Artemis jako paní fysis na archaické nádobě, Národní archeologické museum v Athénách

Pro katedru filosofie a dějin přírodních věd

Přírodovědecké fakuklty UK

Poslední aktualizace:   10.  5.  03

Zpátky na
domovskou stránku
Fysis.cz


Školní rok 2002 /03

Konzultační hodiny
Moje kurzy na PřF v roce 2001/02  (s anotacemi a odkazy na syllaby, které obsahují i literaturu):
     Dějiny antické filosofie
     
Dějiny filosofie středověku a renesance
     
Filosofie živé přírody I
     
Filosofie živé přírody II
     
Filosofie, věda, náboženství
Anotace a syllaby v podobě .rtf
Katedrové páteční semináře

    Moje konzultační hodiny: Čtvrtek 14:00 až 15:30 v místnosti 226, Viničná 7, Praha 2

Platí po celý rok - ne jenom v období přednášek - výjimky ohlašuju v rubrice Vzkazy !

Velice nerad telefonuju, dávám přednost osobnímu setkání nebo E-mailu
Telefon na sekretariát katedry (PhDr. Eva Seethallerová): 221 95 19 21
E-mail na sekretariát katedry:  filosof@natur.cuni.cz Moje
kurzy pro Přírodovědeckou fakultu v roce 2002 / 03:


   
Dějiny antické filosofie   2/0, 0/0;  Zk;  -  Út 16:30, Albretov, budova chemických oborů, CH 1
Přehledný úvod do problematiky a pojmosloví antického myšlení. Sleduje řecké myšlenky a pojmy, které pak trvale působí v Evropě. Důraz na souvislosti dějin filosofie s proměnami vědy a s obecně kulturními kontexty.  - Zimní semestr.
Podrobný Syllabus kurzu - rtf

   Dějiny filosofie středověku a renesance   0/0, 2/0;  Zk
Přehledný úvod do problematiky a pojmosloví středověkého myšlení (zvl. latinská scholastika a mystika) a myšlení doby renesance (do r. cca 1630). Důraz na souvislosti dějin filosofie s proměnami vědy a s obecně kulturními kontexty. -
Letní semestr.
Podrobný syllabus kurzu - rtf

   Filosofie živé přírody I   2/0, 0/0;  Z;  -  Čtvrtek 15:40  v místnosti P 26, Viničná 7
Cesta k chápání přírody a přirozenosti prostředky antické a současné filosofie (Hérakleitos, Plútarchos, fenomenologie); tedy nikoliv německá romantická naturfilosofie, ale ani postpozitivistické filozofování o přírodních vědách. Základní výrazy: fysis, zkušenost, vnímání a myšlení, celek a část, horizont, kosmos, přirozený svět, látka, čas, tvar, druh, organismus, bytost, život, evoluce, paradigma. - Zimní semestr.
Podrobný syllabus kurzu - rtf

   Filosofie živé přírody II   0/0, 2/0;  Zk
Pokračování věnované tomu, zda přirozenost je bezprostředně přítomná a přístupná, nebo zda je „za" jevy a dostupnými věcmi. Hypotéza: Fysis je tím, co umožňuje přecházet mezi jednotlivými způsoby vnímání a myšlení, jednotlivými teoriemi a paradigmaty, jednotlivými obory a žánry; tedy je „mezi" našimi obrazy skutečnosti, ať už se jedná o představy, vědecké modely nebo umělecká ztvárnění. -
Letní semestr.
Syllabus kurzu - rtf

   Filosofie, věda, náboženství   2/0, 0/0;  Z  -  Čtvrtek 10:00  v místnosti P 26, Viničná 7
Prostřednictvím různých příkladů historických symbióz i vzájemných kolizí mezi vědeckými teoriemi, filosofickými naukami a náboženskými proudy kurz představí základní charakteristiky toho, co činí vědu vědou, filosofii filosofií a náboženství náboženstvím. Lze mluvit o nějaké jednotě vědy (napříč obory a časem), jednotě filosofie (napříč školami a časem), jednotě náboženství (napříč náboženskými naukami)? - Jen zimní semestr.
Syllabus kurzu - rtf


Anotace a syllaby v podobě souborů .rtf:

Anotace mých kurzů na PřF.rtf
Syllabus k Dějinám antické filosofie.rtf
Syllabus k Dějinám filosofie středověku a renesance.rtf
Syllabus k Filosofii živé přírody I.rtf
Syllabus k Filosofii živé přírody II.rtf
Syllabus k
Filosofie, věda, náboženství.rtf
(
Tabulka k Platónovu podobenství o úsečce .htm)Rozvrh katedry fillosofie a dějin přírodních věd UK PřF:

Oficiální stránky katedry filosofie a dějin přírodních věd: www.natur.cuni.cz/SECT/PHIL

Filosofické texty mají vlastní rubriku.
 


Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Moje práce na Přírodovědecké fakultě
Konzultační hodiny
Moje kurzy na PřF v roce 2002/03 (s anotacemi a odkazy na syllaby, včetně literatury):
     
Dějiny antické filosofie
     
Dějiny filosofie středověku a renesance
     
Filosofie živé přírody I
     
Filosofie živé přírody II
     
Filosofie, věda, náboženství
 Katedrové páteční semináře