B 58                (Kahn LXXIII)

 

1          Ačkoliv lékaři nemocné řežou, pálí a všemožně ošklivě mučí,

            přesto si stěžují,

3          že od nich nedostávají nijak přiměřenou mzdu,

            když toto způsobují:

5          dobra i nemoci.

 

1          οἱ ἰατροὶ τέμνοντες, καίοντες, πάντῃ βασανίζοντες κακῶς

            τοὺς ἀρρωστοῦντας, ἐπαιτιῶνται

3          μηδὲν᾿ ἄξιον μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν ἀρρωστούντων,

            ταῦτα ἐργαζόμενοι,

5          τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς νόσους.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 2-3

 

2          ἐπαιτιῶνται rkp, Kahn;   ἐπαιτέονται Bernays, Diels.

3          μισθὸν Wordsworth, Diels, Kahn;  μισθῶν rkp.

4          ταῦτα rkp, Zeller, Nestle, Bollack - Wismann;  ταὐτα Wendland, Wilamowitz, Sauppe, Marcovich.

 

Překlad podle konjektury:

            když způsobují totéž:

5          dobra i nemoci.

 

Kahn čte jen:

1          οἱ ἰατροὶ τέμνοντες καίοντες [ ... ]

            ἐπαιτιῶνται μηδἐν᾿ ἄξιον μισθὸν λαμβάνειν [ ... ]

            ταῦτα ἐργαζόμενοι   τὰ ἀγαθὰ καὶ νόσους .

 

 

B 59                ( Kahn LXXIV)

 

1          Cesta na mykacím stroji,

            rovná i křivá,

 

3          [neboť nástroj zvaný šnek, který je součástí mykacího stroje,

            se otáčí rovně i křivě:

5          pohybuje se totiž současně vzhůru a v kruhu]

 

            je jedna a táž.

 

1          γναϕείῳ ὁδὸς

            εὐθεῖα καὶ σκολιὴ

 

3          [ἡ τοῦ ὀργάνου τοῦ καλουμένου κοχλίου ἐν τῷ γναϕείῳ

            περιστροϕὴ εὐθεῖα καὶ σκολιή·

5          ἄνω γὰρ ὁμοῦ καὶ κύκλῳ περιέρχεται]

 

            μία ἐστί, [ϕησί,] καὶ ἡ αὐτή.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 4

 

1          γναϕείῳ Bernays, Diels, Kranz;   γραϕέων rkp, Bollack a Wismann;  γνάϕων Marcovich, Kahn;   γναϕέων Bywater;  γράϕων Tannery;  γραϕίωι Mullach.

3          γναϕείῳ Bernays, Diels, Kranz;  γραϕείω rkp Paris, Bollack a Wismann.

 

Překlad rukopisného čtení podle Bollacka a Wismanna:

 

1          Cesta malířů:

            rovná i křivá

 

3          [neboť takzvaný šnek, který je součástí grafického nástroje, ...]

 

 

B 60                (Kahn CIII)

 

1          Cesta nahoru-dolů,

            jedna a táž.

 

1          ὁδός ἄνω κάτω

            μία καὶ ὡυτή

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 4  (1-2)

Hippokratés, De alimento (Peri trofés = De nutrimento) = C 2, 45

Poseidónios, fr. 289 Theiler u Kleoméda, De motu circulari corporum caelestium, p. 112 Ziegler  (1)

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 13  (1)

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1, 8 = A 1, 8  (1)

Tertullianus, Adversus Marcionem II, 28, 1 (lat)

 

Poseidóniova parafráze:

 

1          ὁδὸς γὰρ ἄνω κάτω,

[ϕησὶν ὁ ῾Ηράκλειτος,

δι᾿ ὅλης οὐσίας τρέπεσθαι καὶ μεταβάλλειν πεϕυκυίας.]

 

 

B 61                (Kahn LXX)

 

1          Moře:

            voda nejčistší i nejposkvrněnější;

3          pro ryby pitná a životodárná,

            pro lidi nepitná a zhoubná.

 

1          θάλασσα·

            ὕδωρ καθαρώτατον καὶ μιαρώτατον·

3          ἰχθύσι μὲν πότιμον καὶ σωτήριον,

            ἀνθρώποις δὲ ἄποτον καὶ ὀλέθριον.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 5

 

 

B 62                (Kahn XCII)

 

1          Nesmrtelní jsou smrtelní,

            smrtelní jsou nesmrtelní:

3          jedni žijí smrt těch druhých,

            druzí umírají život těch prvních.

 

Doslovný překlad:  Nesmrtelní smrtelní, ...

 

1          ἀθάνατοι θνητοὶ

            θνητοὶ ἀθάνατοι,

3          ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον,

            τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 6  (1-4)

Hérakleitos Homérikos, Allegoriae (= Quaestiones) Homericae 24  (1-4)

Maximos z Tyru, Dialexeis 4, 4 Hobein  (1-2)

Maximos z Tyru, Dialexeis 41, 4  (3-4)

Kléméns Alex., Paedagogus III, 1, 5  (1-2)

 

 

            Žijeme jejich smrt,

            jsme mrtvi jejich životem.

 

            Ζῶμεν τὸν ἐκείνων θάνατον,

            τεθνήκαμεν δὲ τὸν ἐκείνων βίον,

 

Filón Alex., Legum allegoriarum libri I, 108  (3-4)

 

 

B 63                (Kahn CX)

 

1          Postavit se tomu, kdo tam je,

            a stát se bdělými strážci živých i mrtvých.

 

1          ἔνθα δ᾿ ἐόντι ἐπανίστασθαι

            καὶ ϕύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 6

 

1          ἔνθα δ᾿ ἐόντι rkp, Diels, Bollack a Wismann;  ἔνθα δ᾿ ἐόντι† Kahn;  ἔνθα θεόν τιν᾿ Patin;  θεὸν δεῖ Sauppe.

2          ϕύλακας rkp, Diels, Kahn;   ϕύλακες Bollack a Wismann.

2          ἐγερτὶ ζώντων Bernays, Diels, Kahn;  ἐγερτιζώντων rkp.

 

Verze překladu:

1          Jsou probouzeni tím, který zde je,

            a stávají se bdělými strážci živých a mrtvých.

 

Překlad s konjekturou (Patin):

1          Postavit se nějakému bohu tam (zde?),  ...

 

Překlad s konjekturou (Sauppe):

1          Je třeba se postavit bohu, ...

 

 

B 64                (Kahn CXIX)

 

1          [‹Hérakleitos›  tvrdí, že soud světa a všech věcí v něm

            nastává prostřednictvím ohně. Proto říká:]

 

3          Toto veškerenstvo řídí blesk.

 

            [To jest, že je spravuje,

5          neboť ohni - věčnému - říká blesk.

            O tomto ohni také říká, že je vědomý,

7          a že je příčinou uspořádání veškerenstva.]

 

1          [λέγει δὲ καὶ τοῦ κόσμου κρίσιν καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ

            διὰ πυρὸς γίνεσθαι λέγων οὕτως·]

 

3          τάδε πάντα οἰακίζει κεραυνός.

 

            [τουτέστι κατευθύνει,

5          κεραυνὸν τὸ πῦρ λέγων τὸ αἰώνιον.

            λέγει δὲ καὶ ϕρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ

7          καὶ τῆς διοικήσεως τῶν ὅλων αἴτιον·]

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7

Filodémos, De pietate 6 a, p. 70 Gomperz

 

3          τάδε Boeder, Kahn;  τὰ δὲ rkp, Diels, Kranz.

 

Překladová verze:

3          Toto všechno řídí blesk.

 

 

B 65                (Kahn CXX)

 

1          [Přívrženec Hérakleitovy nauky, který zavádí výrazy:]

 

            Nasycení a nedostatek,

3          vše jako jedno a všechno v proměně.

 

1          [῾Ηρακλειτείου δόξης ἑταῖρος,]

 

            κόρον καὶ χρησμοσύνην

3          καὶ ἓν τὸ πᾶν καὶ πάντα ἀμοιβῇ [εἰσάγων.]

 

Filón Alex., Legum allegoriarum libri III, 7

 

Verze překladu:

3          jedno veškerenstvo a všechno v proměně.

 

 

            [Což někteří nazvali]

2          nasycení a nedostatek,

            [zatímco jiní vzplanutí a rozvržení v kosmos.]

 

            [ὅπερ οἱ μὲν]

2          κόρον καὶ χρησμοσύνην

            [ἐκάλεσαν, οἱ δ᾿ ἐκπύρωσιν καὶ διακόσμησιν,]

 

Filón Alex., De specialibus legibus I, 208

(Analogie k tomu: Plútarchos, De E apud Delphos 9, p. 389 c)

 

 

            [Nazývá jej <oheň> však]

2          nedostatek a nasycení.

            [Nedostatkem je totiž podle něj rozvržení v kosmos, vzplanutí je pak nasycení.]

 

            [καλεῖ δὲ αὐτὸ]

2          χρησμοσύνην καὶ κόρον·

            [χρησμοσύνη δέ ἐστιν ἠ διακόσμησις κατ᾿ αὐτόν, ἡ δὲ ἐκπύρωσις κόρος.]

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7

 

 

B 66                (Kahn CXXI)

 

1          Oheň svým příchodem

            všechno vytříbí a zachvátí.

 

1          πάντα τὸ πῦρ ἐπελθὸν

            κρινεῖ καὶ καταλήψεται.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 7

 

Verze překladu:

            ... vše rozsoudí a pojme.

 

 

B 67                (Kahn CXXIII)

 

1          Bůh:

            den noc,

3          zima léto,

            zápas mír,

5          nasycení hlad.

 

            [Veškeré protiklady:

7          Tato Mysl  <zde >  -]

 

            Proměňuje se právě tak,

9          jako když se smísí s kadidly,

            nazývá se podle vůně každého z nich.

 

1          ὁ θεός·

            ἡμέρη εὐϕρόνη,

3          χειμὼν θέρος,

            πόλεμος εἰρήνη,

5          κόρος λίμος

 

            [τἀναντία ἅπαντα·

7          οὗτος ὁ νοῦς,]

 

            ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ

9          ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν,

            ὀνομάζεται καθ᾿ ἡδονὴν ἑκάστου.

 

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 8

Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia.

 

2          εὑϕρόνη Miller, Diels, Kahn;  εὑϕράνθη rkp.

8          ὅκωσπερ rkp, Kahn, Bollack a Wismann;  ὅκωσπερπῦρ  Diels, Kranz.

 

Verze překladu:

7          Mysl (oheň ?) se proměňuje právě tak,

            jako je Bůh,

9          když se smísí s kadidly,

            nazýván podle vůně každého z nich.

 

Závěr podle Dielsova doplnění:

7          [Tato Mysl]

se proměňuje jako <oheň>:

9          když se smísí s kadidly, ...

 

 

            [A Z<eus:>

            < shromažď>uje však  <i pro>tiklady,

            < urážení>  bož<ských věcí,>  (?)

            noc,  < den,

            zápas, mír ...> ]

 

            [καὶ Ζ<εύς·>

            <συμβ>αίνει δὲ κα<ὶ τἀ>ναντία

            θε<ῖα θε>ῖναι

            νύκτα <ἡμέραν,

            πολεμον εἰρήνην ...> ]

 

Filodémos, De pietate 6 a, p. 70, Gomperz

 

 

B 67a              (Kahn Appendix I)

 

1          [Tak životní teplo vycházející od Slunce ‹dodává všemu, co žije, život›.

            K této myšlence podává nejlepší přirovnání „odpočívající“ Hérakleitos,

3          totiž podobenství o pavoukovi jakožto duši a pavučině jakožto tělu:

            Jako pavouk stojící uprostřed pavučiny cítí,

5          když moucha náhle poruší některé její vlákno,

            a hned tam rychle běží, jako by ho přetnutí vlákna bolelo,

  7        tak duše člověka rychle běží tam, kde je nějaká část těla poškozena,

            jako kdyby nesnesla poškození těla,

  9        se kterým je pevně a úměrně spojena.]

 

1          [ita vitalis calor a sole procedens omnibus quae vivunt vitam subministrat,

cui sententiae Heraclitus adquiescens optimam similitudinem dat

3          de aranea ad animam, de tela araneae ad corpus.

            sic‹ut›  aranea, [ait,] stans in medio telae sentit,

5          quam cito musca aliquem filum suum corrumpit

            itaque illuc celeriter currit quasi de fili persectione dolens,

  7        sic hominis anima aliqua parte corporis laesa

            illuc festine meat quasi impatiens laesionis corporis,

  9        cui firme et proportionaliter iuncta est.]

 

Hisdosus Scholasticus, Ad Chalcidium In Platon. Tim. 34 b, cod. Paris. l. 8624 s. XII F.2

 

6          persectione Diels;  perfectione rkp.

 

Překlad podle rukopisného čtení (6. řádek):

            [... a hned tam rychle běží, jakoby trpěl ‹starostí› o dokonalost vlákna, ...]

 

B 67a/2

 

            Tento nedlouhý příklad je od Stratóna, Ainesidéma a Hérakleita,

            neboť i oni sami si všímají jednoty duše, která je rozptýlena v celém těle

            a všude je sama sebou jako vanutí zvuku dutinou píšťaly,

            a tak rozličnými způsoby vyzařuje skrze smysly,

            nejsouc ani tak oddělená, jako spíše rozdělená.

 

            non longe hoc exemplum est a Stratone et Aenesidemo et Heraclito.

            nam et ipsi unitatem animae tuentur, quae in totum corpus diffusa

            et ubique ipsa, velut flatus in calamo per cavernas,

            ita per sensualia variis modis emicet

            non tam concisa quam dispensata

 

Tertullianus, De anima 14

(Viz též Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 349 - 350; VII, 127; VII, 130.)

 

 

B 68                (Kahn Appendix I)

 

1          [A proto Hérakleitos ony  ‹posvátné obřady›  vhodně nazýval]

 

            tišící prostředky  <totiž: vztyčení obřadních fallů>,

 

3          [neboť utišují hrůzy

a osvobozují duše od svízelností, které přináší zrození.]

 

1          [Καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως αὐτὰ <sc. μυστήρια vel ἱερά> ]

 

            ἄκεα [<sc. τὴν μὲν τῶν ϕαλλῶν στάσιν - I, 11, 32> ]

 

3          [῾Ηράκλειτος προσεῖπεν, ὡς ἐξακεσόμενα τὰ δεινὰ

καὶ τὰς ψυχὰς ἐξάντεις ἀπεργαζόμενα τῶν ἐν τῇ γενέσει συμϕορῶν.]

 

Iamblichos, De mysteriis I, 11, 63

 

3          ἐξακεσόμενα Cobet, Parthey, Diels aj.;   ἐξακούμενα Des Places, Bollack a Wismann;  ἐξακουόμενα rkpp.

 

 

B 69                (Kahn Appendix I)

 

1          [Rozlišuji tudíž dva druhy obětních obřadů:

            ty první, které přísluší zcela očištěným lidem,

3          se provádějí velmi zřídkakdy]

 

            před jedním,

 

5          [jak říká Hérakleitos,

            nebo před několika málo muži;

 

7          druhé jsou látkové a tělesné

            a jsou ustaveny prostřednictvím proměny.]

 

1          [Καὶ θυσιῶν τοίνυν τίθημι διττὰ εἴδη·

            τὰ μὲν τῶν ἀποκεκαθαρμένων παντάπασιν ἀνθρώπων,

3          οἷα]

 

            ἐϕ᾿ ἑνὸς

 

5          [ἄν ποτε γένοιτο σπανίως, ὥς ϕησιν ῾Ηράκλειτος,

            ἤ τινων ὀλίγων εὐαριθμήτων ἀνδρῶν,

7          τὰ δ᾿ ἔνυλα καὶ σωματοειδῆ

            καὶ διὰ μεταβολῆς συνιστάμενα]

 

Iamblichos, De mysteriis V, 15, 12

 

2          ἀνθρώπων 1 rkp;  ἀνθρωπω 1 rkp.

 

 

B 70                (Kahn LVIII)

 

1          [Hérakleitos pokládal lidská mínění za dětské hračky.]

 

1          [῾Ηράκλειτος παίδων ἀθύρματα νενόμικεν εἶναι τὰ ἀνθρώπινα δοξάσματα.]

 

Iamblichos, De anima (u Stobaia, Anthologium II, 1, 16), fr. 429 Schleiermacher = fr. 79 Bywatter

 

 

B 71                (Kahn V)

 

1          [Mít na paměti také toho,]

 

            kdo zapomněl, kam vede cesta.

 

1          [μεμνῆσθαι δὲ καὶ]

 

            τοῦ ἐπιλανθανομένου, Î ἡ ὁδὸς ἄγει.

 

Marcus Aurelius IV, 46

 

2          většina rkpp;  οἷ 1 rkp.

 

 

B 72                (Kahn V)

 

1          S čím se zcela nepřetržitě stýkají,

 

            [s logem, který spravuje veškerenstvo,]

 

3          s tím se neshodují,

            a věci, se kterými se každý den potkávají,

5          se jim jeví cizí.

 

1          ú μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι,

 

            [λόγῳ τῷ τὰ ὅλα διοικοῦντι,]

 

3          τούτῳ διαϕέρονται

            καὶ οἷς καθ᾿ ἡμέραν ἐγκυροῦσι,

5          ταῦτα αὐτοῖς ξένα ϕαίνεται

 

Marcus Aurelius IV, 46

 

4          ἐγκυροῦσι 1 rkp, Diels, Kahn;  ἀκυροῦσαν 1 rkp; vynechává 1 rkp.

 

Pokus o rekonstrukci:

 

1          Zcela nepřetržitě se stýkají s řečí,

            se kterou se neshodují;

            a věci, se kterými se každý den potkávají,

            se jim jeví cizí.

 

1          μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι λόγῳ

            τούτῳ διαϕέρονται·

            καὶ οἷς καθ᾿ ἡμέραν ἐγκυροῦσι,

            ταῦτα αὐτοῖς ξένα ϕαίνεται.

 

 

B 73                (Kahn V)

 

1          Nemá se jednat a mluvit jako spící,

            vždyť i tehdy se nám zdá, že jednáme a mluvíme.

 

1          οὐ δεῖ ὥσπερ καθεύδοντας ποιεῖν καὶ λέγειν,

            καὶ γὰρ καὶ τότε δοκοῦμεν ποιεῖν καὶ λέγειν.

 

Marcus Aurelius IV, 46

 

 

B 74                (Kahn XIII)

 

1          [Mít na paměti, že]

 

            není správné být ‹jednat a mluvit jako› děti rodičů,

 

3          [prostě řečeno: tak, jak nám to bylo předáno.]

 

1          [μεμνῆσθαι ... ὅτι]

            οὐ δεῖ <ὡς> παῖδας τοκεώνων <sc. ποιεῖν καὶ λέγειν>,

3          [τουτέστι κατὰ ψιλόν, καθότι παρειλήϕαμεν.]

 

Marcus Aurelius IV, 46

 

2          <ὡς> Casaubonus;  <ὥςπερ> Gataker;  <οὐδ᾿ ὡς> Schänkl.

2          τοκεώνων Rendall, Diels, Kahn;  τοκέων ὧν rkp.

 

 

B 75                (Kahn XCI)

 

1          [Hérakleitos, myslím, říká, že]

 

            také spící jsou dělníky a pomocníky toho,

3          co na světě vzniká.

 

1          καὶ τοὺς καθεύδοντας, [οἶμαι, ὁ ῾Ηράκλειτος]

            ἐργάτας εἶναι [λέγει] καὶ συνεργοὺς τῶν

3          ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων.

 

Marcus Aurelius VI, 42

 

Verze překladu:

3          co se na světě děje.

 

 

B 76                (Kahn XLI)

 

1          Smrt země je stát se vodou

            a smrt vody je stát se vzduchem,

3          a <smrtí> vzduchu, <stát se> ohněm,

            a naopak.

 

1          γῆς θάνατος ὕδωρ γενέσθαι

            καὶ ὕδατος θάνατος ἀέρα γενέσθαι

3          καὶ ἀέρος πῦρ

            καὶ ἔμπαλιν.

 

Marcus Aurelius IV, 46

 

Verze překladu:

1          Smrtí země vzniká voda

            a smrtí vody vzniká vzduch;

3          a vzduchu oheň,

            a tak dokola.

 

Varianty u jiných autorů:

 

            Smrt ohně je vznikem vzduchu

            a smrt vzduchu je vznikem vody.

 

            πυρὸς θάνατος ἀέρι γένεσις,

            καὶ ἀέρος θάνατος ὕδατι γένεσις,

 

Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392 c

 

 

            Smrt ohně je vznikem vzduchu;

            [také oheň umírá jako živá bytost,

            buď že hasne proti své vůli, nebo že pohasíná sám od sebe.]

 

            πυρὸς θάνατος ἀέρος γένεσις.

            [θνÇσκει καὶ πῦρ ὥσπερ ζῷον

            ἢ βίv σβεννύμενον ἢ δι᾿ αὑτοῦ μαραινόμενον.]

 

Plútarchos, De primo frigido 10, p. 949 a

 

 

            Oheň žije smrt země

            a vzduch žije smrt ohně,

            voda žije smrt vzduchu,

            země vody.

 

            ζῇ πῦρ τὸν γῆς θάνατον,

            καὶ ἀὴρ ζῇ τὸν πυρὸς θάνατον,

            ὕδωρ ζῇ τὸν ἀέρος θάνατον,

            γῆ τὸν ὕδατος.

 

Maximos z Tyru, Dialexeis 12, 4, p. 489

 

Kranz se pokouší rekonstruovat z Maxima s přihlédnutím k B 36:

            Oheň žije smrt vody,

            voda žije smrt ohně nebo země,

            země žije smrt vody.

 

            ζῇ πῦρ τὸν ὕδατος θάνατον,

            ὕδωρ ζῇ τὸν πυρὸς ἢ γῆς θάνατον

            γῆ τὸν ὕδατος.        

 

 

B 77                (Kahn CVIII)

 

1          [Hérakleitos řekl, že] pro duše je rozkoš

            nestávat se smrtí ve vlhkých věcech,

 

3          [a že rozkoší je pro ně pád do zrození. A jinde řekl:]

 

            My žijeme jejich ‹duší?› smrt

5          a ony žijí naši smrt.

 

1          [῾Ηράκλειτον] ψυχῇσι [ϕάναι] τέρψιν

            μὴ θάνατον ὑγρῇσι γενέσθαι,

 

3          [τέρψιν δὲ εἶναι αὐταῖς τὴν εἰς τὴν γένεσιν πτῶσιν, καὶ ἀλλαχοῦ δὲ ϕάναι]

 

            ζῆν ἡμᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον

5          καὶ ζῆν ἐκείνας τὸν ἡμέτερον θάνατον.

 

Núménios u Porfyria, De antro nympharum 10; frg. 35 Thedinga  (1-5)

Proklos, In Platonis rem publicam commentarii II, 270. 30 Winnington-Ingram  (1-2)

 

2          μὴ θάνατον Porfyrios (ed. TLG), Bollack a Wismann, Kahn;    θάνατον Diels;  καὶ θάνατον Kranz;  vynechává Schuster.

 

Různé verze překladu:

1          [Hérakleitos řekl, že] vlhkým duším

            smrt nenastává jako rozkoš

3          [a že rozkoší je pro ně pád do zrození.]

 

1          Pro duše je to rozkoš,

            nikoliv smrt, když se stanou vlhkými.

3          [Rozkoší jim je pád do zrození.]

 

Překlad (1-2) podle různých konjektur:

Diels:               Pro duše je to rozkoš nebo smrt, když se stanou vlhkými.

Kranz:              Pro duše je to rozkoš i smrt, ...

Schuster:          Pro duše je to rozkoš, ...

 

Proklův text:

1          Pro duše je to smrt, [jak říká Hérakleitos,]

když se stanou vlhkými.

 

1          [ὅπῃ ϕησὶν ῾Ηράκλειτος,] θάνατος ψυχαῖσιν

            ὑγραῖσι γενέσθαι.

 

Proklos, In Platonis rem publicam commentarii II, 270, 30 Winnington-Ingram

(Aristeidés Quintilianus, De musica II, 17.89)

 

 

B 78                (Kahn LV)

 

1          Lidská povaha nemá záměry,

            božská však má.

 

1          ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον μὲν οὐκ ἔχει γνώμας,

            θεῖον δὲ ἔχει·

 

Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 12

Viz také A 16 /2.

 

 

B 79                (Kahn LVII)

 

1          Muž je daimonem shledáván dětinským,

            tak jako dítě mužem.

 

1          ἀνὴρ νήπιος ἤκουσε πρὸς δαίμονος

            ὅκωσπερ παῖς πρὸς ἀνδρός.

 

Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 12

 

 

B 80                (Kahn LXXXII)

 

1          Je třeba vědět, že zápas je společný,

            a právo je sporem,

3          a všechno vzniká sporem

            a nutností.

 

1          εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν,

            καὶ δίκην ἔριν,

3          καὶ γινόμενα πάντα κατ᾿ ἔριν

            καὶ χρεών.

 

Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI, 42  (1-4)

Aristotelés, Ethica Nicomachea 1155 b6  (3)

Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia.

 

1          εἰδέναι δὲ Diels, Kranz, Kahn;   εἰδέναι Schleiermacher;   εἰ δὲ rkp.

2          ἔριν Schleiermacher, Diels (podle A 22), Kahn;   ἐρεῖν rkp.

4          χρεών Diels podle Filodéma, De pietate;  χρεώμενα rkp, Wolf, Kahn;  κατα χρεώμενα Schuster;  κρινόμενα Bywater;  χωρεόμενα Gundermann.

 

Překladová verze závěru:

4          a jak je zapotřebí.

 

Závěr podle kodexového čtení:

4          a je věštbami vyhlášeno.

 

 

            [...že zápas a Zeus je totéž,

            jak to říká i Hérakleitos]

 

            [καὶ τὸν πόλεμον καὶ τὸν Δία τὸν αὐτὸν εἶναι,

            καθάπερ καὶ τὸν ῾Ηράκλειτον λέγειν.]

 

Filodémos, De pietate 14, 26 (Diels podle revize Philodemi Papyri incerti, p. 81 Gomperz)

 

 

B 81                (Kahn XXVI)

 

1          [... příchod řečníků...

            <o Pýthagorovi>]

3          Je vůdce podvodníků.

 

1          [... ἡ τῶν ῥητόρων εἰσαγωγή ...]

            κοπίδων ἐστὶν ἀρχηγός.

 

Díogenés Stoik (= z Babylónu), fr. 105, v: Filodémos, Rhetorica I, coll. 56, 62, p. 351 Sudh.

 

Verze překladu:

3          Je přední z podvodníků.

 

 

1          [Jako podvodníka označuje dovednosti slov kromě jiných i Tímaios, který píše takto:]

            [Tak vychází najevo i to, že Pýthagorás nebyl skutečný vynálezce]

3          <umění> podvodníků

            [a že ho Hérakleitos neobvinil právem,

5          nýbrž že Hérakleitos sám je chvástal.]

 

1          [κοπίδας δὲ τὰς τῶν λόγων τέχνας ἄλλοι τε καὶ ὁ Τίμαιος οὕτως γράϕων·]

            [ὥστε καὶ ϕαίνεσθαι μὴ τὸν Πυθαγόραν εὑρετὴν ἀληθινὸν ὄντα]

3          κοπίδων

            [μηδὲ τὸν ὑϕ᾿ ῾Ηρακλείτου κατηγορούμενον,

5          ἀλλ᾿ αὐτὸν <τὸν> ῾Ηράκλειτον εἶναι τὸν ἀλαζονευόμενον.]

 

Tímaios z Tauromenia = Timaeus Historicus, fr. 132 (Volume-Jacoby-F 3b,566) v: Schol. in Eur. Hec. 131

 

1          γράϕων Schwarz, Jacoby;  γράϕει rkpp;   γράϕωσιν rkpp.

2          εὑρετὴν ἀληθινὸν ὄντα Schwarz;  εὑρόμενον 1 rkp;  εὑράμενον 1 rkp;  εὑρ<ετὴν γεν>όμενον Mette;  εὑρετὴν ὄντα Diels.

4          <τὸν> Schwarz.

 

 

B 82                (Kahn LVI)

 

1          Nejkrásnější z opic je šeredná

            ve srovnání s rodem lidí.

 

1          πιθήκων ὁ κάλλιστος αἰσχρὸς

            ἀνθρώπων γένει συμβάλλειν.

 

Platón, Hippias maior 289 a

 

2          ἀνθρώπων Bekker, Diels, Kahn (podle B 83);  ἄλλῳ rkpp;  ἀνδρῶν Gomperz.

 

Verze překladu:

2          ve srovnání s jiným pokolením.

 

 

B 83                (Kahn LVI)

 

1          Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice

            [moudrostí, krásou i ve všem ostatním.]

 

1          ἀνθρώπων ὁ σοϕώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος ϕανεῖται

            [καὶ σοϕίῃ καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν;]

 

Platón, Hippias maior 289 b

 

 

B 84                (Kahn LII, LIII)

 

1          Proměňujíc se odpočívá.

 

2          Usilovat o totéž a <pořád> začínat, je dřina.

 

1          μεταβάλλον ἀναπαύεται.

 

2          κάματός ἐστι τοῖς αὐτοῖς μοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι.

 

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 14

 

Verze překladu:                       1          Odpočívá tím, že (se) proměňuje.

Verze překladu (tranzitivní):      1          Zatímco proměňuje, odpočívá ‹oheň›.

Různé verze překladu 2. výroku:

2          Je namáhavé pro totéž se lopotit a začínat.

2          Usilovat o něco a zároveň tím být ovládán, je dřina.

2          Je únavné se pro tytéž ‹věci, pány?›  lopotit a být jimi ovládán.

2          Pro tytéž  ‹lidi›  je namáhavé se lopotit a být ovládán.

 

(U Plótina jsou tyto dva původně různé výroky hned za sebou jako příklady Hérakleitových paradoxů ohledně vztahu duše k mysli a její svébytnosti dokonce i v tělesném životě:)

Vždyť Hérakleitos, který nás vybízí, abychom toto zkoumali, učí o nutných směnách (viz B 90) protikladů, mluví o cestě nahoru dolů (B 60.1) a říká, že „proměňujíc se, odpočívá“ (B 84.1) a že „usilovat o totéž a ‹pořád› začínat, je dřina.“ (B 84.2). Zanechal nám tušení, opominul, aby nám ten výrok učinil zřejmým; snad proto, že my sami máme hledat, jako on sám nalezl, když hledal.

 

῾Ο μὲν γὰρ ῾Ηράκλειτος, ὃς ἡμῖν παρακελεύεται ζητεῖν τοῦτο, ἀμοιβάς (Β 90) τε ἀναγκαίας τιθέμενος ἐκ τῶν ἐναντίων, ᾿ὁδόν τε ἄνω κάτω (Β 60) εἰπὼν καὶ μεταβάλλον ἀναπαύεται (Β 84Α) καὶ κάματός ἐστι τοῖς αὐτοῖς μοχθεῖν καὶ ἄρχεσθαι (Β 84Β) εἰκάζειν ἔδωκεν ἀμελήσας σαϕῆ ἡμῖν ποιῆσαι τὸν λόγον, ὡς δέον ἴσως παρ᾿ αὐτῷ ζητεῖν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ζητήσας εὗρεν.

 

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 11-17

 

 

B 85                (Kahn CV)

 

1          Bojovat s touhou je obtížné,

            protože když něco chce,

3          platí za to duší.

 

1          θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν·

            ὃ τι γάρ ἂν θὲλῃ,

3          ψυχῆς ὠνεῖται.

 

Plútarchos, Amatorius 11, p. 755 d  (1-3)

Plútarchos, De cohibenda ira 457 d  (1-3)

Plútarchos, Vita Coriolanum 22, 1  (1-3)

Iamblichos, Protrepticus 21, p. 113  (1-3)

Aristotelés, Ethica Eudemia 1223 b23  (1 a 3)

Aristotelés,  Politica 1315 a29  (1 a 3)

Aristotelés, Ethica Nicomachea 1105 a7  (1)

 

2          ὃ τι γάρ Amatorius, De cohibenda ira, Iamblichos;  ὃ γάρ Vita Corriolanum;  vypouští Bollack a Wismann na základě Aristotela, Ethica Eud. 1223 b 22.

(Diels-Kranz: θὲλῃ je archaická forma ἐοιθυμῇ)

 

Verze překladu:

3          platí se za to duší.

3          kupuje to za duši.

 

 

B 86                (Kahn LXXXVI)

 

1          Skrývat [hlubiny známosti je ovšem podle Hérakleita] dobrá nedůvěra,

2          neboť díky nedůvěře unikají, aby nebyly poznávány.

 

1          [ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς γνώσεως βάθη] κρύπτειν ἀπιστίη ἀγαθὴ, [καθ᾿ ῾Ηράκλειτόν,]

2          ἀπιστίῃ γὰρ διαϕυγγάνει μὴ γιγνώσκεσθαι.

 

Kléméns Alex., Stromata V, 88, 5

 

1          ἀπιστίη ἀγαθὴ poznámka v rkp, Stählin;  ἀπιστίῃ ἀγαθῇ rkp.

2          ἀπιστίῃ Stählin z Plútarcha; ἀπιστίη  rkp.

 

Verze překladu téhož čtení (= Stählinových konjektur Klémenta):

2          neboť unikají před nedůvěrou, aby nebyly poznávány.

 

Překlad rukopisného čtení Klémenta:

1          [Hlubiny známosti je ovšem podle Hérakleita <třeba, lépe ?>] skrývat dobrou nedůvěrou,

2          neboť nedůvěra uniká, aby se nepoznávalo.

 

 

            [Mnohé z božských věcí však podle Hérakleita]

2          díky nedůvěře unikají, aby nebyly poznávány.

 

            [ἀλλὰ τῶν μὲν θείων τὰ πολλὰ καθ᾿ ῾Ηράκλειτον]

2          ἀπιστίῃ γὰρ διαϕυγγάνει μὴ γιγνώσκεσθαι.

 

Plútarchos, Vita Coriolanum 38

 

2          ἀπιστίῃ rkp, Bywater, Diels;  ἀπιστίη rkpp, Kahn, Bollack-Wismann;   ἀπιστίῃ většina rkp;  πίστιν 1 rkp.

 

Překlad jiného čtení Plútarcha (Kahn, Bollack-Wismann):

2          nedůvěra uniká před poznáním.

 

 

B 87                (Kahn LX)

 

1          Hloupý člověk se rád rozechvívá nad každou řečí.

 

1          βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ϕιλεῖ ἐπτοῆσθαι.

 

Plútarchos, Quomodo adolescens poetas audire debeat (= De audiendis poëtis) 28 d

 

 

1          Hloupý člověk se rád nechává každou řečí vychovávat.

 

1          βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ παιδεύεσθαι ϕιλεῖ.

 

Plútarchos, De recta ratione audiendi 41 a

 

Verze překladu:

1          Hloupý člověk se rád nechává vzdělávat každou řečí.

 

1          ἐπτοῆσθαι část rkpp Quomodo adolescens... 28 d, Kahn, Bollack a Wismann, Xylander jako oprava 41 d na základě 28 d, tak i Diels, Kranz;  πεποιῆσθαι ostatní rkpp Quomodo adolescens... 28 d;  παιδεύεσθαι rkpp De recta ratione audiendi 41 a.

 

 

B 88                (Kahn XCIII)

 

1          Totéž je uvnitř:

            živé i mrtvé,

3          probuzené i spící,

            mladé i staré.

5          Jedno je převrácením toho druhého,

            a to druhé zas převrácením toho prvního.

 

1          ταὐτό γ᾿ ἔνι

            ζῶν καὶ τεθνηκὸς

3          καὶ τὸ   ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καθεῦδον

            καὶ νέον καὶ γηραιόν·

5          τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐστι,

            κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.

 

Plútarchos, Consolatio ad Apollonium 10, p. 106 e

(Náznak parafráze: Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392 c-d)

 

1          γ᾿ ἔνι 1 rkp, Babbitt, Bollack a Wismann;  τ᾿ ἔνι 2 rkpp, Diels, Kahn.

3          τὸ     Reiske, Babbit, Diels, Kahn, Bollack a Wismann.

3          τὸ καθεῦδον 1 rkp, Babbitt, Kahn;  καθεῦδον 3 rkpp, Diels.

5-6       τάδε ... ταῦτα   vynechává Schleiermacher, Wilamowitz (považují za Plútarchovo).

 

 

B 89                (Kahn VI)

 

1          Probuzeným je svět jeden a společný,

            avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu.

 

1          τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι,

            τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀναστρέϕεσθαι.

 

Plútarchos, De superstitione 3, p. 166 c

 

2          ἀναστρέϕεσθαι 1 rkp, Bollack-Wismann, připouští Kranz;  ἀποστρέϕεσθαι ostatní rkpp, Diels, Kahn, Marcovich, Robinson, Conche.

(Diels a Kranz považují 2. řádek za Plútarchův text, Kahn celý zlomek.)

 

 

B 90                (Kahn XL)

 

1          Všechno se směňuje za oheň

            a oheň za všechno,

3          jako zboží za zlato

            a zlato za zboží.

 

1          πυρός τε ἀνταμείβηται πάντα [ϕησὶν ὁ ῾Ηράκλειτος]

            καὶ πῦρ ἁπάντων,

3          ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα

            καὶ χρημάτων χρυσός,

 

Plútarchos, De E apud Delphos 8, p. 388 e

 

1          ἀνταμείβηται rkpp, Bollack-Wismann; ἀνταμοίβηται 1 rkp; ἀνταμοιβὴ τὰ   Diels, Kahn;   ἀνταμοιβὴν τὰ Sieveking.

4          ὅκωσπερ Bernardakis, Diels, Kahn;  ὥσπερ 1 rkp;  ἐκ ὥσπερ 1 rkp.

 

 

1          Směnou ohně je všechno, [říká Hérakleitos].

 

1          πυρὸς γὰρ ἀμοιβὴν εἶναί [ϕησιν ῾Ηράκλειτος] πάντα.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 8 = A 1, 8 (viz též A 1, 7)

Simplikios, In Aristotelis Physicorum libros commentaria 23, 38 (Vol. IX, p. 24. 4-8 Diels) = Theofrastos, Physicorum opiniones fr. 1, D. 475 = Kahn XLIII B = část A 5 /2

 

 

1          [Hérakleitos, ... učí o nutných] směnách [protikladů...]

 

1          [῾Ηράκλειτος, ...] ἀμοιβάς [τε ἀναγκαίας τιθέμενος ἐκ τῶν ἐναντίων,]

 

Plótinos, Enneades IV, 8, 1, 12 (viz B 84.1)

 

 

B 91                (Kahn LI)

 

1          Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky,

 

            [podle Hérakleita,

3          ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu,

            neboť ta se hbitou a rychlou proměnou]

 

5          rozptyluje a znovu shromažďuje.

 

            [A vlastně se ani nespojuje znovu a někdy později,

7          ale spíše se zároveň spojuje i opouští,]

 

            přichází i odchází.

 

1          ποταμῷ [γὰρ] οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ

 

            [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον

3          οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅψασθαι κατὰ ἕξιν <τῆς αὑτῆς>,

            ἀλλ᾿ ὀξύτητι καὶ τάχει μεταβολῆς]

 

5          σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγει,

 

            [μᾶλλον δ᾿ οὐδὲ πάλιν οὐδ᾿ ὕστερον

7          ἀλλ᾿ ἅμα συνίσταται καὶ ἀπολείπει καὶ]

 

            πρόσεισι καὶ ἄπεισιν.

 

Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392 b  (1-8)

Plútarchos, De sera numinis vindicta 559 c  (parafráze 1)

Platón, Kratylos 402 A = A 6 /1  (1)

Aristotelés, Metaphysica III, 1010 a14  (1)

Viz též A 1, 8 u Díogena Laertia; A 10 /1 (Platón, Sofistes).

 

3          κατὰ ἕξιντῆς αὐτῆς  Diels, Kranz;   κατὰ ἕξιν rkpp, Kahn.

5          Za podmět těchto slov považuje Diels θεός, „bůh“, analogicky k Epist. Heracl. 6:  θεὸς ἐν κόσμῳ μεγάλα σώματα ἰατρεύει. ἐπανισοῖ αὐτῶν τὸ ἄμετρον ... συνάγει τὰ σκιδνάμενα ... - Bůh ve světě léčí veliká tělesa živlů (nebeská tělesa?). Vyrovnává jejich neuměřenost ...  spojuje (smiřuje?) rozptýlené ...

 

 

            [Všechno prochází a nic nezůstává,

            a když všechno, co je, připodobňuje k proudu řeky, praví:]

1          Dvakrát do téže řeky bys nevstoupil.

 

Verze překladu:

            [Všechno pomíjí a nic netrvá, ...]

 

            [πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει,

            καὶ ποταμοῦ ῥοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς]

1          δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης.

 

Platón, Kratylos 402 a = A 6 /1

 

 

1          Dvakrát do téže řeky nelze vstoupit.

 

1          δὶς τῷ αὐτῷ ποταμῷ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι

 

Aristotelés, Metaphysica III, p.  1010 a14

 

 

Analogie Grégoria z Nazianzu (nejmenuje Hérakleita):

 

            [Nic není stálé. Jsem proudem špinavé řeky,

              neustále přitékám, nemám v sobě nic ustaveného.]

 

            [῎Εμπεδον οὐδέν· ἔγωγε ῥόος θολεροῦ ποταμοῖο

                  Αἰὲν ἐπερχόμενος, ἑσταὸς οὐδὲν ἔχων.]

 

Grégorios z Nazianzu, De humana natura 27 v: Carmina moralia, 1, 2 14; Migne PG 37, 757, 11 (Hürt to pokládá za inspirované Hérakleitem.)

 

 

B 92                (Kahn XXXIV)

 

1          Když Sibylla šílejícími ústy vykřikuje výroky, jež [podle Hérakleita]

            nejsou k smíchu,

3          nejsou líbivé,

            ani příjemné,

5          působením boha dosahuje hlasem tisíce let.

 

1          Σίβυλλα δὲ μαινομένῳ στόματι [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον]

            ἀγέλαστα

3          καὶ ἀκαλλώπιστα

            καὶ ἀμύριστα

5          ϕθεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῇ ϕωνῇ διὰ τὸν θεόν.

 

Plútarchos, De Pythiae oraculis 6, p. 378 a

(Srov. tamtéž 406 a; Amatorius 763 a.)

 

Verze překladu:

1          Sibylla šílejícími ústy pronáší [podle Hérakleita] výroky naprosto

            neveselé,

3          nepřikrášlené

            a nenalíčené,

5          a přesto zásluhou boha dosahuje svým hlasem tisíců let

 

 

B 93                (Kahn XXXIII)

 

1          Vládce, jehož věštírna je v Delfách:

            ani nemluví,

3          ani neskrývá,

            nýbrž dává znamení.

 

1          ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελϕοῖς,

            οὔτε λέγει

3          οὔτε κρύπτει

            ἀλλὰ σημαίνει.

 

Plútarchos, De Pythiae oraculis 21, p. 404 d  (1-4)

Stobaios, Anthologium III, 1, 199  (1-4)

Iamblichos, Epistula ad Dexippum; u Stobaia, Anthologium II, 2, 5  (parafráze 2-4)

Iamblichos, De mysteriis III, 15  (parafráze 2-4)

 

1          [ὥς] ὁ ἄναξ Turnebus, Diels, Kahn, Sieveking;  ὥσθ᾿ ἄναξ 2 rkpp.

 

 

B 94                (Kahn XLIV)

 

1          Slunce nepřekročí <své> míry,

            jinak by je vyhledaly Erínye,

3          pomocnice Diké.

 

1          ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα·

            εἰ δὲ μή, ᾿Ερινύες

3          μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.

 

Plútarchos, De exilio 11, p. 604 a

Parafráze: Plútarchos, De Iside et Osiride, p. 370 d

Filodémos, De pietate 6 a, p. 70 Gomperz  (parafráze 2-3)

 

 

B 95                (Kahn CVII)

 

1          Neučenost je lepší skrývat.

 

1          ἀμαθίην κρύπτειν ἄμεινον,

 

Plútarchos, De recta ratione audiendi 43 d

Plútarchos, An virtus doceri possit 439 d

 

 

            ‹Simonidés:›

1          [Vždyť] neučenost je lepší skrývat, [jak říká Hérakleitos,]

            [je to však těžké při zábavě a při víně.]

 

1          ἀμαθίην [γὰρ] ἄμεινον [ὥς ϕησιν ῾Ηράκλειτος] κρύπτειν,

            [ἔργον δ᾿ ἐν ἀνέσει καὶ παρ᾿ οἶνον.]

 

Plútarchos, Quaestiones convivales III, 1, p. 644 f

 

 

            [Skrývat neučenost je lepší než se s ní vychloubat.]

 

            [Κρύπτειν ἀμαθίην κρέσσον ἢ ἐς τὸ μέσον ϕέρειν.]

 

Stobaios, Anthologium I, 175 (= zrušený Hérakleitův zlomek B 109 Diels)

 

 

B 96                (Kahn LXXXVIII)

 

1          Mrtvoly jsou k vyhození spíše nežli hnůj.

 

1          νέκυες κοπρίων ἐκβλητότεροι.

 

Strabón, Geographica XVI, 26, 784

Plútarchos, Quaestiones convivales IV, 4, 3, p. 669 a

Kelsos u Órigena, Contra Celsum V, 14, 20

Plótinos, Enneades V, 1 , 2, 42

 

Verze překladu:  Mrtvoly vyhazovat spíše než výkaly!

 

 

B 97                (Kahn LXI)

 

1          Psi štěkají na toho, koho nepoznávají.

 

1          κύνες [γὰρ καὶ] βαäζουσιν ὃν ἂν μὴ γινώσκωσι.

 

Plútarchos, An seni respublica gerenda sit 7, p. 787 c

 

1          καὶ βαäζουσιν rkp, Kahn;  καταβαäζουσιν Wakefield, Diels;

1          ὃν rkp, Kahn;  τῶν Wilamowitz;  úν Diels.

 

Překlad podle rkp:

1          Psi totiž také štěkají na toho, koho nepoznávají.

 

 

B 98                (Kahn CXI)

 

1          Duše jsou cítit po Hádu.

 

1          αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καθ᾿ ῞Αιδην.

 

Plútarchos, De facie in orbe lunae 28, p. 943 e

 

Verze překladu:

            Duše čichají k Hádu.

 

 

B 99                (Kahn XLVI)

 

1          Kdyby nebylo Slunce a záleželo by <jen> na ostatních hvězdách,

            měli bychom tmu.

 

1          ἡλίου μὴ ὄντος ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων

            εὐϕρόνην ἂν ἤγομεν.

 

Plútarchos, De fortune 98 c

Viz též A 1, 10 u Díogena Laertia.

 

 

1          Kdyby nebylo Slunce,

            byla by tma.

 

            εἰ μὴ ἥλιος (ϕησίν) ἦν,

            εὐϕρόνη ἂν ἦν.

 

Plútarchos, Aquane an ignis sit utilior 7, p. 957 a6

 

 

1          Kdyby nebylo Slunce a záleželo by <jen> na ostatních hvězdách,

            byla by úplná noc.

 

            ἡλίου μὴ ὄντος ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων

            νὺξ ἂν ἦν τὰ πάντα.

 

Kléméns Alex., Protrepticus 113, 3

 

 

B 100              (Kahn XLII A)

 

1          [Hranice a oběhy:

Slunce,

3          které je jejich dozorcem a strážcem,

            aby vymezovalo, rozsuzovalo, ukazovalo a vyjevovalo proměny a]

 

5          doby, které všechno přinášejí,

 

            [jak říká Hérakleitos,

7          se stává pomocníkem vládce a prvotního boha,

            v nikoli bezcenných a nicotných věcech, nýbrž ve věcech největších a nejdůležitějších.]

 

1          [καὶ πείρατα καὶ περιόδους·

ὧν ὁ ἥλιος

3          ἐπιστάτης ὢν καὶ σκοπὸς

            ὁρίζειν καὶ βραβεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναϕαίνειν μεταβολὰς καὶ]

 

5          ὥρας α‰ πάντα ϕέρουσι

 

            [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον,

7          οὐ ϕαύλων οὐδὲ μικρῶν ἀλλὰ τῶν μεγίστων καὶ κυριωτάτων

            τῷ ἡγεμόνι καὶ πρώτῳ θεῷ γίγνεται συνεργός.]

 

Plútarchos, Platonicae quaestiones 8, 4, p. 1007 d

Viz též A 1, 10 u Díogena Laertia.

 

 

            (Kahn XLII B)

 

            [Všechno, co doby přinášejí a země živí.]

 

            [πάντων ὧν ϕέρουσιν ὧραι γῆ δὲ ϕύει.]

 

Plútarchos, De defectu oraculorum 416 a

 

Verze překladu:

            ... a země vydává.

 

 

B 101              (Kahn XXVIII)

 

1          Prohledal jsem sebe sama.

 

1          ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν.

 

Plútarchos, Adversus Colotem 20, p. 1118 c

Iúlianos, Orationes VI, p. 1085 a

Suidás, Lexicon, s.v. πόστουπος

Plótinos, Enneades V, 9, 5, 29

 

Verze překladu (gnómický aorist):

1          Hledám sebe sama.

 

 

1          [Prohlašoval, že vyhledal sám sebe a naučil se všemu sám od sebe.]

 

1          [αὑτὸν ἔϕη διζήσασθαι καὶ μαθεῖν πάντα παρ᾿ ἑαυτοῦ.]

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX 1, 5 = A 1, 5

 

 

B 101a                        (Kahn XV)

 

1          Oči jsou přesnější svědkové než uši.

 

1          ὀϕθαλμοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι μάρτυρες.

 

Polybios, Historiae XII, 27, 1

 

 

B 102              (Kahn LXVIII)

 

1          Bohu je vše krásné, dobré a řádné;

            lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné.

 

1          τῷ μὲν θεῷ καλὰ πάντα καὶ ἀγαθὰ καὶ δίκαια,

            ἄνθρωποι δὲ ἃ μὲν ἄδικα ὑπειλήϕασιν ἃ δὲ δίκαια.

 

Porfyrios, Quaestionem homericarum ad Iliadem pertinentiam reliquaiae, ad IV, 4 (I, 69, 6 Schr. = Erbse, p. 445)

 

2          καὶ ἀγαθὰ 1 rkp, Diels, Kahn;  vynechávají 3 rkpp.

 

 

B 103              (Kahn XCIX)

 

1          Společný je počátek a konec na obvodu kruhu.

 

1          ξυνὸν [γὰρ] ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλου περιϕερείας.

 

Porfyrios, Quaestionem homericarum ad Iliadem pertinentiam reliquaiae, ad XIV, 200, 37 (I, 190 Schr.)

 

1          Wilamowitz uznává za pravé jen po πέρας;  Marcovich vypouští γὰρ a περιϕερείας;  Kahn chápe vše jen jako referenci.

 

 

B 104              (Kahn LIX)

 

1          Jaká je jejich mysl či rozvaha?

            Důvěřují lidovým zpěvákům,

3          a jako učitele užívají zástup;

            nevědí, že „většina je špatná, menšina dobrá“.

 

1          τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ ϕρήν;

            δήμων ἀοιδοῖσι πείθονται

3          καὶ διδασκάλῳ χρείωνται ὁμίλῳ

            οὐκ εἰδοτες ὅτι οἱ ᾿πολλοὶ κακοί, ὁλίγοι δὲ ἀγαθοί᾿.

 

Proklos, In Platonis Alcibiadem I, 256, p. 525, 21 Cumont  (1-4)

Kléméns Alex., Stromata V, 59, 4  (2-4)

 

2          ἀοιδοῖσιν Kléméns, Bernays (opravuje Prokla podle Klémenta), Diels, Kahn;  αἰδοῦς rkp Prokla.

2          πείθονται Diels, Kahn;  ἠπιόων τε Proklos;  ἠπιόωνται Bollack a Wismann;  ἕπεσθαι Klémens.

3          χρείωνται Diels, Kahn;  χρειῶν τε Proklos;  χρέεσθαι Kléméns.

4          οἱ rkp Prokla;  vynechávají Kléméns, Bernays, Wilamowitz.

 

Klémentova parafráze:

 

            [Iónské músy ovšem výslovně říkají,]

            že běžní lidé, kteří se pokládají za moudré,

2          následují lidové zpěváky

3          a řídí se konvencemi.

            [Ony músy totiž vědí, že] „většina je špatná, menšina dobrá“.

 

            [αἱ γοῦν ᾿Ιάδες μοῦσαι διαρρήδην λέγουσι]

2          τοὺς μὲν πολλοὺς καὶ δοκησισόϕους

3          δήμων ἀοιδοῖσι ἕπεσθαι

            καὶ νόμοισι χρέεσθαι,

5          [εἰδότας ὅτι] ᾿πολλοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί᾿·

 

Kléméns Alex., Stromata V, 59, 4

 

 

B 105              (Kahn XXIII)

 

1          [Na základě tohoto verše Hérakleitos o Homérovi říká, že byl astrolog.

            A rovněž na základě těchto veršů:

3          „Osudu svému, jak mním, však žádný neujde člověk

            ať jest vzácný či nízký, jak jednou zrodí se na svět.“ ‹Il. VI, 488-9› ]

 

1          [῾Ηράκλειτος ἐντεῦθεν ἀστρολόγον ϕησὶ ῾Ομηρον

            καὶ ἐν οἷς ϕησι·

3          μοῖραν δ᾿ οὔ τινά ϕημι πεϕυγμένον ἔμμεναι ἄνδρων

            οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. ‹Il. VI, 488-9› ]

 

Scholia in Iliadem ad XVIII, 251 (AT):

(= k verši:)

„Byl též Hektorův druh, vždyť jedné se zrodili noci:

  Jeden vynikal radou, a druhý kopím byl mistr.“

 

῞Εκτορι δ᾿ ἦεν ἑταῖρος, ἰῇ δ᾿ ἐν νυκτὶ γένοντο,

ἀλλ᾿ ὃ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὃ δ᾿ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα·

 

 

B 106              (Kahn XX)

 

1          [Hérakleitos vyčítal Hésiodovi,

            že rozděloval dny na dobré a špatné,

3          neboť nerozpoznal, že]

 

            přirozenost každého dne je jedna.

 

1          [...῾Ηράκλειτος ἐπέπληξεν ῾Ησιόδῳ,

            τὰς μὲν   ‹sc. ἠμέρας  ἀγαθὰς ποιουμένῳ τὰς δὲ ϕαύλας,

3          ὡς ἀγνοοῦντι]

 

            ϕύσιν ἡμέρας ἁπάσης μίαν οὖσαν

 

Plútarchos, Camillus 19, 1

 

 

            [Každý den je stejný jako všechny.]

 

            [unus  [inquit] dies par omni est.]

 

Seneca, Epistulae 12, 7 Reynolds

 

 

B 107              (Kahn XVI)

 

1          Špatnými svědky jsou lidem oči a uši,

            když mají barbarské duše.

 

1          κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀϕθαλμοὶ καὶ ὦτα

            βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων,

 

Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII, 126 = A 16 /1

 

 

            Špatné jsou oči a uši nerozumných lidí,

            kteří mají barbarské duše.

 

            Κακοὶ γίνονται ὀϕθαλμοὶ καὶ ὦτα ἀϕρόνων ἀνθρώπων

            ψυχὰς βαρβάρους ἐχόντων.

 

Stobaios, Anthologium III, 4, 54

 

 

B 108              (Kahn XXVII)

 

1          Ačkoliv jsem slyšel řeči mnohých,

            žádná z nich nepřichází k tomu, aby rozpoznala,

3          co je moudré a od všeho oddělené.

 

1          ῾Οκόσων λόγους ἤκουσα,

            οὐδεὶς ἀϕικνέεται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν

3          ὅ τι σοϕόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 174, 3-4

 

2          ἀϕικνέεται ed. Stobaia;   ἀϕικνεῖται edd. Hérakleita.

3          ὅ τι σοϕόν rkp, ed. Stobaia, Diels, Bollack a Wismann, Kahn;  ὅτι τὸ  σοϕὸν Diels-Kranz (jako způsob pochopení, podle Kranze prý není u Hérakleita před σοϕὸν člen nutný).

 

Jiný překlad závěru (podle Kranze):

3          že to, co je moudré, je od nich všech oddělené.

 

Verze 1 rkp:

3          co je moudré - ať už bůh nebo zvíře - a od všeho oddělené.

 

3          ἢ γὰρ θεὸς ἢ θηρίον ὅ τι σοϕόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον.

 

 

(Β 109)

(Jako Hérakleitův zlomek B 109 Diels bývalo dříve uváděno Stobaiovo čtení zlomku B 95 - viz tam.)

 

 

B 110              (Kahn LXVII)

 

1          Není lepší, když se lidem stává, cokoliv chtějí.

 

1          ᾿Ανθρώποισι γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν, οὐκ ἄμεινον.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 176

 

 

B 111              (Kahn LXVII)

 

1          Nemoc činí zdraví příjemným a dobrým,

            hlad nasycení,

3          únava odpočinek.

 

1          Νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ καὶ ἀγαθόν,

            λιμὸς κόρον,

3          κάματος ἀνάπαυσιν.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 177

 

1          ὑγιείην 1 rkp;  ὑγέιην 2 rkpp;  ὑγιείαν 2 rkpp.

 

Verze překladu:

3          námaha odpočinek.

 

 

B 112              (Kahn XXXII)

 

1          Uvažovat -

            největší zdatnost a moudrost,

3          mluvit a konat pravdivé věci,

            vnímajíce podle přirozenosti.

 

1          σωϕρονεῖν·

            ἀρετὴ μεγίστη καὶ σοϕίη

3          ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν

            κατὰ ϕύσιν ἐπαΐοντας.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 178

 

1          σωϕρονεῖν rkp, Gomperz, Kranz, Kahn;  τὸ ϕρονεῖν Diels.

 

Verze překladu:

1          Být uměřený:

            největší způsobilost a moudrost,

3          říkat a dělat pravdivé věci

            - podle přirozenosti -

            chápajíce (naslouchajíce).

 

 

B 113              (Kahn XXXI)

 

1          Vědomí je všem společné.

 

1          Ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ ϕρονέειν.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 179

 

 

B 114              (Kahn XXX)

 

1          Když mluvíme s rozumem,

            je třeba se posilovat tím, co je společné všem,

3          tak jako obec zákonem, a ještě silněji.

            Vždyť všechny lidské zákony jsou živeny jedním božským,

5          neboť vládne tak, jak dalece chce,

            a vystačí pro všechny a <ještě> vyniká.

 

1          ξὺν νόῳ λέγοντας

            ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων,

3          ὅκωσπερ νόμῳ πόλις καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως.

            τρέϕονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου·

5          κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει

            καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται.

 

Stobaios, Anthologium I, 1, 179

 

3          καὶ πολὺ Schleiermacher, Diels, Kahn, ed. Stobaia;  καὶ πόλις rkp.

6          (Po περιγίνεται navrhuje Diels chápat jako předmět ‹πάντων› , prý podle imitace Hérakleita u Plútarcha, De Iside et Osiride 45, 369a.)

 

 

B 115              (Kahn CI)

 

1          K duši patří určení,

            které roste samo sebou.

 

1          ψυχῆς ἐστὶ λόγος

            ἑαυτὸν αὔξων.

 

Stobaios, Anthologium III, 1, 180 (Stobaios však výrok připisuje Sókratovi.)

 

Překladová verze:

1          K duši patří řeč,

            která sama sebou roste.

 

 

B 116              (Kahn XXIX)

 

1          Všem lidem náleží poznávat sebe sama a uvažovat.

 

1          ᾿Ανθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωϕρονεῖν.

 

Stobaios, Anthologium V, 6

 

1          σωϕρονεῖν rkp, Kranz, Kahn;   ϕρονεῖν nebo εὖ ϕρονεῖν <ἀλλ᾿ οὐ ποιῦσι> Diels.

 

Doslovněji:

            ... a být uměřený.

 

 

B 117              (Kahn CVI)

 

1          Když se muž opije,

            je veden nedospělým chlapcem,

3          vrávorá,

nevnímá, kam kráčí,

5          když má vlhkou duši.

 

1          ᾿Ανὴρ ὁκόταν μεθυσθῇ,

            ἄγεται ὑπὸ παιδὸς ἀνήβου

3          σϕαλλόμενος,

            οὐκ ἐπαΐων ὅκη βαίνει,

5          ὑγρὴν τὴν ψυχὴν ἔχων.

 

Stobaios, Anthologium III, 5, 7

 

 

B 118              (Kahn CIX)

 

1          Suchá záře - duše nejmoudřejší a nejlepší.

 

1          αὐγὴ ξηρὴ ψυχὴ σοϕωτάτη καὶ ἀρίστη.

 

Stobaios, Anthologium III, 5, 8

Stobaios, Anthologium III, 17, 42

Filón Alex., De providentia II, 67 u Eusebia, Praeparatio evangelica VIII, 14

Plútarchos, De esu carnium 995 e

Plútarchos, De defectu oraculorum 432 f

Plútarchos, Vita Romuli 28, 9

Kléméns Alex., Paedagogus II, 29, 3

Galénos, Scripta minora IV, 786 Kühn

Porfyrios, De anthro nympharum 11

Hermiás, In Platonis Phaedrum 27, 28 Couvreur

Aristeidés Quintilianus, De musica II, 17, 85

 

1          αὐγὴ ξηρὴ ψυχὴ  Stobaios (2 místa), Filón, Plútarchos, Galénos, Hermiás, Porfyrios, Aristeidés Quintillianus, Kahn;  αὐγὴ δὲ ψυχὴ ξερὰ  Kléméns;   αὔη ψυχή Trincavelli (podle 1 rkp Stobaia III, 5, 8).

1          σοϕωτάτη většina autorů;  vynechává Plútarchos (Vita Romuli 28, 9; De defectu orac. 432 f).

1          καὶ ἀρίστη většina autorů;  vynechávají Plútarchos (432 f), Hermiás, Aristeidés Quintilianus, Porfyrios, Galénos.

 

Verze překladu:

            Záře -

            suchá duše - nejmoudřejší a nejlepší.

 

Překlad podle kontextu u Klémenta :

            Suchá duše je pak záře, je nadevše moudrá a nejlepší.

 

Překlad podle Trincavelliho konjektury:

            Vyschlá duše, nejmoudřejší a nejlepší.

 

 

Překlad podle Ficina (Theologia platonica):

 

            Suchá záře, nejmoudřejší duše.

 

            [quod ita significavit Heraclitus:]

            αυγη ξηρη, ψυχη σοϕωτατη

            [id est] lux sicca, anima sapientissima.

 

 

Porfyriova analogie bez zmínky Hérakleita:

 

  [Duše však přitahuje vlhkost, kdykoli se soustavně snaží stýkat s přirozeností, jejíž aktivita spočívá ve vlhkosti a je spíše podzemní. Kdykoli si ale duše snaží od přirozenosti získat odstup, stává se suchou září a je bez stínu a bez mráčku. Vlhkost totiž ve vzduchu vytváří mraky, zatímco sucho vytváří suchou záři z páry.]

 

        [ὑγρὸν δὲ ἐϕέλκεται ‹sc. ἡ ψυχή, ὅταν συνεχῶς μελετήσῃ ὁμιλεῖν τῇ ϕύσει, ἧς ἐν ὑγρῷ τὸ ἔργον καὶ ὑπόγειον μᾶλλον. ὅταν δὲ μελετήσῃ ἀϕίστασθαι ϕύσεως, αὐγὴ ξηρὰ γίνεται, ἄσκιος καὶ ἀνέϕελος· ὑγρότης γὰρ ἐν ἀέρι νέϕος συνίστησι, ξηρότης δὲ ἀπὸ τῆς ἀτμίδος αὐγὴν ξηρὰν ὑϕίστησιν.]

 

Porfyrios, Sententiae ad intelligibilia ducentes 29, 38-43

 

 

B 119              (Kahn CXIV)

 

1          Povaha člověka: daimón.

 

1          ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων.

 

Plútarchos, Platonicae quaestiones 999 e

Stobaios, Anthologium IV, 40, 23

Alexandros z Afrodisiady, De fato 6, p. 170, 16 Bruns

 

1          ἀνθρώπῳ Plútarchos, Stobaios; ἀνθρώπων Alexandros.

 

Verze překladu:

            Povaha člověka je daimón člověka.                 (Kahnovo pochopení)

            Povaha je člověku jeho životní úděl.                 (jako u Sofokla)

 

 

B 120              (Kahn XLV)

 

1          [Lépe a homérovštěji se vyjadřuje Hérakleitos,

            když obdobně mluví o Medvědici, místo o severu:]

 

3          Mezníky jitra a večera:

            Medvědice a naproti Medvědici její strážce od jasného Dia.

 

1          [βελτίων δ᾿ ῾Ηράκλειτος καὶ ὁμηρικώτερος,

            ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτικοῦ τὴν ἄρκτον ὀνομάζων]

3          ἠοῦς καὶ ἑσπέρης τέρματα

            ἡ ἄρκτος καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου οὖρος αἰθρίου Διός.

 

Strabón, Geographica I, 1, 6, p. 3

 

3          τέρματα většina rkpp;  vynechává 1 rkp.

 

Verze překladu:

4          Medvědice a naproti Medvědici Arktúros jasného Dia.

 

 

B 121              (Kahn LXIV)

 

1          [A těmito slovy ‹Hérakleitos›  obviňuje Efesany,

            protože vyhnali jeho druha Hermodóra:]

 

3          Všichni dospělí Efesané si zaslouží, aby byli usmrceni

            a zanechali obec nedospělým, neboť vyhnali Hermodóra,

5          <muže> z nich nejznamenitějšího, se slovy:

            Nikdo ať není nejznamenitější z nás,

7          a pokud někdo takový je, ať je jinde a u jiných.

 

1          [καθάπτεται δὲ καὶ τῶν ᾿Εϕεσίων

            ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον ἐκβαλεῖν ῾Ερμόδωρον ἐν οἷς ϕησιν,]

 

3          ἄξιον ᾿Εϕεσίοις ἡβηδὸν ἀποθανεῖν πᾶσι

            καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες ῾Ερμόδωρον

5          <ἄνδρα> ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον λέγοντες,

            ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω·

7          εἰ δέ τις τοιοῦτος, ἄλλῃ τε καὶ μετ᾿ ἄλλων.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2 = A 1, 2

 

3          ἀποθανεῖν rkp;  ἀπάγξασθαι Long, Kranz (podle Strabóna).

5          <ἄνδρα> ἑωυτῶν Long, Kranz (podle Strabóna);  ἑωυτῶν rkp.

 

 

1          [Hérakleitos zvaný Temný a Hermodóros,

            o kterém on sám řekl:]

3          Efesané si zaslouží, aby dospělí byli oběšeni,

            neboť vyhnali Hermodóra, muže z nich nejznamenitějšího, pravíce:

5          Nikdo ať není nejznamenitější z nás,

            a kdyby, tak ať je jinde a u jiných.

7          [Zdá se, že tento muž sepsal Římanům některé zákony.]

 

1          [῾Ηράκλειτός τε ὁ σκοτεινὸς καλούμενος καὶ ῾Ερμόδωρος,

            περὶ οὗ ὁ αὐτὸς οὗτός ϕησιν]

3          ἄξιον ᾿Εϕεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι,

            οἵτινες ῾Ερμόδωρον ἄνδρα ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον, ϕάντες

5          ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω,

            εἰ δὲ μή, ἄλλῃ τε καὶ μετ᾿ ἄλλων.

7          [δοκεῖ δ᾿ οὗτος ὁ ἀνὴρ νόμους τινὰς ῾Ρωμαίοις συγγράψαι.]

 

Strabón, Geographica XIV, 1, 25, p. 642 = A 3a  (1-7)

Musonius Rufus, Dissertationum a Lucio dig. IX, 97 = fr. 9, p. 47 Hense  (3)

 

 

            Est apud Heraclitum physicum de principe Ephesiorum Hermodoro;

            universos ait Ephesios esse morte multandos,

3          quod, cum civitate expellerent Hermodorum, ita locuti sint:

            'nemo de nobis unus excellat;

5          sin quis extiterit, alio in loco et apud alios sit.'

            an hoc non ita fit omni in populo?

 

Cicero, Tusculanea V, 105  (1-6); viz A 3a/2

 

 

B 122              (Kahn Appendix I)

 

1          [Hérakleitos pomocí slova „přibližování“ označoval význam „hádat se“.]

 

1          [῾Ηράκλειτος ... ἀγχιβασίην ... ἀμϕισβητεῖν]

 

 

Na základě těchto lexikografických referencí:

 

            [Amfisbatein, u některých amfisbétein, iónsky pak i anchibatein.

            A Hérakleitos: anchibasié.]

            [[Amfisbétein (hádat se): neladit spolu, nýbrž jít zvlášť a různými cestami.]]

 

            [᾿Αμϕισβατεῖν· ἔνιοι τὸ ἀμϕισβητεῖν, ῎Ιωνες δὲ καὶ ᾿Αγχιβατεῖν.

            καὶ ᾿Αγχιβασίην ῾Ηράκλειτος.]

            [[᾿Αμϕισβητεῖν· μὴ συμϕωνεῖν, ἀλλ᾿ οἷον χωρὶς βαίνειν καὶ ἀμϕιβάλλειν.]]

 

Suidas, Lexicon, s.v. ᾿Αμϕισβατεῖν

 

            ᾿Αγχιβασίην 5 rkpp;  ᾿Αγχισβασίην 2 rkpp a také rkpp hesla Αγχιβατεῖν.

 

 

            [Anchibatein je iónský výraz pro amfisbétein (být v rozepři, hádat se, svářit se):

            viz např. Hérakleitova anchisbasié (rozštěp, přiblížení).]

 

            [᾿Αγχιβατεῖν· ῎Ιωνες τὸ ἀμϕισβητεῖν. καὶ ᾿Αγχισβασίην ῾Ηράκλειτος.]

 

Suidás, Lexicon, s.v. ᾿Αγχιβατεῖν

 

 

            [[Anchibatés: kráčející poblíž. ]]

 

            [[ἀγχιβάτης· ὁ πλησίον βαίνων]]

 

Hésychios, Lexicon, s.v. ἀγχιβάτης

 

 

B 123              (Kahn X)

 

1          Přirozenost se ráda skrývá.

 

1          ϕύσις [δὲ καθ᾿ ῾Ηράκλειτον] κρύπτεσθαι ϕιλεῖ.

 

Themistios, Orationes 5, Hypaticus ad autocratorem Iovianum, p. 69 Harduin

 

 

            [ϕύσεως τῆς κρύπτεσθαι ϕιλούσης]

 

Filón Alex., De fuga et inventione 179

Filón Alex., De mutatione nominum 60, 6

 

 

            ἡ ϕύσις κρύπτεσθαι ϕιλεῖ [καθ᾿ ῾Ηράκλειτον]·

 

Porfyrios u Prokla, In Platonis rem publicam commentarii II, p. 107, 6 Kroll

 

 

            ϕιλεῖ [γὰρ] ἡ ϕύσις κρύπτεσθαι

 

Iúlianos, Orationes 7, 216 = Ad Heracleionem Cynicum de natura 11

 

 

B 124              (Kahn CXXV)

 

1          Jako hromada ledabyle nasypaných věcí je nejkrásnější svět.

 

1          ὥσπερ σάρμα εἰκῇ κεχυμένων ὁ κάλλιστος [ϕησὶν ῾Ηράκλειτος], [ὁ] κόσμος.

 

Theofrastos, Metaphysica 15, p. 7 a14 Usener (p. 16 Ross & Fobes)

 

1          ὥσπερ rkp, Diels;  vynechává Kahn, Bollack.

1          σάρμα Diels, Kahn;  σὰρξ rkp, Gomperz;  σάρον Bernays;  σωρὸς Usener; vypouští Bollack.

1          κεχυμένων rkpp, Diels, Kahn;  κεχυμένον Usener.

1          κόσμος Wimmer, Diels, Kahn;  κόσμος rkp.

 

Verze překladu:

1          Jako hromada bezdůvodně roztroušených věcí je nejkrásnější uspořádání.

 

1          Nejkrásnější uspořádání na světě je hromada nahodilého smetí.  [Kahn]

 

Překlad rukopisného čtení:

1          Ten nejkrásnější, svět, je jako tělo ‹z› ledabyle nasypaných věcí.

 

 

B 125              (Kahn LXXVII)

 

1          I smíchaný nápoj zůstává rozptýlen,

            když se jím pohybuje.

 

1          καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται

            κινούμενος.

 

Theofrastos, fr. 8, sect. 9 Wimmer (De vertigine 9 - 10)

 

2          κινούμενος rkp, Bollack a Wismann;  μὴ  κινούμενος Bernays, Wimmer, Diels (podle Alexandra Afrodis.), Kahn.

 

 

1          I kroužící ‹roz. smíchaný nápoj›

            se usazuje, jestliže není čeřen.

 

1          ὁ δὲ κυκλεύων, [ὥσπερ καὶ ῾Ηράκλειτός ϕησιν,]

            ἐὰν μή τις ταράττῃ, ἵσταται.

 

Alexandros z Afrodisiady, Problemata IV, 42 Usener

 

1          κυκλεύων rkp;  κυκεὼν Usener.

2          ἵσταται rkp, Bollack a Wismann;  διίσταται Usener.

 

 

B 125a                        (Kahn Appendix I)

 

1          Ať vás neopustí bohatství, Efesané,

            aby dosvědčovalo, že jste ničemníci.

 

1          μὴ ἐπιλίποι ὑμᾶς πλοῦτος, [ἔϕη,] ᾿Εϕέσιοι,

            ἵν᾿ ἐξελέγχοισθε πονηρευόμενοι.

 

Heracliti Epistulae 8, 3

Tzetzés, Commentarius in Aristophanis Plutonem 90 a

Viz Platón, Kratylos 401 c.

 

1          ὑμᾶς Heracliti Epistulae;  ὑμῖν Tzetzés.

 

Verze překladu:

1          Ať vás neopustí Plútos, Efesané,

            aby dosvědčoval, že jste ničemníci.

 

 

B 126              (Kahn XLIX)

 

1          Chladné se zahřívá,

            horké se ochlazuje,

3          vlhké se vysušuje,

            seschlé se zvlhčuje.

 

1          τὰ ψυχρὰ θέρεται,

            θερμὸν ψύχεται,

3          ὑγρὸν αὐαίνεται,

            καρϕαλέον νοτίζεται.

 

Tzetzés, Scholia ad exeg. in Iliad., p. 126 Herman  (1-4)

Heracliti Epistulae 5  (2-3)

Viz C 1,17; C 1,21; C 1,22 = Hippokratés, De victu I (De diaeta).

 

 

B 126a

 

1          [Planet je sedm. Fází Luny je rovněž sedm.

            dvě srpkovité, <dvě> půle, dvě oboustraně vyduté, jedna úplňková.

3          Sedmihvězdí Medvědice: Hérakleitos:

 

            Co do počtu (pořadí, určení?) dob

5          spojuje se po sedmi ve vztahu k Luně,

            rozpojuje se ve vztahu k Medvědicím,

7          obě znamení nesmrtelné paměti.

 

            Sedmihvězdí Pleiád.

9          Rovnodennosti i slunovraty po sedmi měsících.]

 

1          [... πλανῆται ζ. αὐτῆς σελήνης ϕάσεις ζ,

            δὶς μηνοειδής, <δὶς> διχότομος, δὶς ἀμϕίκυρτος, ἅπαξ πανσέληνος.

3          ἄρκτος ἑπτάστερος· ῾Ηράκλειτος·

 

            κατὰ λόγον δὲ ὡρέων

5          συμβάλλεται ἑβδομὰς κατὰ σελήνην,

            διαιρεῖται δὲ κατὰ τοὺς ἄρκτους

7          ἀθανάτου μνήμης σημείῳ.

 

            πλειὰς ἑπτάστερος.

9          αἱ ἰσημερίαι δι᾿ ἑπτὰ μηνῶν καὶ αἱ τροπαί.]

 

Anatolios, De decade, p. 12 Heiberg

 

4          ὡρέων Heiberg, Diels, Marcovich;  ὡρίων rkp, Bollack a Wismann.

5          ἑβδομάσι rkp;  ἑβδομάς Diels.

6          τὰς ἄρκτους Diels;   τοὺς ἄρκτους rkp.

 

Překlad rukopisného čtení:

3          [Sedmihvězdí Medvědice: Hérakleitos:

            co do počtu (určení?) se Órión

5          spojuje sedmičkou ve vztahu k Luně, ...]

 

Latinská verze:

3          [Sedm hvězd Sedmihvězdí:

            Hérakleitos uvádí jako důvod (určení ?)

5          ročních spojení (žní ?) proměny Luny vzhledem k sedmi.]

 

3          [septemtrio stellarum septem.

            Heraclitus rationem

5          annonae colligendae ad septem lunae transfert mutationes.]

 

Laurentius Valla, De expetendis et fugiendis rebus III, 17

 

  Viz tyto kontexty:

 

Alexandros o pýthagorejcích:

... (V přírodě všechno roste a dospívá) podle čísla sedm, které nazývají příhodný čas.

δοκεῖ γὰρ τὰ ϕυσικὰ τοὺς τελείους καιροὺς ἴσχειν καὶ γενέσεως καὶ τελειώσεως κατὰ ἑβδομάδας, ὡς ἐπ᾿ ἀνθρώπου. καὶ γὰρ τίκτεται ἑπταμηνιαῖα, καὶ ὀδοντοϕυεῖ τοσούτων μηνῶν, καὶ ἡβάσκει περὶ τὴν δευτέραν ἑβδομάδα, καὶ γενειᾷ περὶ τὴν τρίτην. καὶ τὸν ἥλιον δέ, ἐπεὶ αὐτὸς αἴτιος εἶναι τῶν καιρῶν, ϕησί, δοκεῖ, ἐνταῦθά ϕασιν ἱδρῦσθαι καθ᾿ ὃ ὁ ἕβδομος ἀριθμός ἐστιν, ὃν καιρὸν λέγουσιν·

Alexandros, In Aristotelis De caelo commentaria, p. 38, 16 n.

 

Órión: Skupina 24 hvězd. Někteří ho nazývají Pastýř (Boótés). ... Toto seskupení hvězd leží v severní části oblohy, ... A Arktúra vzpomíná Písmo; „toho vidíme položeného mezi částmi“ Órióna, jeho „nejjasnější hvězdu“ (Ptolemaios, Syntaxis mathematica, I, 2, 50-51 Heiberg). Je také nazýván Pleiáda ... V Pleiádě je sdruženo sedm hvězd ..., ne šest, jak někteří míní.

᾿Ωρίων· σύστημα κδ ἀστέρων, ὅν τινες ὀνομάζουσι Βοώτην. οὓς οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ καταμερίζουσι καί ϕασι, τοὺς μὲν τέσσαρας εἶναι τρίτου μεγέθους, ἐννέα δὲ ἐν αὐτοῖς τετάρτου μεγέθους. καὶ τοὺς ἄλλους ἐννέα τοῦ πέμπτου. κεῖται δὲ τοῦτο τὸ τῶν ἀστέρων ἄθροισμα ἐν τῷ βορείῳ μέρει, ὅπερ καὶ ὑπὸ τῆς γραϕῆς ὡς ἓν σῶμα ᾿Ωρίων ὠνόμασται. ἄστρα δὲ ταῦτα λέγουσι καὶ οὐχὶ ἀστέρας, ὡς τῶν μὲν ἄστρων πλήθους σύστασιν ἐμϕαινόντων, ἀστέρος δὲ τοῦ καθέκαστον λεγομένου. Καὶ τοῦ ᾿Αρκτούρου μέμνηται ἡ γραϕή, ὃν μεταξὺ τῶν μηρῶν τοῦ ᾿Ωρίωνος ὁρῶμεν κείμενον ἀστέρα ὑπόκιῤῥον. Παραπλησίως δὲ καὶ ἡ Πλειὰς ὀνομάζεται, ὑπὸ τῆς γραϕῆς· ὡς καὶ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν δῆλον, ὅτι παρ᾿ ῾Εβραίων πολυπραγμονησάντων τὰ ἀπόῤῥητα. ἑνῶνται δὲ καὶ ἐν τῇ Πλειάδι ἑπτὰ ἀστέρες συνεχεῖς, καὶ καταπεπυκνωμένοι πρὸς ἀλλήλους, οὐχὶ δὲ ἕξ, ὅπερ τινὲς οἴονται.

Hésychios, Lexicon, s.v. Órión

 

Mezi těmi částmi je nejjasnější hvězda, nazývaná Arktúros.

ὁ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὁ καλούμενος ᾿Αρκτοῦρος ὑπόκιρρος.

Ptolemaios, Syntaxis mathematica, I, 2, 50-51 Heiberg

 

 

B 126b

 

1          [Epicharmos, který se stýkal s pýthagorejci,

            přece pochválil jistý podivuhodný výrok o vzrůstu.

3          Postupuje totiž podle Hérakleitova výroku:]

 

            Vždy roste jedno tak, jiné (jindy ?)  jinak,

5          vzhledem k tomu, čeho je (má ?)  zrovna nedostatek.

 

            [Jestliže tedy nic neustává, když se podoba rozplývá a mění,

7          rodí se jindy jiné bytosti pro nepřetržitou náhradu.]

 

1          [᾿Επίχαρμος ὁ <ὁμιλή>σας τοῖς Πυθα<γορείοις>

            ἄλλα τ<έ> τινα ἐ<πινενόη>κεν δ<ειν>ὰ τ<όν τε περὶ το>ῦ αὐξο<μένου λόγον>.

3          ἐϕοδ<εύει δὲ κατὰ τὸ> ῾Ηρα<κλείτου>]

 

            ἄλλως ἄ<λλο ἀεὶ αὔξε>ται

5          πρὸς ὃ <ἂν ᾖ ἐλλι>πές.

 

            [εἰ οὖν <μηδεὶς> <παύε>ται <ῥέων καὶ ἀλ>λ<άτ>των <τὸ εἶδος,

7          αἱ> οὐσίαι ἄλλ<οτε ἄλλαι> γίνονται <κατὰ συν>εχῆ ῥύσιν.]

 

Anonym In Platonem Theaet. 71, 12 (ad p. 152 e)

Viz též A 1, 11.

 

 

B 127

 

1          [Hérakleitos řekl Egypťanům:

            Jsou-li to bohové, proč kvůli nim naříkáte?

3          Naříkáte-li kvůli nim, pak je už nepokládejte za bohy.]

 

1          [ὁ αὐτὸς πρὸς Αἰγυπτίους ἔϕη·

            εἰ θεοί εἰσιν, ἵνα τί θρηνεῖτε αὐτούς;

3          εἰ δὲ θρηνεῖτε αὐτούς, μηκέτι τούτους ἡγεῖσθε θεούς.]

 

Aristokritos, Theosophia 69

Epifanios ze Salamíny, Ancoratus 104, 1

 

Oběžný motiv připisovaný různým mudrcům v různých situacích, viz např. Kléméns Alex., Protrepticus 24, 3 bez  uvedení jména mudrce: Tak jeden z nich doporučuje Egypťanům:

„Ctíte-li bohy, pak je neoplakávejte a nebijte se v prsa. Truchlíte-li však za ně, pak se už nedomnívejte, že jde o bohy.“

... τοῖς Αἰγυπτίοις, εἰ θεοὺς νομίζετε, μὴ θρηνεῖτε αὐτοὺς μηδὲ κόπτεσθε· εἰ δὲ πενθεῖτε αὐτούς, μηκέτι τούτους ἡγεῖσθε εἶναι θεούς.

 

(Podobně Xenofanés A 13 = Aristotelés, Rhetorica 1400 b5:

Elejským, tážícím se, mají-li obětovat Leukothei a zpívat nad ní pohřební písně či nemají, radil, aby nezpívali, pokládají-li ji za bohyni, a aby neobětovali, pokládají-li ji za člověka.

Viz podobně o Xenofanovi Plútarchos, De Iside et Osiride 379 c; De superstitione 171 e; Amatorius 363 c.)

 

 

B 128

 

1          Modlí se k sochám daimonů,

            které neslyší, jak by měly slyšet,

3          které nedávají, jak by ani neměly požadovat.

 

            [ὅτι ὁ ῾Ηράκλειτος ὁρῶν τοὺς ῞Ελληνας

            γέρα τοῖς δαίμοσιν ἀπονέμοντας εἶπεν·]

 

1          δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχονται

            οὐκ ἀκούουσιν, ὥσπερ ἀκούοιεν,

3          οὐκ ἀποδιδοῦσιν, ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν.

 

Aristokritos, Theosophia 74

Acta Apollonii 19, p. 106 Klette

 

2          ἀκούοιεν Aristokritos, Diels;  ἀκούωμεν Acta Apollonii.

3          ἀπαιτοῖεν Aristokritos, Diels;  ἀπαιτοῦσιν Acta Apollonii.

 

Verze překladu:

1          Modlí se k sochám daimonů

            které neslyší, jako kdyby měly sluch,

3          které nic nedávají, stejně jako by nemohly nic požadovat.

 

Překlad závěru podle Acta Apollonii:

2          které neslyší, tak jako bychom slyšeli  my,

3          které nic nedávají, stejně jako nepožadují.

 

 

B 129              (Kahn XXV)

 

1          Pýthagorás, syn Mnésarchův,

            provozoval zkoumání nejhorlivěji ze všech lidí,

3          a vybrav si tato sepsání,

            vytvořil si svoji moudrost: mnohoučenost, zběhlost ve špatnosti.

 

1          Πυθαγόρης Μνησάρχου

            ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων

3          καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραϕὰς

            ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοϕίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην.

 

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 6

 

1          Πυθαγόρης 1 rkp, Diels, Kahn;  Πυθαγόρας 1 rkp;   Πυθαγόροις 1 rkp.

2          ἱστορίην ἤσκησεν 2 rkp, Diels, Kahn;  ἱστορεῖν ἴσχυσεν 1 rkp.

4          ἐποιήσατο 2 rkp, Diels, Kahn;  ἐποίησεν 1 rkp.

 

 

B 130

 

1          [Není vhodné žertovat tak, abys se sám stal směšný.]

 

1          [Non convenit ridiculum esse ita ut ridendus ipse videaris.]

 

Gnomologium Monac. lat. I, 19 E.Woelfflin, Caecilius Balbus, Basileae 1855, p. 19

 

 

B 131

 

1          Mínění je překážkou postupu.

 

            [ὁ δέ ῾Ηράκλειτος ἔλεγε]

 

1          τὴν οἴησιν προκοπῆς ἐγκοπήν.

 

Gnomologium Parisinum (Suppl. 134), Nr. 209, p. 152 Sternbach

(Stobaios III, 4, 87 připisuje podobný výrok Biónovi.)

 

 

B 132

 

1          Pocty si podrobují bohy i lidi.

 

1          τιμαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται.

 

Gnomologium Vaticanum 743, Nr. 312, p. 249 Sternbach

 

 

B 133

 

1          Špatní lidé jsou protivníci pravdivých.

 

1          ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι.

 

Gnomologium Vaticanum 743, Nr. 313, p. 249 Sternbach

 

 

B 134

 

1          [Vzdělání je druhé slunce pro vzdělané.]

 

1          [῾Ηράκλειτος   τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαδευμένοις ἔλεγεν.]

 

Gnomologium Vaticanum 743, Nr. 314, p. 249 Sternbach

 

 

B 135

 

1          [Nejpřímější cesta k věhlasu je stát se dobrým.]

 

1          [ [ὁ αὐτὸς] συντομωτάτην ὁδὸν [ἔλεγεν] εἰς εὐδοξίαν τὸ γενέσθαι ἀγαθόν.]

 

Gnomologium Vaticanum 743, Nr. 315, p. 249 Sternbach

 

 

B 136

 

1          Duše zabitých Areem jsou čistší než ty, které podlehly nemocem.

 

            [῾Ηρακλείτου·]

1          ψυχαὶ ἀρηίϕατοι καθερώτεραι ἢ ἐνὶ νούσοις.

 

Scholia ad Arriani Epicteti dissertationes, p. LXXI Schenkl

Oracula Chalcidica (Iúlianos Theúrgos), orac. 159

 

1          ἐνὶ Scholia, Diels;  ἐπὶ Oracula.

 

Verze překladu:

            Duše padlých v boji...

 

 

B 137

 

1          [Hérakleitos nazýval bytnost osudu řečí,

            která prostupuje bytností veškerenstva.

3          Tato <bytnost osudu> je aithérické tělo,

            semeno vzniku veškerenstva i míra uspořádaného cyklu.]

 

5          [Všechno se děje podle osudu, který je zároveň nutností.

            Napsal například toto:]

 

7          Vždyť všechno je <osudem> naprosto přidělené.

 

1          [῾Ηράκλειτος οὐσίαν εἱμαρμένης ἀπεϕαίνετο λόγον

            τὸν διὰ οὐσίας τοῦ παντὸς διήκοντα.

3          αὕτη δ᾿ ἐστὶ τὸ αἰθέριον σῶμα,

            σπέρμα τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως καὶ περιόδου μέτρον τεταγμένης.]

 

5          [πάντα δὲ καθ᾿ εἱμαρμένην, τὴν δ᾿ αὐτὴν ὑπάρχειν ἀνάγκην·

            γράϕει γοῦν·]

 

7          ἔστι γὰρ εἱμαρμένα πάντως.

 

Aetios u Stobaia, Anthologium I, 5, 15, p. 78  (1-7)

- Placita phil. I, 28, 1 = De placitis reliq., Stobaei exc., p. 323, 1-6 Diels = A 8 /3  (1-4)

- Placita phil. I, 27, 1 = De placitis reliq., Stobaei exc., p. 322, 2-7 Diels = A 8 /2  (5)

Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 1, 7 = A 1, 7  (7)

 

7          εἱμαρμένα Stobaios 1 rkp, Kahn;   εἱμαρμένη Stobaios 1 rkp, Aetios ed., Díogenés Laertios, Diels, Bollack.

 

 

B 138

 

1          [Jakou proklestěnou cestou se má člověk v životě ubírat?]

 

1          [Ποίην τις βιότοιο τάμῃ τρίβον;]

 

Codex Parisinus 1630, f. 191r

(Anthologia Palatina IX, 359 = Poseidippos, Epigram 21, p. 79 Schott = Stobaios IV, 34, 57)

 

1          τάμῃ rkp Paris., Bollack a Wismann;  τάμοι ed. Antholog. Palat., Diels, Kranz.

 

 

B 139

 

1          [Filosof Hérakleitos:]

            [neboť někteří tvrdí, že hvězdy jsou určeny vzhledem k nějakým počátkům...

3          nakolik tomu chtěl jejich Stvořitel.]

 

1          [῾Ηρακλείτου ϕιλοσόϕου.]

            [ἐπειδὴ ϕασί τινες εἰς ἀρχὰς κεῖσθαι τὰ ἄστρα ...

3          μέχρις οὗ ἐθέλει ὁ ποιήσας αὐτόν.]