Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Orfické zlomky B

edice Diels-KranzČeský text .RTF

Řecký text .DOC

Scholia
(= výkladové poznámky)
 (.RTF) 

 

  

B 1 = Platón, Filébos 66c

„Šestým pak rodem", praví Orfeus, „ukončíte řád písně". Však se zdá, že i tato naše řeč je ukončena šestým úsudkem.

 

B 2 = Platón, Kratylos 402bc

Také Homér mluví o Ókeanu jako o původci bohů a o Tethydě jako o jejich matce (Ílias 14, 201) a myslím, že i Hésiodos (Theogonie 337). Praví pak kdesi i Orfeus:

                        Ókeanos krásně proudící dal počátek sňatkům.

                        Tethydu za choť si vzal, svou sestru ze stejné matky.

 

B 3 /1 = Platón, Kratylos 400bc

Někteří totiž říkají, že tělo (sóma) je hrob (znak, séma) duše, jako by v přítomné době byla pohřbena; ale také proto, že duše prostřednictvím těla projevuje (sémainei, označuje) vše, cokoliv projevuje. Proto je prý tělo správně zváno séma (znak, pomník, hrob). A jak se mi zdá, pojmenovali tak tělo zejména stoupenci Orfeovi, domnívajíce se, že duše trpí trest za to, zač je trestána, a že má tělo jako ohradu, aby byla držena ve vazbě (sózétai), na způsob vězení. Je tedy tělo, jak se vskutku jmenuje, vazbou (sóma) duše, dokud duše nezaplatí svou pokutu. Není tedy potřeba měnit ani jedno písmeno.

 

B 3 /2 = Filoláos B 14 in: Kléméns Alex., Stromata III, 17 ,1 (př. Černušková a Pilátová)

Je vhodné připomenout i Filoláova slova. Tento Pýthagorův žák říká:

"I staří theologové a věštci dosvědčují, že duše je připoutána k tělu za trest, je v něm pohřbena jako v hrobě."

Cfr. Filoláos B 15.

 

B 4 = Platón, Ústava II, 6; 363cd (= Músaios A 5a)

Músaios, mladší než tento (Eumolpos), jeho syn, dávají spravedlivým ještě skvělejší dary bohů: ve svém výkladu je totiž přivádějí do Hádu, kladou je tam na lenošky a připravují jim hostinu zbožných; líčí, kterak tam ozdobeni věnci tráví již všechen čas popíjením, neboť podle jejich názoru je patrně nejkrásnější odměnou za dokonalost věčné pití. A další zase mluví o ještě hojnějších odměnách od bohů, neboť tvrdí, že po zbožném muži, který dodržuje přísahu, zůstávají na zemi synové jeho synů a celý rod. Takovými a podobnými výklady tedy oslabují spravedlnost, kdežto bezbožníky a nespravedlivé zase v Hádu zahrabávají do jakéhosi bahna, nutí je přenášet vodu v sítu - a vyvolávají o nich špatné mínění už i zaživa.

 

B 5 = Platón, Ústava II, 7; 364e-365a

Mají i hromadu knih Músaiových a Orfeových, potomků Selény (Luny) a Mús. Podle nich konají oběti a získávají k tomu jednotlivce i celá města, jako by se osvobození a očištění z bezprávných činů dělo pomocí obětí a radostných her, a to jak ve prospěch živých, tak mrtvých. Obřady nazývají zasvěcováním a ty nás prý zbavují všeho zlého (podsvětní moci?), zatímco na ty, kdo oběti nevykonávají, čekají hrůzy.

 

B 5a = Platón, Zákony II; 669d

Když však lidští skladatelé takové věci (hlasy lidí a zvířat, mužů a žen, svobodných a otroků) mohutně proplétají a nesmyslně míchají dohromady, zavdávají příčinu k výsměchu od těch lidí, o kterých Orfeus říká, že dosáhli vrcholu vkusu.

 

B 6 = Platón, Zákony IV; 715e-716a

Bůh, jenž podle dávného výroku drží ve svých rukou počátek, dovršení i střed všeho, co je, kráčí přímo, když podle přirozenosti koná svou okružní dráhu. Stále jej provází Diké (Spravedlnost), trestající ty, kdo opouštějí zákon boha; kdo však chce být šťasten, drží se jí a provází ji, pokorný a naplňující řád. Kdo se však nadme pýchou, když si zakládá buď na penězích, na poctách nebo je snad ve své duši rozpalován krásou těla spolu s mládím a nerozumností, jako by nepotřeboval vládce ani žádného vůdce, nýbrž byl schopen vést i jiné, ten zůstává osamocen bez boha. A když tak zůstane a přibere k sobě ještě jiné takové lidi, křepčí, uváděje zároveň všechno ve zmatek. Běžní lidé se dlouho domnívají, že to je znamenitý člověk, avšak po nedlouhé době zaplatí Spravedlnosti ne nevhodnou pokutu a zničí do základů sebe, svůj dům i město.

(Viz Pseudo-Aristotelés, De mundo 7 = fr. 21a2 Kern:)

                        Zeus je hlavou a středem i dovršitelem všeho.

 

B 6a = Platón, Zákony VIII; 829de

Nikdo se nemá opovažovat zpívat píseň neschválenou, kterou by neposoudili strážcové zákonů, ani kdyby byla líbeznější než zpěvy Thamyrovy a Orfeovy, nýbrž přípustné jsou pouze skladby, které byly uznány za posvátné a věnovány bohům, jakož i skladby mužů dobrých, které někoho haní nebo chválí, a o kterých bylo uznáno, že to činí náležitě.

 

B 7 /1 = Platón, Symposion 218b

(Alkibiadova opilá řeč o svádění Sókrata:) Vždyť vy všichni jste zasaženi šílenstvím filosofa (Sókrata) a bakchickým vytržením! Proto to všichni uslyšíte; však mi odpustíte jak to, co jsem tehdy dělal, tak i to, co nyní říkám. Ale sluhové, a je-li zde někdo jiný nezasvěcený a nevzdělaný, zavřete si uši hodně velikými vraty!

 

B 7 /2 = Pseudo-Iústinos, Cohortatio ad gentiles 15c5 Morel = fr. 245, 1 Kern):

Promluvím, ke kterým se sluší; vy nečistí, zavřete dveře!

 

B 8 = Platón, Tímaios 40de

Mluvit o ostatních daimonech (bozích) a poznat jejich původ je však nad naše síly. Je třeba věřit těm, kteří o nich již dříve vykládali, kteří byli, jak tvrdí, potomky bohů a snad tedy dobře znali své předky. Vždyť dětem bohů nelze nevěřit, ani když mluví bez pravdě podobných a nutných důkazů, ale říkají, že vypovídají o dějích svých rodin. Musíme jim věřit, řídíce se platným obyčejem. Původ oněch bohů je podle nich takový, jak nyní vyložíme:

Ze Země () a z Nebe (Úranos) povstaly děti Ókeanos a Téthys, z nich pak Forkys, Kronos a Rhea a po nich ostatní jejich sourozenci; z Krona a Rhey pak Zeus, Héra i všichni jejich příbuzní, jak je známe z vyprávění; nakonec ještě zase jejich potomci.

 

B 9 /1 = Aristotelés, Metaphysica XII, 6; 1071b26

Toto by ovšem bylo nemožné podle řečí theologů, podle nichž (vše?, svět?) vzniká z noci, i podle fyziků, kteří tvrdí, že všechny věci byly pospolu (viz Anaxagorás B 1). Vždyť jak by se to pohybovalo, kdyby nebyla nějaká příčina uskutečnění?

 

B 9 /2 = Aristotelés, Metaphysica XIV, 4; 1091b4

Staří básníci mluví podobně (že jedno je principem), pokud kralování a vládu nepřipisují dřívějším (božstvům), tedy Noci a Nebi nebo Chaosu nebo Ókeanovi, nýbrž Diovi.

 

B 10 = Aristotelés, Metaphysica I, 3; 983b27

Někteří předpokládají, že takto [prvotnost vody] o přirozenosti také smýšleli už theologové velice dávno před námi. Otcem vznikání totiž učinili Ókeana a Téthys (viz B 2) - a vodu, při které bohové přísahají, kterou oni básníci nazvali Styx. Nejctihodnější je totiž to, co je nejstarší; přísaha je velice ctěná. Jestli je takové mínění o přirozenosti původní a staré, to by bylo těžké zjistit, ale stačí, že se prý o první příčině takto vyjádřil Thalés.

 

B 10a = Aristotelés, De generatione animalium II, 1; 734a16

 

B 11 /1 = Aristotelés, De anima I, 5; 410b22

[Orfické vyprávění] říká, že duše vstupuje do těla z vesmíru při vdechování, jsouc nesena větry.

 

B 11 /2 = Filoponos, In Aristotelis libros de anima comm. p. 186, 24

B 11 /3 = Aelianus, Varia historia VIII, 6

B 11 /4 = Tatianos, Oratio ad Graecos 41,1; p. 42, 4

B 12 /1 = Damaskios, De principiis 124 (I, 319, 8 Ruelle)

B 12 /2 = Achlles Tatius (Astron.), Isagoga excerpta 4, 42; p. 33, 17 Maass:

B 13 /1 = Damaskios, De principiis 123 (I, 317,15 Ruelle)

 

B 13 /2 = Athénagorás, Legatio sive Suplicatio pro Christianis 18, 3; p. 20 Schw.

... Orfeus pak první nalezl jména (bohů) i jejich původ... a založil pravdivější theologii. ... Voda byla totiž podle Orfea počátkem veškerenstva, z vody se pak usadilo bahno a z obou se zrodilo zvíře, drak, který měl narostlou lví hlavu, uprostřed však měl tvář boha, jménem Héraklés i Čas. Tento Héraklés zplodil nadmíru veliké vejce, jež, jsouc plné, se pod tíhou ploditele působením tlaku rozlomilo ve dví. Tak se jeho horní část stala Nebem, co však bylo dole, stalo se Zemí. Povstal bůh s jaksi podvojným tělem. Když se pak Nebe spojilo se Zemí, zplodilo ženy, totiž Klóthó (Předoucí), Lachesis (Úděl, Smrt), Atropos; dále pak storuké muže Kotta, Gýga, Briarea i kyklópy jménem Brontés (Hrom), Steropés (Blesk) a Argés (Zářící). Nebe je spoutalo a uvrhlo do Tartaru, ježto se dovědělo, že děti svrhnou jeho vládu. Proto se Země rozhněvala a zrodila Titány:

                        Jinochy Nebešťany pak zrodila vládkyně Země,
                        které příjmením zvou též Titány,
                        neboť nad velkým hvězdnatým Nebem se těžce pomstíti měli.
[Zde vulgární etymologie od tinein, „mstím se, trestám".]

 

B 14 = Pseudo-Démosthénés, c. Aristog. I, 11

Orfeus praví, ... že Spravedlnost, sedíc vedle Diova trůnu, pozoruje vše lidské.

 

B 15 /1 = Marm. Par.; FGrHist. 239 A 14; II, 995

B 15 /2 = Themistios, Oratio 30; p. 422 Dind. = Orph. Argonautica 26

B 15a = Papyr. Berol. 44 (Berl. Klassikertexte V, 1, 8) col. 1, 1ff.

B 16 = Apollónios Rhod. Argonautica I, 494

B 17

B 17a

B 18

B 19

B 19a

B 20

B 21


B 22 = Kléméns Alexandrijský, Stromata V, 49, 3-4 (př. Matyáš Havrda)

Dodejme, že Epigenés ve spise O básních Orfeových v rámci výkladu o zvláštnostech Orfeovy mluvy uvádí, že výraz "ohnutými člunky" znamená pluhy, "v osnovách" znamená v brázdách, "niť" znamená zrno, "Diovy slzy" déšť, "Moiry" fáze Měsíce ve třetí den, v patnáctý a za úplňku: jsou to tedy fáze světla, a proto o nich Orfeus říká, že mají "bílé šaty". (4) Slovo "květno" v řeči tohoto theologa označuje jaro, protože vše kvete; "nečina" noc, protože vše odpočívá. "Gorgonina hlava" Lunu, podle tváře na ní, "Afrodíté" čas vhodný k setbě.


B 23

 

 

 


 

 

 


Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz