Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Ferekýdés ze Syru


O Ferekýdovi

a taky .RTF 

Scholia
(= výkladové poznámky)

 (.RTF)

 (Život, Dílo)

 

Český text zlomků B

 B .RTF, .PDF

Český text zlomků A

A .RTF, .PDF

Český t ext zlomků H.S. Schibli (F)

 F .RTF, .PDF

 


O Ferekýdovi

(.RTF)

 

Ferekýdés je jedním z nejvýznamnějších „mythografů", zapisovatelů mýtických příběhů. Dokonce i Aristotelés si povšimnul jeho jakési přechodové pozice mezi čistě mýtickým a nějak myšlenkově propracovaným podáním, a proto jej zařadil do své kategorie „smíšených theologů" (viz A 7). Představuje jakýsi mezistupeň mezi epickou theogonií Hésiodova stylu a kosmogonií Miléťanů. Tradice jej právem spojuje s importem foinických motivů (B 4/2; A 2/1) - ale i s Pýthagorou - a srovnává jej s Thalétem (B 1a; A 1,121; A 2/1; A 5/2).

Život a tradice

Ferekýdés žil s určitostí v -6. století. Mužný věk prožil nejspíš v letech -544 až -541, patrně tedy byl současníkem Anaximandra. Tradice ovšem zná i dataci přibližně o generaci starší, která asi jeho archaičtější myšlenkový styl promítá do historie. Ferekýdův život je spojen s ostrovem Syros v západní části Kyklad. Není asi náhodné, že Syros byl před příchodem Řeků převážně foinický, zatímco pro Řeky byl tento poměrně velký a blízký ostrov po většinu staré doby spíš druhořadý. Pozdější hledání staré slávy se zde proto upíná na Ferekýda. Na SV ostrova - nedaleko starokykladských megalitů - se dodnes ukazuje „Ferekýdova jeskyně". Není vyloučena její sakrální nebo astronomická role, i když její přímá souvislost se svědectvím Diogena Laertia (A 1,120) a scholií k Homérovi (k Odyss. XV, 403n), které citujeme po A 1, není moc pravděpodobná.

Ferekýdés je jedním z představitelů typu „muž boží", i když ne v tak extrémní míře jako Orfeus nebo Pýthagorás, v zázracích jej zastiňuje dokonce i Epimenidés. Omezuje se na předpověď zemětřesení na Samu (A 1,116; A 6/2) a na jakousi vojensko magickou operaci s jednou verzí vlastní smrti (A 1,117). Tradice mu připisuje ještě dvě verze smrti: vší mor (A 1,118; A 2/1) a skok z Kórycké skály nad Delfami (A 1,118). Většina „životopisných" údajů o předsokraticích je vymyšlena buď projekcí jejich nauky do „života" nebo jako pomsta za ni, u Ferekýda však neumíme odkázat žádné určité důvody. Viditelnější to možná je na podání o jeho pohřbu na posvátném ostrově Délu, jehož problematiky si povšimneme při výkladu A 1,118. Pohřbívá jej sám Pýthagorás, traktovaný jako jeho žák (A 1,119; A 1,120; A 2/1), což by časově bylo dobře možné. Tyto dva „muže boží" by ale v tradici dokázala spojit samotná typologie.

Spíše než zázraky je s Ferekýdem spojován výklad původu bohů a světa - a dokonce i měření slunovratových pozic Slunce. Obojí je dosti bizarní. Nevíme, zda astronomický zájem mu je pouze připsán pro symetrii s Thalétem a Pýthagorou. Ani jeskyně na Syru není spojena s jeho asketismem (jako krétská jeskyně u Epimenida A 1; A 8/1), ale s určováním slunovratových pozic, a to dokonce v kontextu s relativní polohou (azimutem) posvátného ostrova Délu (scholion k Odyss. XV, 403n). Je možné, že starší kultovní význam jeskyně byl přeznačen v legendu o Ferekýdovi astronomovi, podobně jako se prastará kultovní role Délu dostala i do jeho života. Jeskyně se mohla do souvislosti s Ferekýdem dostat i z jeho díla (B 6).

Tradice líčí Ferekýda nejen jako učitele samotného Pýthagory, ale také ve sváru s Thalétem, dokonce opět ve spojitosti s Pýthagorou: zlomek Pýthagorás A 15 (Diog.L. II,46). Tím se ovšem dostávají „dvě větve filosofie" v podání Diogena Laertia (I,13) do podivného světla: Prekurzorem východní iónské větve (Anaximandra a ostatních Iónů) je Thalés, zatímco prekurzorem západní italské větve pýthagorejců a eleatů se stává jeho rival Ferekýdés ze Syru. Dva Řekové - motivovaní také foinickými naukami - jsou pochopeni jako praotcové veškeré filosofie. A zatímco Thalés je pozdějším věkům představován současně jako jeden ze „sedmi mudrců" i jako „přírodní filosof" (fysiolog), tak Ferekýdés je traktován jako mythograf „smíšené" (A 7) povahy a občas i jako možný další kandidát na místo mezi „sedmi mudrci" (Díog.L. I,41-42).


Dílo - Sedmero zákoutí

Tradiční podání se shoduje v tom, že Ferekýdés sepsal rozsáhlejší prozaické dílo o božských dějích. Byzantský Suidův Lexikon uvádí jeho titul: Sedmero zákoutí (A 2/1), dodává jiné možné názvy, které vznikly patrně později jako charakteristika obsahu spisu (Spojení bohů, Theogonie) a naznačuje možnou identifikaci s Theologií o 10 knihách (asi záměnou za historické dílo Ferekýda z Athén). Diogenés Laertios mluví o Ferekýdově knize v singuláru (A 1,119), zato jako o zachované v jeho době (+3. st.) a cituje první větu (B 1).

 

 


Zlomky B (fragmenty) podle edice Diesl-Kranz
  
(Linky míří na výkladové poznámky)
 

 

B 1 /1 = Diogenés Laertios, Vitae philosohporum I, 119 (součást A 1, 119)

Zás a Chronos byli vždy a Chthonié též. Chthonié však dostala jméno Země (), ježto jí Zás dal zemi darem.
 

B 1 /2 = Héródiános, Peri monérús lexeós p. 6, 15

Nejsem si nevědom toho, že staří mluvili o Bohu rozmanitě. Vždyť u Ferekýda se střídají různé podoby [Diova jména]: Dís, Zén, Dén, Zás, podle jeho vlastního skloňování.


B 1a = Achilles Tatius, Isagoga excerpta 3, 28 (31, 28 Maass)

Thalés z Milétu a Ferekýdés ze Syru pokládali za základ veškerenstva vodu, kterou ovšem Ferekýdés nazývá také Chaos, jak to převzal od Hésioda (Theogonia 116), jenž praví: "Tak tedy nejdříve vznikl Chaos". Ferekýdés se totiž domníval, že voda byla nazvána "chaos" podle "rozlévání" (cheisthai).


B 2 /1 = Grenfell-Hunt Greek Papyr. Ser. II, n. 11; p. 23

(Col. I.)
... jemu [Zánovi = Diovi] vytvářejí mnohé veliké domy. A když to, co je třeba, (5) všechno dokončili, jak věci, tak sluhy i služky a ostatní potřebné věci, (10) konají svatbu. Když nastane třetí den svatby, vyrábí Zás veliký a krásný plášť (15) a na něm tká Zemi, Ógéna i domy Ógénovy...

(Col. II.)
[Zas pak řekne Zemi: "Ježto si přeji,] aby sňatky náležely tobě, tímto tě uctívám. Přijmi můj pozdrav a buď mou družkou!" (5) Toto prý bylo první odhalení nevěsty, které se tak stalo zvykem u bohů i u lidí. (10) Ona od něho přijala plášť a odpověděla...


B 2 /2 =Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 9, 3-4

Také Homér popisuje [výzdobu] štítu vyráběného Héfaistem těmito slovy:
        Uprostřed vytvářel zemi, nebe a moře. (
Íllias XVIII, 483)
        Silný a veliký proud tam vytvořil Ókeanův. (
Íllias XVIII, 607)
Ferekýdés ze Syru říká:
"Zás vyrábí veliký a krásný plášť a pestrými barvami na něm vytkal Zemi, Ógéna i domy Ógénovy."


B 2 /3 = Isidóros Basileidés u: Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 53

Neboť se mi zdá, že ti, kdo se snaží filosofovat, aby se dozvěděli, co je okřídlený dub a na něm pestře vyzdobený plášť, vše, co Ferekýdés alegoricky vyložil o bozích, pocházejí z Chámova proroctví.


B 3 = Proklos, in Tim. 32c; II, 54, 28 Diehl

A stejně jako on [Empedoklés] to vidí i Ferekýdés. Říkal, že se Zeus proměnil v Eróta, když se chystal udělat svět, neboť svět sestavoval z protikladů, když jej uváděl v souhlas a lásku, a zasel do něho veškerou totožnost a jednotu pronikající celkem.


B 4 /1 = Kelsos, Aléthés logos, v: Órigenés, Contra Celsum VI, 42 (II, 111, 13 K.)

Ferekýdés, který je mnohem starší než Hérakleitos, líčí, jak se řadí vojsko proti vojsku a vůdcem jednoho činí Krona, vůdcem druhého pak Ofionea. Vypráví též o jejich vyzváních a utkáních, i o smlouvě, kterou spolu udělali, aby ti z nich, kteří padnou do Ógénu, byli poraženi, a aby ti, kteří je vytlačí a zvítězí nad nimi, měli nebe.
[Kelsos] chce říci, že podobnou povahu mají také mystéria o Títánech a Gigantech, která mluví o boji bohů, i příběhy Egypťanů o Tyfónovi, Hórovi a Osiridovi.  

B 4 /2 = Filón z Byblu v: Eusebios, Praeparatio evangelica I, 10, 50

Od Foiničanů přijal téma i Ferekýdés, když vykládal o bohu, který je u něj nazýván Ofioneus, a o jeho potomcích.
 

B 4 /3 = Tertullianus, De corona militis 7,4 (p. 1048m Kroymann) = Diodorus Siculus 6,4

Po vítězství nad Títány je u Ferekýda před ostatními ověnčen Saturn, u Diodóra Iuppiter.


B 5 = Kelsos, Aléthés logos, v: Órigenés, Contra Celsum VI, 42 (II, 112, 20 K.)

[Kelsos] uvádí Homérovy verše, ve kterých Diova slova k Héře považuje za slova boha k látce.

[Íllias XV, 18: "Nevíš, jaks’ visela shůry, a jak jsem tenkrát ti připjal na nohy kovadlin dvé; jak jsem ti ruce svázal poutem zlatým, nezlomitelným?"]
[
Íllias I, 590 - Héfaistos k Héře: "Vždyť mě už jednou Zeus, když jsem ti pomáhat chtěl, v Olympu za nohu chytil a shodil z božského prahu."]

... [Kelsos] tvrdí, že tyto Homérovy verše měl na mysli Ferekýdés, když řekl:
„Ještě níže je úděl Tartaru; střeží ho dcery Boreovy, Harpyje a Bouře. Tam Zeus vyvrhuje ty z bohů, kteří jsou zpupní."
Tvrdí také, že podobně je tomu s představami o Athéně, pokud jde o peplos, který všichni vidí v průvodu Panathénají...


B 6 /1 = Porfyrios, De antro nympharum 31

Ferekýdés ze Syru mluví o jámách, tmavých roklích a jeskyních i o vchodech a bránách, a tím naznačuje zrody i odumírání duší.
 

B 6 /2 = Proklos, In Platonis Timaeum commentaria 29a; I, 333, 28 D.

U starých je svět zván jeskyně i tvrz (viz Filolaos B 15).


B 7 = Pseudo-Galénos (Porfyrios), ad Gaurum; ed. Kalbfl. 34, 26

... Núménios a ti, kdo vykládají myšlenky Pýthagorovy o tom, co je u Platóna řeka Amelétos (Ústava X, 621a), u Hésioda a orfiků Styx, u Ferekýda proud spermatu...


B 8 = Scholia in Apollonium Rhodium I, 645


B 9 = Héródiános, Peri monérús lexeós; p. 7, 4

Pokud však někdo řekne Rea je zvána Ré u muže ze Syru", věz, že to je jeho vlastní užití [jmen].


B 10 = Apollónios Dyskolos Gramm., De pronominibus; p. 65, 15 Schn.

A Ferekýdés v Theologii a dále Démokritos (68 B 13) ... častěji užívají [stažený a nestažený tvar zájmen] emeu a emeo.


B 11 = Apollónios Dyskolos Gramm., De pronominibus; p. 93, 1 Schn.

Nominativy plurálu se užívají u Iónů a Athéňanů ... je možné doložit i stažený nominativ u Iónů, například u Démokrita (68 B 29a), Ferekýda a Hekataia.


B 12 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 119 (součást A 1)

Tvrdil též, že bohové užívají pro stůl názvu thyóros (obětiště, obětní pokrm).


B 13 = Filodémos, De pietate 47a14; p. 19 G. (cfr. Epimenidés B 5)

Domnívají se [Řekové], že Zeus a Héra jsou otcem a matkou bohů, avšak Pindaros říká, že bohové jsou od paní a matky Kybely, a [stejně tak to říká] Ferekýdés.


B 13a = Plútarchos, De facie in orb. lun. 24; p. 938b

Pokud ovšem neřekneme o Diovi [totéž?], jako když Athéna kapala nektar a ambrosii Achilleovi, který nepřijímal potravu, stejným způsobem Luna, která je též nazývána Athéna, každý den posílá potravu lidem na Luně a tak je živí, jako se dávný Ferekýdés domnívá, že se živí bohové.


B 14 = Lydus Ióannés Laurentius, De mensibus II, 7, 17

 

 

Zlomky A (testimonia) podle edice Diesl-Kranz  
 
(Linky míří na výkladové poznámky)
 

 

A 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 116-121

Ferekýdés, syn Babyův, ze Syru, jak praví Alexandros [z Milétu] v Nástupnictvích filosofů. Byl posluchačem Pittaka. Theopompos o něm říká, že byl první, kdo psal o přírodě a bozích. Vypravuje se o něm mnoho podivuhodného. Tak když se procházel po samském pobřeží a spatřil dobře plující loď, řekl prý, že se zanedlouho potopí; a potopila se před jeho očima. Když se napil vody vytažené ze studny, řekl prý, že třetího dne bude zemětřesení, a nastalo. Když šel z Olympie do Messény, poradil svému hostiteli Periláovi, aby se s celou rodinou vystěhoval; on však neposlechl a Messéna byla dobyta.
(117) Theopompos říká v Podivuhodnostech (VIII. kniha Filipik, fr. 71), že vyzval Lakedaimoňany, aby si necenili zlata ani stříbra; prý mu to v noci uložil Héraklés, jenž téže noci také nařídil králům, aby poslechli Ferekýda. Někteří to však připisují Pýthagorovi (viz A 6). Hermippos pak vypravuje, že když za války mezi Efesany a Magnéťany chtěl, aby zvítězili Efesané, zeptal se kohosi mimojdoucího, odkud je. Když mu odpověděl, že z Efesu, řekl mu: „Odtáhni mě za nohy a polož v zemi Magnéťanů, svým spoluobčanům pak oznam, aby mě, až zvítězí, pochovali na onom místě, (118) že jim to ukládá Ferekýdés." Ten muž to tedy oznámil a Efesané den na to udeřili na Magnéťany a porazili je. Ferekýda, jenž zatím zemřel, pochovali a vzdali mu velké pocty. Někteří však tvrdí, že přišel do Delf a vrhl se z Kórycké skály. Aristoxenos ve spise O Pýthagorovi a jeho známých říká, že ho Pýthagorás pochoval na Délu, když následkem nemoci zemřel. Podle jiných zemřel na vší mor. Když jej přišel navštívit i Pýthagorás a zeptal se ho, jak se mu daří, prostrčil prý dveřmi prst a řekl: „Je to vidět na kůži." Proto užívají filologové tohoto rčení o něčem nedobrém, někteří však v lepším smyslu, ale chybně.
(119) Tvrdil též, že (B 12) bohové užívají pro stůl názvu thyóros (obětiště, obětní pokrm).

Andrón z Efesu praví, že byli dva Ferekýdové ze Syru, jeden astronom a druhý theolog, syn Babyův, u kterého se učil i Pýthagorás. Podle Eratosthena však byl jeden ze Syru, kdežto druhý, genealog, byl z Athén.
Zachovala se kniha Ferekýda ze Syru, která začíná slovy (B 1):

"Zás [Zeus] a Kronos i Chthonié byli vždycky; Chthonié pak dostala jméno Země (Gé), ježto jí Zás dal zemi darem."

Také (jeho) ukazatel slunovratů se dochoval na ostrově Syru. Dúris uvádí v 2. knize svých Letopisů tento nápis na jeho hrobě:

    Veškerá moudrost je shrnuta ve mně; je-li co nad to, (120)
    Pýthagorovi mému to přičti, neboť on první
    ze všech je v hellénské zemi. Nejsou lží tato má slova.

Ión z Chiu (B 4) o něm praví:

    Jeho mužností jakož i skromností ozdobeného
    duše i po smrti život veskrze radostný má,
    ačli má pravdu moudrý Pýthagorás, jenž poznav
    názory veškerých lidí, v mysl je uložil svou.

... (121) ...
Žil za 59. Olympiády (544 až 541 před n. l.). Napsal též tento list [následuje falsum listu Thalétovi].


Cfr. (ad A 1, 119)
Scholia in Odysseam (scholia vetera), ed. W. Dindorf; ad Odyss. XV, 403-404:

        Jakýsi ostrov zvaný Syrié, možná jsi o něm slyšel,
        nad Ortygií, tam kde jsou obraty Slunce.

BQ: Syrié, jeden z Kykladských ostrovů, u nás nazývaný Syros.
QV: „Tam, kde jsou obraty Slunce" - Říká se, že je tam sluneční jeskyně, díky níž označují obraty Slunce.
BHQ: Jako by směrem k obratům Slunce, to je na západ, nad Délem. Takto vykládají Aristarchos a Héródianos.

 

A 1a = Eusebios, Chron. in Olym. 59


A 2 /1 = Suidás, Lexicon, heslo Ferekýdés

   Ferekýdés, syn Babya, ze Syru; Syros je pak jeden z Kykladských ostrovů, blízko Délu. Narodil se za lýdského krále Alyatta, byl současníkem sedmi mudrců, je připomínán v 45. olympiádě (600 až 597 před n. l.). Prý se u něj vyučil Pýthagorás, avšak on sám neměl učitele, nýbrž získal tajné knihy Foiničanů a cvičil se v nich.

   Někteří autoři uvádějí, že jako první napsal knihu v próze, jiní to však říkají o Kadmovi z Milétu. Byl první, kdo zavedl řeč o stěhování duší. Thalétovi záviděl slávu. Zemřel pro množství vší.

   Vše, co napsal, je toto: Sedmero zákoutí neboli Spojení bohů čili Theogonie. Vskutku známe Theologii o desíti knihách, popisující zrození bohů a jejich posloupnost.

   Ferekýdés z Athén (FGrH III T 2), starší než Ferekýdés ze Syru, který sepsal Orfeovu řeč, napsal dílo Autochthón, pojednávající o starožitnostech Attiky v 10 knihách, Promluvy formou veršů. Porfyrios však nepřipouští, že by byl nějaký starší Ferekýdés, a za autora všeho považuje pouze jeho [Ferekýda ze Syru] samotného.
 

A 2 /2 = Suidás, Lexicon, s.v. Hekataios

A 3 = Strabón, Geographica X, 5, 8; p. 487

A 4 /1 = Diodóros, Bibliotheca historica X. 3, 4 (Aristoxenos 14, 8)

A 4 /2 = Porfyrios, Vita Pythagorae 56


A 5 /1 = Cicero, Tuscul. I, 16, 38

Věřím, že během tolika staletí to řekli i jiní, ale pokud je možné opřít se o písemný záznam, tak Ferekýdés ze Syru první řekl, že lidské duše jsou nesmrtelné; a je to už hodně dávno, vždyť žil tenkrát, když vládl můj jmenovec. Tento názor utvrdil nejvíce jeho žák Pýthagorás.
 

A 5 /2 = Aponius, In Canticum canticorum (Bottino et Martini, Roma 1843); p. 95 (in Cant. 3, 5)

Slovy „dcery jerusalémské" míníme především takové postavy filosofie, jako Thaléta a Ferekýda... Thalés za počátek všem věcí prohlásil vodu... tušil, že je jeden stvořitel všech věcí. Ferekýdés pak první ze všech prohlásil lidskou duši za nesmrtelnou... Přede všemi popsal pravou přirozenost o původ bohů...


A 6 /1 = Porfyrios, Apo tú a tés filologú akroaseós, v: Eusebios, Preparatio evangelica X, 3, 6 
 

A 6 /2 = Maximos z Tyru, Dialexeis 13, 5c (29, 5 Hob.)

Ferekýdés předpověděl samským zemětřesení.


A 7 = Aristotelés, Metaphysica XIV, 4, 1091b8 (cfr. 1 B 9)

... Ti z nich [theologů], kteří jsou "smíšení" [co do mýtu a logu] neříkají všechno myticky, za nejlepší pokládají to, co prvně plodilo, jako třeba Ferekýdés a někteří další, také Mágové a z pozdějších mudrců například Empedoklés a Anaxagorás, kteří počátkem činili tu lásku, tu intelekt.


A 7a = Plótínos, Enneades V, 1, 9


A 8 = Damaskios, De principiis 124b (I, 321 R.; Eudémos fr. 117)

Podle Ferekýda ze Syru je vždy Zás, Chronos a Země, první to tři počátky, jeden je prý před těmi dvěma a ony dva po jednom. Chronos pak učinil ze svého semene oheň, vanutí (pneuma) a vodu, toto trojí. Jak se domívám, [jde o] přirozenost inteligibilního [světa]. Z nich, rozdělených do patera zákoutí, se sestaví početné generace bohů, nazvané "pateré zákoutí" (pentemychos); což říká asi totéž jako "pateré uspořádání" (pentekosmos, "pětisvět").


A 9 /1 = Probus, In Vergilii Bucolica 6, 31 (App. Serv.; p. 343, 18 Hagen)

Také Ferekýdés však souhlasí s tím, že prvky jsou rozličné: Zén, říká, Chthón a Kronos. Označuje tím oheň, zemi a čas. A je to aithér, který vládne, země, která je ovládána, čas, v němž je každá část krocena.


A 9 /2 = Hermiás Apol., Irrisio gentilium philosophorum 12, 4 (D. 654)

Ferekýdés říká, že počátky jsou Zén, Chthonié a Kronos. Zén je jasný vzduch (aithér), Chthonié je země, Kronos čas (chronos). Aithér je aktivní, země pasivní, v čase se věci dějí.


A 9 /3 = Lydus Ióannés Laurentius, De mensibus IV, 3

(Zeus) je totiž Slunce, podle Ferekýda.


A 10 = Sextos Empeirikos, Pyrrhoniae hypotyposes III, 30, 5

Je třeba také souhrnně pojednat o takzvaných látkových principech, které jsou přece nepostřehnutelné. Jednoduše to lze vidět na rozdílech mezi dogmatiky. Ferekýdés ze Syru totiž říká, že počátkem všeho je země, Thalés však, že voda...


A 11 = Maximos z Tyru, Dialexeis IV, 4; p. 174 R. (p. 45, 5 Hobein)

Podívej se však i na to, co vytvořil muž ze Syru: Zéna, Chthonii i Eróta mezi nimi, a zrození Ofieonea i boj bohů a strom a plášť.


A 12 = Proklos, In Timai. 23c I 129, 15 Diehl

Platónovo podání není tak záhadné jako Ferekýdovo.

Cfr. Platón, Sophista 242c-d:
Zdá se mi, že každý nám vypráví nějaký příběh, jako bychom byli děti. Jeden, že jsou tři jsoucí věci; že některé z nich mezi sebou jednou nějak bojují a jindy se opět stávají přáteli, uzavírají sňatky, plodí a živí potomky.

 Zlomky edice H. S. Schibli (F)

(Herrmann S. Schibli: Pherekydes of Syros, Oxford 1990)
 
(Linky míří na výkladové poznámky)


 

F 1 = DK 7 A 1, 116

F 2 = DK 7 A 2 /1

F 3 = DK 7 A 3

 

F 4 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 42 (= Akúsiláos DK 9 A 1)

Hermippos ve spisu O mudrcích praví, že jich bylo sedmnáct, z nichž se prý porůznu vybírá sedm. Jsou to: Solón, Thalés, Pittakos, Biás, Chillón, [Mysón,] Kleobúlos, Periandros, Anacharsis, Akúsiláos, Epimenidés, Leófantos, Ferekýdés, Aristodémos, Pýthagorás, Lásos, syn Charmantidův nebo Sisymbritův nebo podle Aristoxena Chabrinův, původem z Hermiony, a Anaxagorás.


F 5 = DK 7 A 1, 121

F 6 = DK 7 A 1a

F 7 = DK 7 A 5 /1


F 8 = Pseudo-Lúkianos, Makrobii 22

... a Ferekýdés ze Syru [se dožil] 85 let.


F 9 = Plinius, Historia naturalis VII, 118 Schilling (7. 205)

Psaní v próze započal v době krále Kýra (559 až 529 před n. l.) Ferekýdés ze Syru, historii Kadmos z Mílétu.


F 10 = DK A 2 /2


F 11 = Apuleius, Florida 15 (p. 22.8-12 Helm)

... Pýthagorás jej ctil jako svého učitele a zbožně ho pohřbil, poté, co se rozpadnul hnilobou, následkem nevýslovné nemoci působící svědění.


F 12 = Isidorus, Etymologia sive origines I, 38, 2 Lindsay


F 13 = Strabón, Geographica I, 2, 6 Meineke (I, 92 Aujac)

Kadmos, Ferekýdés, Hekataios a jim podobní psali v próze, která napodobovala poezii dodržováním některých jejich zásad, ne však metra.


F 14 = DK 7 B 1 /1 = DK 7 A 1, 119

F 15 = DK 7 A 1, 119

F 16 = DK 7 A 1, 116n.

F 17 = Apollónios Paradoxografos, Historiae mirabiles 5 (p. 125) Giannini


F 18 = Paradoxographi Vaticani admiranda 30 (p. 340 Giannini)

Když se prý Ferekýdés ze Syru napil vody ze studny na ostrově Syru, stal se nanejvýše věštným a předpověděl zemětřesení i další věci.


F 19 = DK 7 A 6 /2


F 20 = Cicero, De divinatione I, 112

Dokonce i Ferekýdés, onen žák Pýthagory, který byl spíše věštcem než fyzikem, předpověděl brzké zemětřesení, když viděl vodu načerpanou ze studny...


F 21 = Plinius, Historia naturalis II, 191 (p. 84 Beajujeu)

F 22 = DK 7 A 6 /1

F 23 = Plútarchos, Agis 10, 6

F 24 = Olympiodoros, In Platonis Alcibiadem 164 (p. 104 Westerink)

F 25 = Plútarchos, Pelopidas 21, 3

F 26 = DK 7 A 1, 117-118

F 27 = Hérkakleidés Lembos, Excerpta politiarum 32 (p. 24 Dilts)


F 28 = Hérkakleidés Lembos apud: Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 40

Hérakleidés ve výtahu ze Života satyrů říká (FrHG III, 169), že po pohřbu Ferekýda na Délu se (Pýthagorás) vrátil do Itálie.

 

F29a = Porfyrios, Vita Pythagorae 15 (p. 24,11n. Nauck)

F29b = Porfyrios, Vita Pythagorae 55 (p. 47,18n. Nauck; FGrH 84 F 30)

F 29c = DK 7 A 4 /2

F 30a = Níkomachos apud: Iamblichos, De vita Pythagorica 30, 184 (p. 102 Deubner)

F 30b = Níkomachos apud: Iamblichos, De vita Pythagorica 35, 252 (p. 135 Deubner)

F 31 = DK 7 A 4 /1


F 32 = Aristotelés, Historia animalium, 556b30-557a3 (II, 56 Louis; test. Alcm. 15 Calame)

Tato nemoc někdy nastává, když je v těle mnoho vlhkosti. Říká se, že tímto způsobem zahynuli např. básník Alkmán a Ferekýdés ze Syru.


F 33 = Antigonos Paradoxografos, Historia mirabilium collectio 88 (p. 70 Giannini; test. Alcm. 16 Calame)

F 34a = Plútarchos, Sulla 36, 5 (test. Alcm. 18 Calame)


F 34b = Plútarchos, De communibus nolitis adversus Stoicos 1064a (SVF III, 762)

Říká se totiž, že Hérakleitos a Ferekýdés by dali zdatnost i rozum, pokud by to bylo možné, aby se zbavili vší a vodnatelnosti.


F 35 = Plinius, Historia nauralis VII, 103 Schilling (7. 172)

F 36 = Maximos z Tyru, Dialexeis 7, 4 = Philosophumena 7, 4.9n. (p. 81 Hobein)


F 37a = Ailiános Klaudios, Varia historia IV, 28 (p. 74 Hercher)

Ferekýdés ze Syru zahynul velice bolestivě, když bylo celé jeho tělo stráveno od vší. Vyhýbal se společnosti, protože se jeho vzhled stal ošklivým. Když za ním někdo přišel zeptat se ho, jak se mu daří, vystrčil škvírou dveří prst obnažený až na maso a odpověděl mu, že podobně se má i celé jeho tělo. Děti z Délu pak říkají, že se na něj rozhněval bůh, který je na Délu, a učinil mu to. Když prý se svými učedníky pobýval na Délu, řekl mnoho různých věcí o své moudrosti, například to, že neobětoval žádnému z bohů, a přesto žil spokojeně a bez potíží, o nic méně než ti, kdo obětují hekatomby. Za tuto prázdnou řeč tak zaplatil nejtěžší trest.


F 37b = Ailiános Klaudios, Varia historia V, 2 (p. 75 Hercher)

F 38 = Josephus Flavius, Contra Apionem I, 14 (p. 5 Niese); Eusebios, Praeparatio evangelica X, 7, 10 (p. 579 Mras)

F 39 = Kedrenos Georgios, Compendium historiarum P94b (I, 165.18n Bekker)

F 40 = Theodóros Meliteniotés, Fragmenta ex libro astronomia 12 (PG 149, 1000B)

F 41 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI, 57, 3


F 42 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 2 (cfr. I, 13; I, 15)

Když pak [Pýthagorás] přišel na Lesbos, seznámil se prostřednictvím svého strýce Zósila s Ferekýdem. ... Poslouchal Ferekýda ze Syru, jak už bylo řečeno. Po jeho smrti se vrátil na Samos ...

Cfr. I, 13:
Za mudrce byli považováni: Thalés, Solón, Periandros, Kleobúlos, Cheilón, Biás, Pittakos. K nim se připočítávají: Anacharsis ze Skythie, Mysón z Chénu, Ferekýdés ze Syru, Epimenidés z Kréty; podle některých ještě tyran Peisistrátos.

Cfr. I, 15:
Italská [větev začíná] zase takto: [posluchačem] Ferekýda byl Pýthagorás, toho jeho syn Télaugos, toho Xenofanés, toho Parmenidés, toho Zénón Elejský, toho Leukippos, toho Démokritos, toho ovšem mnozí, jmenovitě pak Nausifanés a Naukýdés, těch pak Epikúros.


F 43 = DK 7 A 1, 119

F 44a = Apollónios Tyanensis apud: Iamblichos, De vita Pythagorica 2, 9 (p. 8 Deubner)

F 44b = Iamblichos, De vita Pythagorica 2, 11 (p. 9 Deubner)

F 44c = Iamblichos, De vita Pythagorica 35, 248 (p. 133 Deubner)


F 45a = Neanthés apud: Porfyrios, Vita Pythagorae 1 (p. 17, 14 Nauck; FGrH 84 F 29)

Když se odtud [z Východu?] vrátil do Iónie, navštívil nejprve Ferekýda ze Syru...


F 45b = Apollónios Tyanensis apud: Porfyrios, Vita Pythagorae 2 (p. 18, 16 Nauck)

[Pýthagorás] však poslouchal nejen Ferekýda a Hermodamanta, nýbrž i Anaximandra ...


F 46a = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 61, 4

Teprve poději Pýthagorás, žák Ferekýdův, jako první nazval sám sebe filosofem.


F 46b = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 62, 4

Neuvádí se však žádný jeho [Thalétův] učitel, stejně jako se neuvádí u Ferekýda ze Syru, jehož žákem byl Pýthagorás.


F 46c = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 107, 5

Homér a Hésiodos žili dlouho po trójské válce, o mnoho mladší než oni byli řečtí zákonodárci Lykúrgos a Solón i sedm mudrců a ti kolem Ferekýda a velikého Pýthagory...


F 47 = Tertullianus, De anima 2, 3 (p. 783 Waszink)

... protože stará doba usoudila, že mnozí autoři byli bohové nebo božští, ... jako Orfeus, Músaios, nebo Ferekýdés, učitel Pýthagory.


F 48 = Aurelius Augustinus, Contra Academicos 3, 17.37 (CCSL 29, 57)

F 49 = Aurelius Augustinus, Epistulae 137, 12 (p. 113 Goldbacher)


F 50a = Eusebios, Praeparatio evangelica 10, 4, 13 (p. 570 Mras)

Pýthagorás, známý Ferekýdův, první z nich vynašel jméno filosofie...


F 50b = Eusebios, Praeparatio evangelica 10, 4, 14 (p. 570 Mras)

A o Ferekýdovi ze Syru se píše, že prý byl učitelem Pýthagory.


F 51a = Tatianos, Oratio ad Graecos 3 (p. 8 Whittaker)

Směji se také Ferekýdovým babským řečem i Pýthagorovu a Platónovu dědictví o učení, které, ačkoliv [to] někteří nechtějí [připustit?], také napodobovali.


F 51b = Tatianos, Oratio ad Graecos 25 (p. 48 Whittaker)

Pýthagorás tvrdí, že byl Euforbos, a že je dědicem Ferekýdovy nauky. Aristotelés však nesmrtelnost duše potupil.


F 52 = Alexandros z Afrodísiady, In Metaphysica, ad 1091b4 (p. 821 Hayduck)

Tito pak jsou smíšení [mytografové], jako Ferekýdés, který učil Pýthagoru. Říkají, že dobrem a tím nejlepším je příčina a počátek všeho, podobně jako i Mágové...


F 53a = Tzetzés, Chiliades 2, 872 Leone

        Thalés, mudrc z Mílétu, jeden ze sedmi mudrců,
        žák Ferekýda z Asýrie(!).


F 53b = Tzetzés, Chiliades 11, 67 Leone

        ... tento Pýthagorás
        společně s Thalétem poslouchal Ferekýda ze Syru ...


F 54a = Dio Chrysostomos, Orationes 55, 1 (II, 115 Arnim)

Říká se, že Pýthagorás byl žákem Ferekýda.


F 54b = Dio Chrysostomos (Pseudo?), Orationes 64, 18 (II, 153 Arnim)

F 55 = Apollónios Paradoxografos, Historiae mirabiles 6 (p. 124 Giannini)


F 56 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 120 = A 1, 120 (= Ión z Chiu DK 36 B 4; = fr. 5 Diehl; Fr. 30 Blumenthal, Fr. 30 West)

Ión z Chiu o něm [o Ferekýdovi] praví:
        Jeho mužností jakož i skromností ozdobeného
          duše i po smrti život veskrze radostný má,
        ačli má pravdu moudrý Pýthagorás, jenž poznav
          názory veškerých lidí, v mysl je uložil svou.


F 57 = DK 7 A 1,120 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 119-120


F 58 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 46 (Aristotelés, De poet. fr. 7 Ross)

Aristotelés ve třetí knize O básnictví říká, že ... s Thalétem (se přel) Ferekýdés ...


F 59 = DK 7 A 7a = Plótínos, Enneades V, 1, 9.27-32

F 60 = DK 7 A 8 = Damaskios, De principiis 124b (I, 321 Ruelle; fr. 150 Wehrli; Eudémos fr. 117)


F 61 = DK 7 B 1 /2 = Hérodiános, Peri monérús lexeós 6, 14-16 (2, 911.7-9 Lentz)

Nejsem si nevědom toho, že staří mluvili o Bohu rozmanitě. Vždyť u Ferekýda se střídají různé podoby [Diova jména]: Dís, Zén, Dén, Zás, podle jeho vlastního skloňování.


F 62 = DK 7 B 9

F 63 = DK 7 B 13 = Filodémos, De pietate 47a14-21; p. 19 Gomperz (cfr. Epimenidés B 5), jiné čtení viz Diels-Kranz

F 64 = Achilleus Tatios, Isagoga excerpta 3 (p. 31.28-32 Maass)

F 65 = DK 7 A 9 /1

F 66 = DK 7 A 9 /2

F 67 = DK 7 A 9 /3

F 68 = DK 7 B 2 /1 = P. Grenf. II, 11 (B. P. Grenfell - A. S. Hunt, Greek Papyri, Series II, Oxford 1897)

F 69 = DK 7 B 2 /2

F 70 = DK 7 B 10

F 71 = DK 7 B 11

F 72 = DK 7 B 3

F 73 = DK 7 A 11

F 74 = DK 7 B 12 (A 1)

F 75 = DK 7 B 13a

F 76 = DK 7 B 2 /3

F 77 = DK 7 A 10

F 78 = DK 7 B 4 /1


F 79 = Órigenés, Contra Celsum VI, 42 (II, 113, 14-19 Koetschau)

... [Kelsos] nepochopil, že tyto Mojžíšovy spisy, které jsou mnohem starší než nejen Hérakleitos i Ferekýdés, ale i než Homér, zavedly příběh o onom zlém [ďáblovi] svrženém z nebe. Onen had (ofis), podle kterého je u Ferekýda Ofioneus, byl totiž vyvržen z božského ráje za lidské provinění...


F 80 = DK 7 B 4 /2

F 81 = DK 7 A 7

F 82 = DK 7 B 4 /3

F 83 = DK 7 B 5

F 84 = Tertullianus, De anima 28, 5 (p. 825 Wasznik)

F 85a = Lactantius, Divinae institutiones 7, 7, 22 (CSEL 19, 608)

F 85b = Lactantius, Divinae institutiones 7, 8, 7 (CSEL 19, 610)

F 86a = DK 7 A 5 /2

F 86b = DK 7 A 5 /2

F 87 = DK 7 B 7

F 88 = DK 7 B 6 /1

F 89 = DK 7 A 12

F 90 = Themistios, Orationes 2, 38a-b (p. 46 Dindorf = p. 53 Schenkl)

 


 


Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz