Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Hérakleitos v Papyru Derveni

Český překlad s poznámkami

 

 

Významná část komentáře z Papyru Derveni asi pracuje s raně klasickým komentářem k Hérakleitovi. Obsahuje tedy četné narážky na Hérakleita, parafráze jeho textu a v některých případech i přímé citáty. Zde uvádíme širší kontext papyru, zatímco v edici Hérakleita se omezujeme na jednotlivé řádky textu.

Sloupce Papyru Derveni, které obsahují možné citáty nebo parafráze Hérakleita:


      
col. IV   -  citát verze B 3 (= B 3a) a verze B 94, v souvislém čtení

      col. V    -  parafráze (hlavně B 27)

      col. VI   -  náš návrh na nový zlomek

      col. IX   -  referát a možná parafráze

      col. XI   -  návrh R. Janka na nový zlomek

      col. XX  -  náš návrh na nový zlomek

      část col. XXII - parafráze

 


 


   Poznámky ke značení textu:


Řádkování odpovídá řádkům papyru.

Čárka na levém okraji __ odpovídá značce na papyru, která uvozuje citát ("Orfea", Hérakleita) nebo někdy i jiný předěl textu.

Slova v apostrofech jsou citáty z orfické básně.

Hranaté závorky [ ] značí rekonstruovaný text nebo nečitelné místo.

Kulaté závorky ( ) označují nutné překladatelské doplňky.

Text, který považujeme za citát Hérakleita, je odsazen řádkováním.


Tato pracovní verze je zatímním výsledkem společné práce více lidí; řecký text a překlad hlavně Vojtěch Hladký, toto sestavení:

Zdeněk Kratochvíl, 2009   


 

 

   Papyrus Derveni, col. IV, 2-13  (citát Hérakleita: řádky 7-9)


2    ten, kdo odstr[...], co lež[í] (v cestě) v]ydat

     spíše ne[ž] zraňuje [ ] osudu se toti[ž]

     nedovolu[je zm]ocnit. Zdalipak nemá řád[..........] kosmos?

5    stejným [způsob]em Hérakleitos [ ], že to, co je společné,

     __ pře[vra]cí to, co je vlast[n]í. Ten, který říká věci podobné [posvátné] řeči [pravil]:


7         Slun[ce ...]. co do přirozenosti z šíře lids[ké] stopy [                                                                       (
B 3a)

          nepřekračuje [hranic]e. Kdyby tot[iž vystoupil]o [o něco]

          [ze] s[vé ší]řky, Eríny[e] je vyhledaj[í, pomocnice Spravedlnosti].


10  pře]stoupení dělá [

     ]... .[

     ] spravedlnosti [

     ] měsíce urče[ného ... ]


Předpokládáme, že text řádků 7-9 představuje souvislý a snad i původnější pramen pro čtení Hérakleitových zlomlů
B 3, B 94.


Paralely:

2:  Pseudo-Hérakleitos, Epist. 1, 6-7:

To, co podléhá nejbožštějšímu pohybu.

5-6:  Hérakleitos B 2, B 89

7-9:  Pseudo-Hérakleitos, Epist. 9, 21-25:

Je mnoho Erínyí (sloužících) Spravedlnosti, strážkyní provinění. Hésiodos lhal, když řekl, že jich je třikrát deset tisíc. Je jich málo, nestačí zlu světa - špatnosti je mnoho. Mými spoluobčany jsou bohové, jelikož díky své spravedlnosti bydlím spolu s bohy, vím, jak velké je Slunce, avšak špatní (nevědí), ani co (Slunce) je.

Viz Hérakleitos B 100.

 


Papyrus Derveni, col.
V, 2-14  (parafráze Hérakleita)


     nech[á ...] si věšti[t ]

     nechá[v]ají si věšti[t ]

     pro ně přicházíme [do věš]tírny, abychom se ze[p]ta[li]

5    [kv]ůli věštným výrokům, zda je sprave[...]

     hrůzy v Hádu. Proč nevěří? Nero[zumějí s]nům

     ani žádn[é] z jiných věcí, pomocí jakých

     příkladů by u[v]věřili? [Neboť] jsou vinou

     a také slas[t]í přemožen[i], [ne]pozn[áv]ají

10  [ani] nevěří. Nevíra a nezna[lost je totéž. Neboť jestliže

     [nepo]znávají, a[n]i neroz[um]ě[jí, není možné, jak]

     [by uvěřil]i i když vi[dí

     ]nevíru[

     ] zdá se [ ... ]


Paralely:

Hérakleitos citovaný (někdy částečně) u Kléménta Alexandrijského, Protreptikos 22,1-2, 4:

1:  Hérakleitos B 27

2:  Hérakleitos B 14

4:  Papyrus Derveni, col. VI

 


Papyrus Derveni, col.
VI, 1-11 (citát Hérakleita: řádek 7/8)


     mod]litby a obě[t]i o[bm]ěkčují [duše].

     Za[říkání] mágů je [s] to daimony, kteří se oc[itno]u [a brání]

     v [cestě], odstranit; daimoni, kteří brán[í v cestě, jsou]

     ms[tící du]še. Kvůl[i] tomu [dělají] obě[ť]

5    má[go]vé, jakoby spláceli pokutu. Při posvátný[ch]

     (obřadech) obětují v[od]u a mléko, z nichž také

     konají úlitby. Obětují nespočetné [a]


7/8      mnohopupíkaté koláčky,


     neboť i duš[e] jsou [ne]spočetné. Mystové

     předtím obětují Eumenidám stejným [způsobem] jako mágové (daimonům); Eumenidy

10 jsou totiž duše. Kvů[li] nim [ten, kdo se chyst]á obětovat bohům

     p[t]ačí nejprve[ ] ...Proč považujeme zrovna "mnohopupíkaté (polyomfalické, mnohopupkaté) koláčky" za přímý citát Hérakleita?
Toto slovní spojení totiž mimo Papyrus Derveni potkáváme jenom u Kléménta Alexandrisjkého, a to krátce po jeho citátu Hérakleitova zlomku B 14 o bezbožnosti obvyklého zasvěcování. Křesťan Kléméns a autor komentáře zapsaného na Papyru Derveni tedy pracovali se stejnou textovou předlohou, kterou byl buď opis Hérakleita nebo spíše raně klasického komentáře k němu, třeba Potápěče. (Samotné slovo popana znamená kulaté obětní koláčky.)


Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 22, 3-4 (bezprostředně po citátu Hérakleita
B 14):

(3) Ano, mystéria nejsou než zvyk a prázdná domněnka. Je to taková pietně tradovaná drakova léčka, při níž se s podvrženou zbožností lidé upínají k iniciacím do něčeho, co je veskrze profánní, a k obřadům, na nichž není nic posvátného! (4) A takové jsou i ony mystické schrány - je totiž nutno obnažit jejich posvátné předměty a vyslovit nevýslovné. Nejsou to snad sezamové pochoutky, pyramidové koláčky, kulovité koláčky,
     mnohopupíkaté koláčky,
zrnka soli a drak, orgion Dionýsa Bassara?

"Mnohopupíkaté koláčky" jsou tedy u Kléménta citátem Hérakleita nebo minimálně nějakého starého komentáře k Hérakleitovi. Samy o sobě jsouo pouhou roztomilostí, avšak dobře dokkládají pramenné souvislosti textu Papyru Derveni.


Další paralely:

Papyrus Derveni col. XX

Hérakleitos, A 1,7 (F 44A Mouraviev):

všechno je plné duší a daimonů

2-3:  Hérakleitos B 63

 


Papyrus Derveni col.
IX, 1-14  (referát a možná parafráze Hérakleita: řádky 5-9)


     být. Učin[il] tedy, že [‚síl]a' náleží nejsiln[ě]jšímu

     ja[k]o syn otci. Ti, kdo nerozumě[jí]

     tomu, co se ří[ká], se domnívají, že ‚Zás od svéh[o]

     otce ber[e] sílu [a] daimona'.

5    Kdo tedy rozu[m]í, že oheň, [nakolik] se mísí s jinými

     (věcmi), (je) - prý - znepokojuje a za[bra]ňuje, aby se to, co je, sloučilo dohromady,

     působením (svého) žáru (je) mě[ní, na]kolik je dostatečné k tomu,

     že (oheň), (sám) změněný, (dále již) nebrán[í] tomu, co je, aby ztuh[lo] dohromady.

     Čehoko[li] se (oheň) dotkne, to ovlá[dne, (sám) ov]ládnut, se mísí

10 s ji[n]ými (věcmi). Tím, že [‚vza]l do ruk[ou'], naznačuje

     jakob[y o]statní [..........]

     [n]ejjistější věci [...............] silně

     (Orfeus) pravil, že ‚Zás' [.................], daimona'

     [j]akoby [......................] silného.


Paralely:

5-10:  Hérakleitos B 26, B 30, B 67, A 5 /5, A 16 /1,130

7:  Hérakleitos A 1,10

8:  Anaxagorás B 16

 


Papyrus Derveni, col.
XI, 5-9  (citát Hérakleita: řádky 8-9)


     Noci. (Orfeus) [říká], že (Noc) ‚věštila z a[dyt]a',

     neboť vy[slovu]je názor, že ‚adyton' je hlubina

     noci; nezapadá (dýnei) to[tiž] jako světlo, nýbrž se jí,

     jež (sama) se[tr]vává v témže (místě či stavu), zmocňuje záře.

5    "Věštit/poskytovat" a "podpořit" [zna]mená totéž.

     Je třeba uvažovat, k čemu se vztahu[je] "podpořit"

     __ a "poskytovat/věštit".


8         Protože si mys[lí], že tento bůh věští, [při]cházejí,

          aby se zeptali, co mají dělat.


     [Po tomto] (verši) (Orfeus) říká:

10 [(‚Noc)] věštila vše, co [bylo] spr[avedlivé], aby slyšel.'

     [....] ukázal, že [

     [......]? mimo to, co je, .[

     [......] (je) možné [


Paralely:

2-4:  Hérakleitos B 16, Xenofanés B 26; Parmenidés B 8.29-30:

Setrvává týž v témže a o sobě leží, / tak tam pevně setrvává.

8-10:  Hérakleitos B 93, B 92; Hérakleitos u Klémenta Alexandrijského, Strómateis, I, 70, 3:

Hérakleitos totiž tvrdí, že budoucnost nebyla Sibyllou zjevena lidsky, ale společně s bohem.

 


Papyrus Derveni, col.
XX, 1-15  (citát Hérakleita: řádky 11-13)


1    (ti) z lidí, kteří vykonali obřady [ve] městech, uviděli [pos]vátné věci,

     méně se podivuji, že nerozumí. Není totiž možné

     uslyšet a současně poznat to, co je řečeno. Ti, kteří (doufají získat poznání) od toho,

     kdo si z posvátných věcí dělá řemeslo, jsou hodni podivu

5    a poli[t]ování. - Podivu, neboť ačkoli se před tím, než vykonají obřady,

     domnívají, že budou vědět, po té, co vykonali obřady,

     odcházejí dříve, než nabyli vědění, a dále se neptají, jakoby

     (už) věděli něco z věcí, které uviděli nebo uslyšeli nebo poznali. [Po]litování pak

     protože nestačí, že předem utratili poplatek (za obřady), ale

10 __ navíc odcházejí zbaveni i svého názoru.


          Dříve, než vykonají obřady s [po]svátnými věcmi, douf[aj]í, že budou vědět,

          když vy[konali obř]ady, odcházejí zbaveni i nadě[je].

          __ [ ] [...] řeč ..[...] .[..]


     [ ] své [ m]atce

15 ] sestr[ ] zvěděl


Paralely:

Papyrus Derveni col. VI

Hérakleitos B 14

7-8:  Hérakleitos B 17, B 40, B 55

 


Papyrus Derveni
XXII, 4-6  (parafráze Hérakleita)


     Když mají navrch, říkají, co se každému z nich

5   uzdá, právě to, co zrovna chtějí,

     nikdy totéž, (a to) kvůli nenasytnosti, jindy kvůli neznalosti.


Paralely:

5:  Hérakleitos B 110

6:  Hérakleitos B 29.3: Mnozí jsou však nasyceni jako dobytek.


(Pejorativní význam plurálu je pěkným společným znakem Hérakleita a
Papyru Derveni.)

 

 

 


Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz