Zdeněk Kratochvíl:   
Filosofie živé přírody I   -  syllabus kuzu

Poslední aktualizace: 8. 9. 01


Určeno studentům PřF UK jako kurz ke splnění fakultního požadavku filosofie
nebo jako výběrový kurz.

(Podmínky atestace a literatura)

Okruhy témat:

1.   Tradiční problematičnost přírodní filosofie. Zasutí a znovuodkrytí smyslu pro fysis. Filosofický pojem fysis (přirozenost, příroda).

2.   Fysis jako jednotlivá přirozenost. Věc jako uchopení fysis. Podloží jevů a věcí. Konstituce věci. Věc ve světě. Věc a hmota, prostor, čas. Poznání a poznávací redukce. Exemplární jsoucna a pojetí skutečnosti.

3.   Kosmos. Svět jako pozadí jevů a kontext věcí. Horizonty věci. Svět jako sounáležitost horizontů. Svět: paradigma jevení a uchopování přirozeností jakožto věcí. Svět a řeč. Vnitřní pluralita světa.

4.   Přirozený svět. „Prostředí (Umwelt)", všední svět, „světový názor". Redukce v objektivní vědě a fenomenologická redukce (epoché). Svět a já. Devastace světa. Svět jako úkol vědomí.

5.   Hmota ve zkušenosti, filosofii a vědě. Metafyzické výklady látky. Intuice hmotného a tělesného. Hmotnost jako kritérium skutečnosti. Devastace přirozenosti a světa následkem devastace významu hmoty na výplň.

6.   Strukturace prostoru. Prostor a svět. Tvar (morfé) a druh (eidos, species). Tvar a poznatelnost (zařaditelnost, druhové určení). Tápání tvaru (druhu) při hledání svého bytostného určení a utváření prostoru. Orientace v prostoru. Devastace prostoru na prázdnotu nebo geometrično.

7.   Strukturace času. Paměť. „Hóry (hórai, doby)", rytmy, cykly a periody. Směřování a následnost. Kauzalita a synchronicita. Poznání minulého a předvídání nového. Význam setkání, události (křižovatka dějů i významů, náhody a nutnosti). Devastace času na údaj.

8.   Evoluce: Proč bývá pohoršením pro theologii, pro filosofii, pro tradiční objektivní vědu. Obrazy evoluce: odvíjení, vznikání nového. Její mechanomorfní redukce. Hledání myšlení, pro které evoluce není pohoršením. Tápající směřování.

9.   Živé bytosti: metabolé, organismus, vnitřní hierarchie, sebevztažnost. Jednota v proměně, mezi chaosem a řádem. Vztah k celku jako otevřenost živého světu. Živá bytost jako svébytný celek hledající svou identitu v proměně.

10.  Problém poznatelnosti živého. Redukce živého vypuštěním duše. Neuchopitelnost života, který sám uchopuje. Život a bytí. Devastace života na funkci, vlastnost.

11.  Paradigma, jeho meze a proměny. Staré vzory: archetyp duše. Novověk, věk vlády paradigmatu. Rozštěpení na subjekt a objekt. Redukcionismus. Iluze objektivity a dekonstrukce.

12.  Nehierarchická celostní struktura. Přirozenost a náboženství. Proč se přirozenost ráda skrývá?


Atestace: zápočet nebo zkouška.
Zápočet za písemnou práci: referát, rešerše, bibliografie, inrepretace, překlad odborného textu.
Zkouška buď formou zkoušení z rozsahu kurzu a literatury (možno domluvit jinou, také názorově jinou) - nebo za zvláště skvělou práci.

Základní literatura:
Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody; Herrmann a synové, Praha 1994
Další literatura na prvních přednáškách.


Syllabus pokračování kurzu v letním semestru
Zpátky na moji práci na PřF UK
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz