Posudky na práce,
které jsem na FF UK vedl nebo oponoval
(do r. 1999 značně neúplné) Postupové
(na UFaR to je ekvivalent bakalářských prací):

Petr Adámek: Poměr vědění a mínění v Ústavě V (474c-480a)
Jan Bednář: Platónský dialog
Tomáš Čížek: Pluralita a totalita ve filosofickém a politickémk rozhovoru
Martin Hoffmann: Zkušenost a text
Tomáš Chudý: Spis O božích jménech jako historicko-filosofická událost
Libor Jakubec: Náhoda v Přírodní filosofii mezi Empedoklem a Aristotelem
Lukáš Jurčík: Nutnost a emoce v Platónových pozdních dialozích
Vladimír Mikeš: Metafora snu u Hérakleita z Efesu
Tomáš Pivoda: Pojetí obrazu v Platónově Ústavě
Ondřej Prcín: O povaze snu
Karel Procházka: Problematika pojmů „být" a „jevit se" v Platónově filosofii
Jaroslav Rytíř: Pojednání "O božích jménech" jako dopis. Úvaha nad vztahem výkladu a fikce
Tomáš Šácha: Dialog jako problém
David Sanetrník: Vztah křesťanství a antiky v pohledu Erasma Rotterdamského
 

Bakalářské
(studentů jiných ústavů, navštěvujících kurzy na UFaR):

Radka Fialová: Tarot a náboženská symbolika
Filip Horáček: Noc jako obraz a bohyně
Tomáš Pitner: Pojetí duše u Platóna a v raném buddhismu
David Skala:
Zuzana Vlčková: Evangelium podle Marie - Tři obrazy Marie Magdaleny
Miroslav Zvelebil: Augustinova recepce pojednání Asclepius

 

Magisterské
(včetně vyžádaných posudků na práce vzniklé jinde)

David Jan Bartoň: Úloha Eróta pro porozumění vztahu lidské duše k božskému, jako základnímu tématu první půle Platónova dialogu Faidros
Hynek Bartoš: Předsokratovské představy o duši v Iónské myšlenkové tradici
Tomáš Hejduk: Erós v dialogu Faidros
Patrik Henel: Otevřenost jako morální aspekt filosofie
Michal Just: Ananké a Chóra u Platóna (Příspěvek k interpretaci Timaia 47e3 - 53c5)
Josef Kružík: Plútarchova filosofická reflexe eschatologie podle spisu De facie quae in orbe lunae apparet
Martin Světlík: Otázka po stoicheia u pozdního Platóna
Jan Tejkal: Dvojí apeiron (Existenciální mapa světa)
Marie Tomášová: Plótinos a gnostikové
Martin Žemla: "Ungrund" aneb kořeny myšlení Jakuba Böhma
 

Doktorské
 (včetně vyžádaných posudků na práce vzniklé jinde)

Jaroslav Požický: Problém společného světa ve výchově
Štěpán Špinka: Dialog a analogie
 

Habilitační
(včetně vyžádaných posudků na práce vzniklé jinde) 

Lenka Karfíková: Nekonečný Bůh a lidský život jako cesta bez konce podle Řehoře z Nyssy
 


Poslední aktualizace: 12. 9. 01

Texty postupových a závěrečných prací studentů

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku