Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Italská větev
Poslední aktualizace:  11. 12. 2012

Zpátky domů na
fysis.cz


   Řecké myšlení v jižní Itálii a na Sicíli pozdně archaické a raně klasické doby. Pak jeho následky expandují na řeckou pevninu.

   Zvláštnosti: Zavádění náboženských i pojmoslovných novinek, časté neologismy. Sklon k moralizování a buď k racionalizaci nebo k upozadění přirozenosti (fysis). Specifikace výrazů pro mysl (nús) a myšlení (noein). Spolehnutíse na matematiku nebo logiku. U pýthagorejců důraz na duši a reinkarnační nauku, u eleatů zase zavedení výrazu "bytí" (einai), a to ve vztahu s myšlením a řečí.

   Zdroj školní filosofie, metafyziky, zásvětnictví, racionalismu, moralizování, racionální theologie, matematizující přírodovědy. Hlavní zdroj filosofické školní terminologie a rámcových představ (metanarací), sdílených "Západem".

   Dědicové: zčásti polemicky přírodní filosofové klasické doby (Empedoklés, Anaxagorás, atomisté); metodicky sofisté (logika, jazyk), hlavně však Platón.
 

                                                                                                      Na skupiny:

 

  Itálie

 

  (Ferekydés)

Theagenés

 

  Rozum a mravnost

Duch a hmota

  Pýthagorejci

Pýthagorejci archaičtí

Pýthagorejci klasičtí

  Duše a tělo

Statut přirozenosti

  Ovlivnění pýthagorejstvím

Pýthagorejská testimonia

 

  Logika a skutečnost

Co všechno musí fysis trpět

  Eleaté a jim podobní

(Sofisté),   (Atomisté)

(Klasická přírrodní fil.)