Novodobá busta mytografa Ferekýda ze Syru, údajného učitele Pýthagorova. (Ano Syro, Syros.)
syro208.jpg
Jméno: syro208 Autor: zk