Stadion se zbytky sedadel, stav 2000. Epidauros.
epid08.jpg
Jméno: epid08