Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Músaios

(na zlomky A)  
 

 

                      Theogonie


B 4 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 5, 5-6

A tak jako Músaios píše:
                        Umění stojí vždy o mnoho výše než tělesná síla;

Homér říká:
                        Důvtipem o mnoho víc než silou drvoštěp svede. (cfr. Ill. XXIII,315)

 

B 5 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 5, 7-8 (př. M. Šedina, O. vaňorný)

Músaios vytvořil také tyto verše:
                        Tak jako na stromech listy ze země čerpají život,
                        jedny na stromě rostou, jiné však mezitím vadnou,
                        podobně na kmeni lidského rodu všechno se točí.

Homér je přepisuje takto:
                        Listí - to sráží vítr - však nové vyráží zase
                        v lesích rostoucích bujně, když jarní doba se blíží,
                        podobně lidský rod - ten vzniká, jiný zas mizí. (Ill. VI, 147-149)

 

B 6 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 25, 2 (př. Miroslav Šedina)

Uloupené spisy jiných vydávají totiž za své vlastní dílo, jako to učinil například Eugamón z Kyrény s celou Músaiovou knihou O Thesprótech.

 

B 7 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 26, 3 (př. M. Šedina)

Hésiodos pak své verše o Melampovi:
                        Je dobré zjistit, co bohové lidem za úděl dali,
                        umět s jistotou určit, kdo šlechtic je a kdo bídák, (Hésiodos, fr. 273 Merkelbach-West)

jakož i to, co následuje, převzal doslova od básníka Músaia.

 

B 10 = Pausaniás, Periagogae I, 14, 3

Podle písní Músaiových, jsou-li vskutku Músaiovy, byl Triptolemos synem Ókeana a Země ().


B 11 = Pausaniás, Periagogae X, 5, 6

Řekové mají epos jménem Eumolpia, tyto verše přisuzují Músaiovi, synovi Antioféma. V nich se říká, že věštírna (v Delfách) byla společná Poseidónovi a Zemi (Gé), a že bohyně věštila sama, zatímco Poseidón měl vykladače věšteb Pyrkóna. Verše říkají:

                        Ihned pak Chthonié řekla svůj moudrý věštecký výrok,
                        spolu promluvil Pyrkón, sluha proslulého Zemětřasa.


B 14 /4 = Aristotelés, Metaphysica XII, 6; 1071b25

Je přece možné, že něco může být, avšak ještě není. Toto by ovšem bylo nemožné podle řečí theologů, podle nichž (vše?, svět?) vzniká z Noci, i podle fyziků, kteří tvrdí, že všechny věci byly pospolu. Vždyť jak by se to pohybovalo, kdyby nebyla nějaké příčina uskutečnění?

 

Hymnus na Démétér


B 20 = Pausaniás, Periagogae IV, 1, 5

V této krajině vládli Lelegův syn Polykaón a Messéné, Polykaónova žena. K této Messéně přišel eleúsinský Kaukón, syn Kelainův a vnuk Flya, podle athénské pověsti potomka bohyně Země, a přinesl znalost mystérií Velikých bohyň. Shodně to hlásá i hymnus, který na Démétřinu počest složil pro Lykomovce Músaios.

 

Věštby


B 20a = Hérodotos, Dějiny VII, 6 (př. J. Šonka)

Aleaudovci [thessalští králové] ... přišli [do Sús] s Athéňanem Onomakritem, který byl věštcem a pořadatelem věšteb Músaiových, přičemž ponechali stranou nepřátelství, které proti němu měli. Onomakrita totiž vypudil z Athén Hipparchos, syn Peisistratův, protože ho Lasos z Hermiony přistihl, že vpašoval mezi věštby Músaiovy předpověď, podle které měly v moři zmizet ostrovy, které jsou v blízkosti Lémnu. Proto ho Hipparchos vyhnal, ačkoliv předtím jeho služeb často používal. [V Súsách Onomakritos věštil příznivě Peršanům.]

 

B 21 = Hérodotos, Dějiny VIII, 96

[Po bitvě u Salamíny] však západní vítr zanesl množství lodních trosek k Attice, k pobřeží zvanému Kólias. Tak se vyplnily i všechny ostatní věštby o námořní bitvě, které Bakis a Músaios pronesli.

 

B 22 = Pausaniás, Periagogae X, 9, 11

Athéňané svorně prohlašují, že pohromu u Kozích říček utrpěli neprávem. Byli totiž zrazeni podplacenými vojevůdci; byli to Týdeus a Adeimantos, kteří přijali dary od Lýsandra. Na důkaz toho předkládají verše z věšteb Sibylliných... Z prorockých slov Músaiových pak připomínají ještě další:

                        Postihne athénské řady déšť prudký, divoká bouře,
                        špatností vojevůdců, však zbývá jakási vzpruha,

( † ) město, než splatí svou vinu.

 


 


 

 

A 1 = Súda, heslo Músaios

A 1a = Harpokratión Gramm, Lexicon i decem orationes Attikos 207, 7 (Lysiás, Orationes, Fragmenta, p. 354, 14; ed. T. Thalheim)

A 2 = Hermesianax z Kolofónu, Fr. 7, ed. J.U. Powell

A 3 = Pseudo-Aristotelés, Mirabilum auscultationes 131; 843b1

A 3a = Scholia in Sophoclem Oed. Col. 1053
 

A 4 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum, proem. 3

Vždyť například u Athéňanů se zrodil Músaios a u Thébanů Linos. První z nich byl prý synem Eumolpovým a složil Theogonii i první spis Sfaira (Nebeská koule). Prý též prohlásil, že všechno vzniká z jednoho a v totéž se rozkládá. Zemřel prý ve Faléru... Po Músaiově otci mají u Athéňanů jméno Eumolpovci.
 

A 5 = Pausaniás, Periagogae I, 22, 7

Pominu-li malby, na nichž je vypodobněn chlapec se džbánem na vodu a zápasník, jejž vymaloval Tímainetos, je tu dále namalován Músaios. Četl jsem verše, v nichž je o Músaiovi uvedeno, že se dovedl vznášet vzduchem, což prý byl dar Bóreův. Zdá se mi však, že ty verše složil Onomakritos, neboť o Músaiovi víme bezpečně jen tolik, že složil Lykomovcům hymnus na počest Démétřinu (viz B 20).
 

A 5a = Platon, Respublica II; 363cd (= Orfika B 4)

Músaios, mladší než tento (Eumolpos), jeho syn, dávají spravedlivým ještě skvělejší dary bohů: ve svém výkladu je totiž přivádějí do Hádu, kladou je tam na lenošky a připravují jim hostinu zbožných; líčí, kterak tam ozdobeni věnci tráví již všechen čas popíjením, neboť podle jejich názoru je patrně nejkrásnější odměnou za dokonalost věčné pití... Takovými a podobnými výklady tedy oslabují spravedlnost, kdežto bezbožníky a nespravedlivé zase v Hádu zahrabávají do jakéhosi bahna, nutí je přenášet vodu v sítu...


A 7 = Servius, Verg. Aen. VI,667

Musaios byl theolog po Orfeovi...


Viz Vergilius, Aeneis VI, 667 (překlad O. Vaňorný):

                        Těch, kdož dokola stáli, se zeptá Sibylla takto,
                        avšak Músaia zvlášť, jenž vprostřed hustého davu
                        vynikal výškou ramen, a všichni naň hleděli s úctou:
                        Rěkněte, blahé duše, zvlášť ty však výborný pěvče,
                        v kterém je Anchísés městě (…)


Viz také
Orfika B 5.

Viz také Orfika A 14a

 


 


Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz